Všetko o dani za predajné automaty

Predmetom dane sú:

 • prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

Termín podania priznania

 • do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

Ročná sadzba

 • 65 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.

  Daň je vyrubená rozhodnutím a splatná je do 15 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Daň je možné zaplatiť:

 • bankovým prevodom na účet IBAN: SK33 5600 0000 0034  0042 4025
  vedený v Prima banka, a. s., alebo

 • v hotovosti alebo bezhotovostne platobnou kartou v pokladnici Mestského úradu, Štefánikovo nám. 1 v Spišskej Novej Vsi (prízemie vpravo).

Poštový poukaz na zaplatenie dane nie je súčasťou rozhodnutia.


Tlačivo nájdete na

 • MsÚ, Štefánikovo námestie č. 1, kancelária č. dv. 206

 • na tejto stránke v sekcii Chcem vybaviť / Občan / Tlačivá,

 • na tejto stránke v sekcii Chcem vybaviť / Podnikateľ / Tlačivá.


Tu >>


VZN 5/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (dokument PDF)