Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície - vedúci oddelenia výstavby a dopravy MsÚ v Sp. Novej Vsi

7.3.2023
Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície - vedúci oddelenia výstavby a dopravy MsÚ v Sp. Novej Vsi

                                                                        Mesto Spišská Nová Ves

​​​​​​​ so sídlom Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, zapísané v registri organizácií Štatistického úradu SR, IČO: 00 329 614, v zastúpení Ing. Pavlom Bečarikom, primátorom mesta

                                                                                      v y h l a s u j e

v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

                                         výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

             vedúci Oddelenia výstavby a dopravy Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi


miesto výkonu práce:                    mesto Spišská Nová Ves

druh pracovného pomeru:         na dobu určitú v trvaní 1 roka s 3-mesačnou skúšobnou
                                                          dobou, s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú

termín nástupu:                              dohodou

mzdové ohodnotenie:                funkčný plat v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z.
                                                          o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
                                                          vo verejnom záujme v platnom znení, základná tarifná
                                                          mzda 8. platová trieda, platový stupeň v závislosti od rokov
                                                          uznanej praxe, 15 % zvýšenie tarifného platu, možnosť
                                                          získania osobného príplatku a ďalšie benefity v súlade
​​​​​​​                                                          s platnou kolektívnou zmluvou.


Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 
 • prednosť vo výberovom konaní budú mať uchádzači so stavebným zameraním, najmä so zameraním na pozemné stavby a architektúru alebo architektonické konštrukcie a projektovanie 

 • osobitný kvalifikačný predpoklad, odborná spôsobilosť – stavebný dozor, stavbyvedúci – výhodou 

 • prax v oblasti postupov podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov - výhodou

 • prax v oblasti územnoplánovacích dokumentácií v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov - výhodou 

 • skúsenosti s riadením a kontrolnou činnosťou - výhodou 
 • prax v oblasti samosprávy – výhodou


Ďalšie požadované predpoklady:

 • prehľad a znalosť právnych predpisov v predmetnej oblasti, najmä predpisov vzťahujúcich sa na oblasť samosprávy (zákon o obecnom zriadení, zákon o majetku obcí, zákon o verejnom obstarávaní ...),  a aplikačná prax

 • počítačové znalosti – MS Word, MS Excel, MS Outlook, internet
 • vodičský preukaz skupiny B (aktívny vodič)
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť splnenie predpokladov pre výkon práce vo verejnom záujme a bezúhonnosť v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z.


Osobnostné predpoklady:

 • vysoké pracovné nasadenie
 • organizačné a riadiace schopnosti
 • samostatnosť v rozhodovaní, dôslednosť, precíznosť, zodpovednosť
 •  schopnosť teamovej práce, spoľahlivosť a flexibilita
 • komunikatívnosť, manažérske a organizačné schopnosti


Požadované doklady k prihláške do výberového konania:

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní vrátane tel. čísla a e-mailového kontaktu
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • motivačný list
 • žiadosť o prijatie do zamestnania na uvedené pracovné miesto
 • úradne osvedčený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady preukazujúce odbornú vzdelanosť

 • doklady preukazujúce príp. riadiacu a odbornú prax
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne  úkony v plnom rozsahu
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov predkladaných v rámci výberového konania

 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní s ostatnými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť (poštou alebo osobne) v zalepenej obálke v termíne do 24. 3. 2023
(v prípade osobného doručenia do podateľne MsÚ do 14.00 hod.) na adresu:
Mestský úrad Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves.
Na obálku je potrebné uviesť „Výberové konanie – vedúci Oddelenia výstavby a dopravy MsÚ. - NEOTVÁRAŤ“.

Uchádzači, ktorí nesplnia všetky uvedené kvalifikačné predpoklady, kritériá a požiadavky, alebo ktorých obálky nebudú obsahovať požadované doklady, pripadne budú doručené po stanovenom termíne (rozhodujúci je dátum doručenia, nie dátum podania na pošte), nebudú zaradení do výberového konania.

Výberové konanie sa uskutoční osobným pohovorom. Dátum, miesto a hodina uskutočnenia výberového konania budú uchádzačom oznámené najmenej tri dni pred jeho začatím.


Upozornenie pre uchádzačov:
Miesto vedúceho Oddelenia výstavby a dopravy MsÚ v Spišskej Novej Vsi sa neobsadzuje na základe výsledku výberového konania. Výberové konanie slúži pre výber najvhodnejšieho uchádzača pre obsadenie danej funkcie.


V Spišskej Novej Vsi, dňa 7. 3. 2023

Ing. Pavol Bečarik
primátor mestaZdieľať na Facebooku

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.