Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Aktuálna ponuka

Majetok mesta

Prenájom nebytových priestorov


Mesto Spišská Nová Ves na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 9a ods. 9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení týmto oznamuje, že hodlá prenechať do nájmu jednotlivé NEBYTOVÉ PRIESTORY v Spišskej Novej Vsi, a to:

1. V objekte Nám. SNP 2 („Detská poliklinika“), súpisné č. 2258 na parcele KN 1913/1,

2. V objekte Šafárikovo nám. č. 3, súpisné č. 2351 na parcele KN 5812,

3. V objekte Levočská č. 1, súpisné č. 3156 na parcele KN 128,

4. V objekte Štefánikovo nám. č. 10 (bývalý „Dom služieb“), s. č. 2987 na parcele 2156/1.


Predaj nehnuteľnosti


Mesto Spišská Nová Ves na základe ust. § 281 až 288 obchodného zákonníka v platnom znení týmto oznamuje, že vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odkúpenie nehnuteľností v k. ú. Spišská Nová Ves, a to:

stavba súpis. č. 470, postavená na pozemku par. č. KN-C 3275/61

pozemok par. č. KN-C 3275/61 (zast. pl.) s výmerou 2 110 m2,

za celkovú kúpnu cenu, ktorá bude rovná alebo presiahne sumu 970 000,00 €.

Predaj nehnuteľností - stavba * pozemky

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až §288 Obchodného zákonníka v platnom znení obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves a to nehnuteľností zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves:

stavba súpis. č. 2987 postavená na pozemku par. č. KN-C 2156/1,
pozemky par. č. KN-C 2156/1 (zast. pl.) s výmerou 2 610 m2KN-C 2157/4 (zast. plocha) s výmerou 530 m2KN-C 2157/5 (zast. pl.) s výmerou 100 m2,
ďalej spoločne len ako „nehnuteľnosti“.

Nehnuteľnosti sa nachádzajú v centre mesta Spišská Nová Ves, v ochrannom pásme pamiatkovej zóny.

Predaj nehnuteľného majetku - pozemok Novoveská Huta 

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves, a to pozemku parc. č. KN-C 8751 (orná pôda), s výmerou 520 m2, zapísaného v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves.


Nájom nehnuteľného majetku - nebytový priestor

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy na nájom nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves, a to: 

- nebytový priestor o výmere 129,72 m2 v zadnom trakte budovy s. č. 2987, vybudovanej na pozemku par. č. KN-C 2156/1, k. ú. Spišská Nová Ves, orientačné označenie Štefánikovo námestie č. 10.