Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dane a poplatky
Oznamovaciu vzniku a zániku poplatkovej povinnosti majú:
 • fyzické osoby (FO) s trvalým pobytom v SNV,

 • fyzické osoby (FO) s prechodným pobytom v SNV,

 • fyzické osoby (FO), ktoré nemajú v SNV trvalý pobyt a sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť,

 • právnické osoby a podnikatelia (PO), ktorí užívajú nehnuteľnosť.

  Termín oznamovacej povinností je do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti. Zmeny skutočnosti a zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.

  V prípade množstvového zberu sa výška poplatku upraví odo dňa, keď poplatník oznámi zmenu veľkosti nádoby a frekvencie vývozu. Keďže ide o poskytnutie služby, spätne sa výška poplatku z dôvodu zmeny veľkosti nádoby a frekvencie vývozu upravovať nebude.


  Tlačivá

  Sadzby poplatku:
  • sadzba poplatku pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba je vo výške  0,09 € paušálne za osobu a kalendárny deň,
  • pri neváženom množstvovom zbere  je sadzba poplatku  0,03 € za jeden liter komunálnych odpadov. Nevážený množstvový zber je v meste Spišská Nová Ves zavedený pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby,

  • pri váženom množstovovom zbere drobného stavebného odpadu je sadzba poplatku  0,03 € za jeden kilogram drobných stavebných odpadov. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu. Z dôvodu, že sa jedná o množstvový zber, poplatok nebude vyrubovaný rozhodnutím, ale poplatok bude poplatníkom zaplatený v hotovosti pri odovzdaní na Zbernom dvore pre drobné stavebné odpady (areál Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II Spišská Nová Ves).

  Podmienky pre zníženie a odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady a rozsah dokladov potrebných pre zníženie alebo odpustenie poplatku sú ustanovené vo  VZN č. 4/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Spišská Nová Ves   (dokument PDF)
  .  Vyrubovanie poplatku a termíny platenia poplatku
  Poplatok fyzickým osobám je vyrubený rozhodnutím, v ktorom je určená výška poplatku a termín jej zaplatenia. Rozhodnutia budú doručované do 30. apríla.


  Poplatok je možné zaplatiť:

  •   bankovým prevodom na účet  IBAN:  SK27 0200 0000 0034 7091 8354
     vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a. s., alebo

  •   v hotovosti alebo bezhotovostne  platobnou kartou v pokladnici Mestského
     úradu, Štefánikovo nám. 1 v Spišskej Novej Vsi (prízemie vpravo).


  Poštový poukaz na zaplatenie dane nie je súčasťou rozhodnutia.


  Vážime si vaše súkromie

  Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.