Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Povolenie propagačných zariadení

Stavebný úrad

Povolenie sa vydáva podľa § 71 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) po predchádzajúcom správnom konaní primerane v zmysle ustanovení §-ov 58 - 65  stavebného zákona. Vydáva sa na základe návrhu stavebníka.

Postup na vybavenie žiadosti:

Žiadateľ adresuje Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia na:

Mestský úrad

Štefánikovo námestie 1

052 01 Spišská Nová Ves

Žiadosť musí obsahovať:

spolu s prílohami náležitosti, uvedené v v § 12, 13, 14, 15 alebo 16 vyhlášky č.  453/2000 Z. z.:

 • meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) žiadateľa;
 • druh, účel a čas trvania informačného, reklamného a propagačného zariadenia;
 • označenie stavby alebo parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností a ktorom sa má informačné, reklamné a propagačné zariadenie umiestniť, s uvedením vlastníckych alebo iných práv;

 • zoznam účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi.

Prílohy k žiadosti:

 • dokumentácia obsahujúca návrh informačného, reklamného a propagačného zariadenia a jednoduchý náčrt jeho umiestnenia v primeranej mierke v dvoch vyhotoveniach;

 • doklad, ktorým žiadateľ preukazuje vlastnícke alebo iné právo umiestniť na stavbe alebo pozemku navrhované informačné, reklamné a propagačné zariadenie;

 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.

Ak je to vzhľadom k umiestneniu alebo ku konštrukčnému riešeniu informačného, reklamného a propagačného zariadenia potrebné, v žiadosti sa ďalej uvedie alebo sa k nej pripojí:

 • náčrt alebo fotografia nehnuteľnosti alebo aj jej okolia, ktoré preukazujú vhodnosť začlenenia informačného, reklamného a propagačného zariadenia do priestoru a jeho výtvarné riešenie;

 • technický opis konštrukčného riešenia informačného, reklamného a propagačného zariadenia a jeho inštalácie vrátane údajov o vhodnosti použitých materiálov z hľadiska bezpečnosti, stability a mechanickej odolnosti nosnej konštrukcie a jej upevnenia; ak ide o svetelné zariadenie, technický opis spôsobu jeho napojenia na elektrické vedenie;

 • doklady o rokovaniach s vlastníkmi (správcami) stavby alebo pozemku a s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti;

 • údaje o tom, či sa prevádzka informačného, reklamného a propagačného zariadenia dotkne práv iných osôb, napr. osvetlením, zakrytím svetla, hlukom.

Sadzobník správnych poplatkov , dokument PDF