Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Územný plán

Strategické rozvojové dokumenty

Zmena územného plánu 2018 - lokalita Kúdelník II

Texty
Sprievodná správa

Záber poľnohospodárskej pôdy
Záväzná časť
VZN č. 5/2000

Grafika

Širšie vzťahy
Širšie vzťahy: Priesvitka

Komplexný urbanistický návrh
Komplexný urbanistický návrh: Priesvitka
VZN č. 5/2000
Návrh technickej infraštruktúry
Návrh technickej infraštruktúry: Priesvitka
VZN č. 5/2000
Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy
Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy: Priesvitka

Schémy
Priestorová organizácia katastrálneho územia mesta
Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
VZN č. 5/2000

Zmena územného plánu Stojan 2014

Texty
Sprievodná správa

Záber poľnohospodárskej pôdy
Záväzná časť

VZN č. 5/2000

Grafika: Hlavná
Širšie vzťahy
Širšie vzťahy: Priesvitka
Komplexný urbanistický návrh
Komplexný urbanistický návrh: Priesvitka
VZN č. 5/2000
Návrh technickej infraštruktúry
Návrh technickej infraštruktúry: Priesvitka
VZN č. 5/2000

Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov

Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov: Priesvitka

Grafika: schémy

Priestorová organizácia katastrálneho územia mesta
Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

VZN č. 5/2000
ÚPN mesta Spišská Nová Ves v rozsahu schválených zmien a doplnkov do roku 2014 - Komplexný urbanistický návrh / mapa funkčných plôch
, dokument PDF

Návrh zmien a doplnkov ÚPN mesta Spišská Nová Ves r. 2009

Širšie vzťahy Územného plánu mesta Spišská Nová Ves - dokument PDF
Komplexný urbanistický návrh / mapa funkčných plôch - dokument PDF
Návrh technickej infraštruktúry  - dokument PDF
Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy a lesného pôdneho fondu - dokument PDF
Širšie vzťahy Územného plánu mesta Spišská Nová Ves / Zmeny a doplnky 2009  - dokument PDF
Komplexný urbanistický návrh / mapa funkčných plôch / Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia / Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES / Zmeny a doplnky 2009  - dokument PDF 
VZN č. 5/2000
Návrh technickej infraštruktúry / Zmeny a doplnky 2009  - dokument PDF 
VZN č. 5/2000

Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy a lesného pôdneho fondu / Zmeny a doplnky 2009  - dokument PDF

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb / Zmeny a doplnky 2009

VZN č. 5/2000
Územnoplánovacia dokumentácia Územného plánu mesta Spišská Nová Ve / Textová časť / Regulatívy / Zmeny a doplnky 2009 - dokument PDF  

VZN č. 5/2000

Návrh zmien a doplnkov ÚPN mesta Spišská Nová Ves r. 2008

Zmeny a doplnky r. 2008 ÚPN mesta Spišská Nová Ves

Zmeny a doplnky ÚP mesta - textová a grafická interpretácia *   VZN č. 5/2000

Návrh uznesení MsZ k zmenám a doplnkom ÚPN mesta

Návrh VZN č. 5/2000 vrátane doplnku č. 2/2008

Komplexný urbanistický návrh - zmena IBV a rekreačná zóna Malé pole, Ferčekovce a doplnok IBV Červený jarok

Návrh technickej infraštruktúry - zmena IBV a rekreačná zóna Malé pole, Ferčekovce a doplnok IBV Červený jarok

Širšie vzťahy - priestorová organizácia katastrálneho územia mesta

Urbanistická štúdia IBV a rekreačná zóna Malé pole a Ferčekovce  

Urbanistická štúdia IBV Červený jarok

Vyhodnotenie záberu poľnohospodárskej pôdy - doplnok - Športovo-rekreačný areál NH    

Vyhodnotenie záberu poľnohospodárskej pôdy - zmena IBV a rekreačná zóna Malé pole, Ferčekovce a doplnok IBV Červený jarok

Vyjadrenie KSÚ 1

Vyjadrenie KSÚ 2

Návrh zmien a doplnkov ÚPN mesta Spišská Nová Ves r. 2005

Komplexný návrh - grafická časť

VZN č. 5/2000
Legenda ku Komplexnému návrhu

Komplexný návrh - textová časť

VZN č. 5/2000
Širšie vzťahy

Technická infraštruktúra

Legenda ku Technickej infraštruktúre

Pôdny fond

Legenda k Pôdnemu fondu

Návrh zmien a doplnkov ÚPN mesta Spišská Nová Ves r. 2000

  Texty

  Sprievodná správa
  Vyhodnotenie záberov pre PPF a LPF
  Záväzná časť

  VZN č. 5/2000
  Návrhové registre

  Grafika

  Širšie vzťahy
  Komplexný urbanistický návrh
  Návrh dopravy
  Návrh technickej infraštruktúry
  Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy a lesného pôdneho fondu   Vážime si vaše súkromie

   Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.