Daň za ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení


Predmetom dane za ubytovanie:

 • je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorých kategorizáciu určuje osobitný predpis.


Platiteľom dane:

 • je prevádzkovateľ zariadenia alebo vlastník nehnuteľnosti, ktorý poskytuje odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe.


Platiteľ dane:

 • je povinný obci oznámiť najneskôr v deň začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania ubytovaciu kapacitu zariadenia a ukončenie poskytovania odplatného prechodného ubytovania je platiteľ dane povinný obci oznámiť najneskôr
  do 30 dní odo dňa ukončenia poskytovania odplatného prechodného ubytovania. Platiteľ dane je povinný obci oznámiť všetky zmeny skutočností rozhodujúcich pre určenie dane do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.


Sadzba dane:

 • je 1,50 € na osobu a prenocovanie.
Tlačivá nájdete na:

 • MsÚ, Štefánikovo námestie č. 1, kancelária č. dv. 203

 • na tejto stránke v sekcii Chcem vybaviť / Občan / Tlačivá,

 • na tejto stránke v sekcii Chcem vybaviť / Podnikateľ / Tlačivá.

alebo tu:

Daň za ubytovanie je splatná bez vyrubenia do 15 dní po ukončení príslušného štvrťroka.Daň je možné zaplatiť:

 • bankovým prevodom na účet IBAN: SK16 5600 0000 0034 0042 2003 vedený v Prima banka, a. s., alebo

 • v hotovosti alebo bezhotovostne platobnou kartou v pokladnici Mestského úradu, Štefánikovo nám. 1 v Spišskej Novej Vsi (prízemie vpravo).

Poštový poukaz na zaplatenie dane nie je súčasťou rozhodnutia.