Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Územný plán

Strategické rozvojové dokumenty

Zmena územného plánu 2018 - lokalita Kúdelník II

Texty
Sprievodná správa

Záber poľnohospodárskej pôdy
Záväzná časť
VZN č. 5/2000

Grafika

Širšie vzťahy
Širšie vzťahy: Priesvitka

Komplexný urbanistický návrh
Komplexný urbanistický návrh: Priesvitka
VZN č. 5/2000
Návrh technickej infraštruktúry
Návrh technickej infraštruktúry: Priesvitka
VZN č. 5/2000
Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy
Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy: Priesvitka

Schémy
Priestorová organizácia katastrálneho územia mesta
Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
VZN č. 5/2000

Zmena územného plánu Stojan 2014

Texty
Sprievodná správa

Záber poľnohospodárskej pôdy
Záväzná časť

VZN č. 5/2000

Grafika: Hlavná
Širšie vzťahy
Širšie vzťahy: Priesvitka
Komplexný urbanistický návrh
Komplexný urbanistický návrh: Priesvitka
VZN č. 5/2000
Návrh technickej infraštruktúry
Návrh technickej infraštruktúry: Priesvitka
VZN č. 5/2000

Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov

Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov: Priesvitka

Grafika: schémy

Priestorová organizácia katastrálneho územia mesta
Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

VZN č. 5/2000
ÚPN mesta Spišská Nová Ves v rozsahu schválených zmien a doplnkov do roku 2014 - Komplexný urbanistický návrh / mapa funkčných plôch
, dokument PDF

Návrh zmien a doplnkov ÚPN mesta Spišská Nová Ves r. 2009

Širšie vzťahy Územného plánu mesta Spišská Nová Ves - dokument PDF
Komplexný urbanistický návrh / mapa funkčných plôch - dokument PDF
Návrh technickej infraštruktúry  - dokument PDF
Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy a lesného pôdneho fondu - dokument PDF
Širšie vzťahy Územného plánu mesta Spišská Nová Ves / Zmeny a doplnky 2009  - dokument PDF
Komplexný urbanistický návrh / mapa funkčných plôch / Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia / Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES / Zmeny a doplnky 2009  - dokument PDF 
VZN č. 5/2000
Návrh technickej infraštruktúry / Zmeny a doplnky 2009  - dokument PDF 
VZN č. 5/2000

Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy a lesného pôdneho fondu / Zmeny a doplnky 2009  - dokument PDF

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb / Zmeny a doplnky 2009

VZN č. 5/2000
Územnoplánovacia dokumentácia Územného plánu mesta Spišská Nová Ve / Textová časť / Regulatívy / Zmeny a doplnky 2009 - dokument PDF  

VZN č. 5/2000

Návrh zmien a doplnkov ÚPN mesta Spišská Nová Ves r. 2008

Zmeny a doplnky r. 2008 ÚPN mesta Spišská Nová Ves

Zmeny a doplnky ÚP mesta - textová a grafická interpretácia *   VZN č. 5/2000

Návrh uznesení MsZ k zmenám a doplnkom ÚPN mesta

Návrh VZN č. 5/2000 vrátane doplnku č. 2/2008

Komplexný urbanistický návrh - zmena IBV a rekreačná zóna Malé pole, Ferčekovce a doplnok IBV Červený jarok

Návrh technickej infraštruktúry - zmena IBV a rekreačná zóna Malé pole, Ferčekovce a doplnok IBV Červený jarok

Širšie vzťahy - priestorová organizácia katastrálneho územia mesta

Urbanistická štúdia IBV a rekreačná zóna Malé pole a Ferčekovce  

Urbanistická štúdia IBV Červený jarok

Vyhodnotenie záberu poľnohospodárskej pôdy - doplnok - Športovo-rekreačný areál NH    

Vyhodnotenie záberu poľnohospodárskej pôdy - zmena IBV a rekreačná zóna Malé pole, Ferčekovce a doplnok IBV Červený jarok

Vyjadrenie KSÚ 1

Vyjadrenie KSÚ 2

Návrh zmien a doplnkov ÚPN mesta Spišská Nová Ves r. 2005

Komplexný návrh - grafická časť

VZN č. 5/2000
Legenda ku Komplexnému návrhu

Komplexný návrh - textová časť

VZN č. 5/2000
Širšie vzťahy

Technická infraštruktúra

Legenda ku Technickej infraštruktúre

Pôdny fond

Legenda k Pôdnemu fondu

Návrh zmien a doplnkov ÚPN mesta Spišská Nová Ves r. 2000

  Texty

  Sprievodná správa
  Vyhodnotenie záberov pre PPF a LPF
  Záväzná časť

  VZN č. 5/2000
  Návrhové registre

  Grafika

  Širšie vzťahy
  Komplexný urbanistický návrh
  Návrh dopravy
  Návrh technickej infraštruktúry
  Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy a lesného pôdneho fondu