Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Individuálna výjazdová očkovacia služba KSK

22.7.2021
Individuálna výjazdová očkovacia služba KSK

Na základe komunikácie s predsedom Košického samosprávneho kraja dáva mesto občanom  možnosť využiť  individuálnu výjazdovú očkovaciu službu Košického samosprávneho kraja.

Individuálnu výjazdovú očkovaciu službu  môžu využiť občania mesta Spišská Nová Ves, ktorým zdravotné postihnutie (duševné/telesné) alebo ich vysoký vek neumožňuje využívať prostriedky verejnej alebo individuálnej dopravy.

Očkovanie bude prebiehať v domácnosti žiadateľa vakcínou Janssen/Johnson &Johnson.

Občania vyplnia tlačivo -  Požiadavka na zabezpečenie poskytnutia  individuálnej výjazdovej očkovacej služby  , ku ktorému je potrebné priložiť lekársku správu popisujúcu aktuálny nepriaznivý zdravotný stav, nie staršiu ako 3 mesiace (od všeobecného, alebo odborného lekára, prepúšťaciu správu z nemocnice). Požiadavku občania prinesú alebo zašlu poštou  na oddelenie sociálnych vecí Mestského úradu, Štefánikovo nám. č. 1, 05201 Spišská Nová Ves , prípadne emailom na adresu  julia.jancurova@mestosnv.sk najneskôr  do 2. 8. 2021.

Podmienkou je, že žiadateľovi neboli ÚPSVaR SR priznané peňažný príspevok na prepravu a peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, príspevok na kúpu/úpravu osobného motorového vozidla.

Zdielať na Facebooku