Mesto Spišská Nová Ves sa zapojilo do výzvy Fondu na podporu športu na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ a získalo dotáciu na projekt Multifunkčné športové ihrisko pri ZŠ Lipová 13, Spišská Nová Ves“.

Na výstavbu multifunkčného športového ihriska bude využitý priestor medzi školou a atletickým areálom a bude umožňovať využitie na rôzne druhy športov - basketbal, volejbal, hádzaná, futsal, bedminton, vybíjaná či tenis.

Nové ihrisko má potenciál slúžiť širokej verejnosti – teda nielen pre žiakov samotnej školy, či neďalekej materskej školy. V meste sa každoročne konajú Spišské športové hry, ktoré majú širší regionálny charakter a sú registrované ako olympijské športové podujatie mládeže, a mestská športová olympiáda, kde medzi sebou súťažia žiaci základných škôl
o titul škola roka. Toto novovybudované multifunkčné ihrisko by mohlo poskytnúť dôstojné priestory na ich organizovanie. Mimo vyučovacích hodín bude ihrisko prístupné aj pre verejnosť nielen zo sídliska Gen. Svobodu (Tarča), kde sa škola nachádza, ale z celého mesta Spišská Nová Ves.

Celkové oprávnené výdavky projektu sú 209 906,28 €, Fond na podporu športu prispeje
50 %-mi a mesto dofinancuje druhých 50 %.