Zoznam zberných dvorov

Zberný dvor, Sadová ulica

sa nachádza na  Sadovej ulici, kde môžu občania mesta po predložení občianskeho preukazu, bezplatne odovzdať nasledovné druhy odpadov: 

- objemný odpad  - starý nábytok, koberce veľkých rozmerov, okná, dvere, zárubne, sanita,
- nebezpečný odpad  - autobatérie, použité automobilové oleje, plastové obaly z motorových olejov, motorové olejové filtre, žiarivky, opotrebované chladiarenské zariadenia,
- elektronický odpad  - televízory, monitory, počítače, spotrebná elektronika, práčky,
- biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov - pokosená tráva, lístie,
- PET fľaše,
- papier a lepenka,
- sklo,
- viacvrstvové kombinované materiály - tzv tetrapaky,
- jedlé rastlinné oleje a tuky.

Zberný dvor neodoberá nasledovné druhy odpadov:
zmesový komunálny odpad
odpad z rozobratých dopravných prostriedkov
opotrebované pneumatiky
drobný stavebný odpad

V Zbernom dvore nemôžu horeuvedený odpad   odovzdať fyzické osoby oprávnené
na podnikanie a právnické osoby 
.

Prevádzková doba Zberného dvora Sadová ulica

Pondelok - piatok: 8.00 - 16.00 h
Sobota: 8.00 - 12.00 h
Nedeľa:  voľno

Tel. kontakt: 0903 439 589

Adresa: Sadová 2336/13, Sp. Nová Ves


​​​​​​​Zberný dvor drobných stavebných odpadov

sa nachádza v areáli Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II
(pri štátnej ceste Sp. Nová Ves - Markušovce), kde môžu občania mesta po predložení občianskeho preukazu, odovzdať drobné stavebné odpady. 

Drobný stavebný odpad – odpad bez obsahu škodlivín z  bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (tehly, betón, obkladačky, dlaždice, keramika, sadrokartón...) 

Sadzba poplatku za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín je ustanovená vo  VZN č. 4/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Spišská Nová Ves  (dokument PDF)

Poplatok sa uhrádza v hotovosti pri preberaní odpadu.

V Zbernom dvore nemôžu horeuvedený odpad odovzdať fyzické osoby oprávnené
na podnikanie a právnické osoby.

Prevádzková doba
Zberného dvora drobných stavebných odpadov

Pondelok - piatok: 7.00 - 15.00 h  
Sobota:  voľno
Nedeľa:  voľno

Telef. kontakt: 0918 466 715