Ako môžete získať podporu pre váš projekt a ako ho prihlásiť do programu „Dobrá vec“


Máte nápad, ktorý zlepší životné prostredie a dokážete ho uskutočniť dobrovoľníckou prácou, v ktorej spojíte sily s vašimi priateľmi, susedmi a známymi? Chcete uskutočniť komunitné, športové, kultúrne aktivity či aktivity podporujúce zdravotne alebo inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva?

Ak áno, zapojte sa do programu „Dobrá vec“, v rámci ktorého je vyčlenených v roku 2024 spolu 18 000 EUR na podporu komunitných projektov v jednotlivých častiach mesta.

Cieľ programu

Cieľom programu „Dobrá vec“ je podporiť komunitné aktivity a projekty v jednotlivých mestských častiach.

Program „Dobrá vec“ podporuje

 • aktivity zamerané na revitalizáciu verejných priestranstiev,
 • aktivity zamerané na zlepšenie životného prostredia,
 • komunitné aktivity – voľnočasové aktivity zamerané na  športové, kultúrne, pohybové, vzdelávacie, záujmové a tvorivé aktivity,

 • sociálnu pomoc – podujatia a záujmové aktivity podporujúce zdravotne či inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva.

Výška grantu

 • minimálna výška podpory pre jeden projekt je 300 EUR,
 • maximálna výška podpory pre jeden projekt je 3 000 EUR,
 • pri zostavovaní rozpočtu, ktorý musí byť súčasťou projektu, vychádzajte z vašich reálnych potrieb,

 • spolufinancovanie projektu z iných zdrojov nie je podmienkou schválenia projektu.


Ako zaregistrovať projekt

 • projekt môžete zaregistrovať elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý nájdete tu.

 • projekt môžete zaregistrovať písomnou formou a doručiť osobne na podateľňu MsÚ Spišská Nová Ves – v zalepenej obálke s označením „DOBRÁ VEC 2024“, resp. zaslať na e-mailovú adresu dobravec@mestosnv.sk. Žiadosť k predloženiu projektu, návrh rozpočtu a súhlas so spracovaním osobných údajov sa nachádza tu.


Kto môže požiadať o podporu mesta v programe „Dobrá vec“?

 • obyvateľ mesta,

 • registrované mimovládne neziskové organizácie,
 • neformálne skupiny obyvateľov mesta,
 • jeden žiadateľ môže podať len jeden projekt.


Možnosti použitia finančných prostriedkov z grantu

 • nákup tovarov a služieb potrebných pre realizácii projektu (v prípade zabezpečenia občerstvenia potrebné konzultovať s koordinátorom programu),

 • náradie a iné potreby, v objeme maximálne 10% z požadovaného rozpočtu,
 • dopravné a prepravné náklady,
 • predmety a prvky osadené na verejných priestranstvách, v súlade so zámerom projektu

 • projektu, resp. ich oprava – nákup/výroba takýchto prvkov, materiál,   

 • odborné poradenstvo, služby  arboristov, dendrológov, maximálne 10 % žiadanej čiastky,

 • pri nákupoch odporúčame zvoliť regionálnych dodávateľov, pokiaľ to nie je možné, je potrebné zdôvodniť to.


Program nepodporuje

 • mzdové náklady,
 • nákup technických prostriedkov, elektrického, príp. benzínového  náradia,
 • výsadbu ihličnanov, strihaných živých plotov, výsadbu sezónnej zelene (jednoročných a dvojročných rastlín),

 • použitie akýchkoľvek chemických prostriedkov na ničenie škodcov a buriny, umelých hnojív, farbenej  mulčovacej kôry,

 • stavebnú činnosť vyžadujúcu stavebné povolenie, resp. ohlásenie drobnej stavby

 • projekty v oblasti dopravy,
 • projekty na súkromných pozemkoch.


Opis projektu musí obsahovať

 • praktické odôvodnenie vami navrhovaného projektu,

 • miesto realizácie projektu, miestna príslušnosť k mestskému výboru. Rozdelenie ulíc jednotlivých mestských výborov nájdete tu,

 • opis cieľového stavu po realizácii projektu,
 • zoznam všetkých plánovaných aktivít, ktoré chcete v rámci projektu zrealizovať.
 • k jednotlivým aktivitám uveďte, kto bude za ne zodpovedný a ako budú realizované (napr.  dobrovoľníckou prácou, na zákazku, bezplatné/platené, ...).,

 • zoznam spolupracujúcich/partnerských organizácií a odhadovaný počet ľudí, ktorí sa zúčastnia na aktivitách projektu (mimovládne organizácie, obyvatelia, žiaci, učitelia, rodičia, seniori, športovci atď.),

 • akým spôsobom bude váš projekt ovplyvňovať komunitu a akým spôsobom bude zabezpečená udržateľnosť projektu.


Časový harmonogram

 • termín na predloženie projektov zo strany navrhovateľov je do  30. 4. 2024,

 • projekty budú vyhodnotené do  30. 5. 2024,

 • termín na vecné a finančné ukončenie projektu je  30. 11. 2024. Vyúčtovanie nákladov po tomto termíne nebude zo strany mesta akceptované.

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u koordinátora programu „Dobrá vec“. Dohodnite sa s ním telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.
Kontaktná osoba: Ing. Peter Hamrák, e-mail: peter.hamrak@mestosnv.sk, tel. 0918 391 159


Hodnotenie žiadostí

Po uzávierke predkladania projektov posúdi jednotlivé projekty na svojom zasadnutí príslušný mestský výbor a do ďalšieho kola hodnotenia vyberie maximálne 2 projekty za daný mestský výbor. Následne bude vybrané projekty hodnotiť komisia, ktorá rozhodne podpore projektu. Komisia si vyhradzuje právo upraviť výšku podpory jednotlivých projektov.