Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Aktuálna ponuka

Majetok mesta

Prenájom nebytových priestorov


Mesto Spišská Nová Ves na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 9a ods. 9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení týmto oznamuje, že hodlá prenechať do nájmu jednotlivé NEBYTOVÉ PRIESTORY v Spišskej Novej Vsi, a to:

1. V objekte Nám. SNP 2 („Detská poliklinika“), súpisné č. 2258 na parcele KN 1913/1,

2. V objekte Šafárikovo nám. č. 3, súpisné č. 2351 na parcele KN 5812,

3. V objekte Levočská č. 1, súpisné č. 3156 na parcele KN 128,

4. V objekte Štefánikovo nám. č. 10 (bývalý „Dom služieb“), s. č. 2987 na parcele 2156/1.


Predaj nehnuteľnosti - Hviezdoslavova 33

Mesto Spišská Nová Ves na základe ust. § 281 až 288 obchodného zákonníka v platnom znení týmto oznamuje, že vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odkúpenie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves, a to nehnuteľností zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves:

  • stavby súp. č. 465, postavená na pozemku par. č. KN-C 1949/1,
  • geometrickým plánom č. 30/2022, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 11. 4. 2022 pod č. 229/2022, novovytvorené pozemky par. č. KN-C 1949/1 (zast. pl.) s výmerou 392 m2 a KN-C 1950/2 (zast. pl.) s výmerou 197 m2z pozemkov par. č. KN-C 1949 a KN-C 1950.

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.