Zberný dvor drobných stavebných odpadov

sa nachádza v areáli Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II - pri štátnej ceste Sp. Nová Ves - Markušovce.

Občania mesta tam môžu po predložení občianskeho preukazu odovzdať drobné stavebné odpady.

Drobný stavebný odpad – je odpad bez obsahu škodlivín z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (tehly, betón, obkladačky, dlaždice, keramika, sadrokartón...)

Sadzba poplatku je 0,030 € za 1 kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.
Poplatok sa uhrádza v hotovosti pri preberaní odpadu.

V Zbernom dvore nemôžu horeuvedený odpad odovzdať fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby.


Prevádzková doba 

pondelok - piatok: 7.00 - 15.00 h
sobota:                                          voľno
nedeľa:                                          voľno

TERMÍN PRE DOVOZ drobného stavebného odpadu na skládku Kúdelník II je potrebné zarezervovať si minimálne 1 deň vopred na telefónnom čísle - T.: 0918 466 715.