Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Redakcia

Kultúrno-spoločenský mesačník Informátor - Ičko

​​​​​​​ Vydavateľ:
Mesto Spišská Nová Ves
IČO: 00329614

Registrácia: č. 5/91 zo dňa 15. 11. 1991 vydaná Okresným úradom v Spišskej Novej Vsi, právnym oddelením

Evidenčné číslo: MK SR - EV 3527/09, ISSN 1339 - 049X

Vydavateľ: Mesto Spišská Nová Ves,   IČO: 00329614

Registrácia: č. 5/91 zo dňa 15. 11. 1991 vydaná Okresným úradom v Spišskej Novej Vsi, právnym oddelením

Evidenčné číslo: MK SR - EV 3527/09, ISSN 1339 - 049X

Vedúca redakčnej rady: Ing. Andrea Jančíková

Redakčná rada:
Ing. Marcela Baluchová
Edita Gondová
Tomáš Repčiak
Michaela Kriváňová
Miloslav Bdžoch
Jozef Petruška

Adresa redakcie:

Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie č. 7
Radnica, I. poschodie - vpravo
052 70  Spišská Nová Ves

Redakcia nezodpovedá za obsah doručenej inzercie, vyhradzuje si právo doručené príspevky upraviť, skrátiť alebo aj neuverejniť.  
Nevyžiadané materiály a fotografie nevraciame.​​​​​

Kontakty
T.: 053/417 66 13 * e-mail:   andrea.jancikova@mestosnv.sk
T.: 053/417 66 27 * e-mail:   marcela.baluchova@mestosnv.sk
T.: 053/417 66 22 * e-mail:   edita.sykorova@mestosnv.sk
T.: 053/417 66 24 * e-mail:   tomas.repciak@mestosnv.sk

Redakčná uzávierka:
15. deň v kalendárnom mesiaci
V prípade, že deň redakčnej uzávierky pripadne na víkend (sobotu, nedeľu), sviatok
alebo deň pracovného pokoja - posledným dňom na podanie podkladov je najbližší skorší pracovný deň.

Náklad: 13 700 ks

Vychádza: 1x mesačne, k 1. dňu v príslušnom mesiaci

Vydávané a rozširované na území mesta Spišská Nová Ves.
Nepredajné.

Sadzba, grafická úprava: Ivan Sokolský

Výroba a tlač: PROGRUP SK, s. r. o.