Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Daň za ubytovanie

Dane a poplatky

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorých kategorizáciu určuje osobitný predpis.
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia alebo vlastník nehnuteľnosti, ktorý poskytuje odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe.

Platiteľ dane je povinný obci oznámiť najneskôr v deň začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania ubytovaciu kapacitu zariadenia a ukončenie poskytovania odplatného prechodného ubytovania je platiteľ dane povinný obci oznámiť najneskôr do 30 dní odo dňa ukončenia poskytovania odplatného prechodného ubytovania. Platiteľ dane je povinný obci oznámiť všetky zmeny skutočností rozhodujúcich pre určenie dane do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.


Tlačivá nájdete na:

  • MsÚ, Štefánikovo námestie č. 1, kancelária č. dv. 203
  • na tejto stránke v sekcii Chcem vybaviť / Občan / Tlačivá,

  • na tejto stránke v sekcii Chcem vybaviť / Podnikateľ / Tlačivá.

alebo tu:

Daň za ubytovanie je splatná bez vyrubenia do 15 dní po ukončení príslušného štvrťroka.

Sadzba dane je 0,60 € na osobu a prenocovanie.


Daň je možné zaplatiť:

  • bankovým prevodom na účet  IBAN SK16 5600 0000 0034 0042 2003
    vedený v Prima banka, a. s., alebo
  • v hotovosti alebo bezhotovostne  platobnou kartou v pokladnici Mestského úradu, Štefánikovo nám. 1 v Spišskej Novej Vsi (prízemie vpravo).

Poštový poukaz na zaplatenie dane nie je súčasťou rozhodnutia.

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.