Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Upozornenie na vykonanie skúšky sirén, 10. 9. 2021

8.9.2021
Upozornenie na vykonanie skúšky sirén, 10. 9. 2021

Preskúšanie sa vykonáva dvojminútovým stálym akustickým tónom elektromotorickej sirény na základe hlavných úloh odboru krízového riadenia OÚ Spišská Nová Ves, ust. § 3a ods. 4 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a ust. § 5 ods. 2 vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov.

V meste Spišská Nová Ves a v obci Smižany bude vykonaná tiež hlasitá skúška elektronických sirén zo stupňa okresný úrad v sídle kraja.

Zdielať na Facebooku