Žiadosť o povolenie na prekopávky a zvláštne užívanie miestnych komunikácií

Mesto Spišská Nová Ves v zmysle ust. § 13, ods. 3, Zak. č.   369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov,   zastúpené primátorom mesta ako príslušný cestný správny orgán (ďalej len správny orgán) podľa § 3 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení zmien a doplnkov, zák. č.   193/1997 Z. z. v znení zmien a doplnkov vydáva rozhodnutia na základe žiadosti  o povolenie, ktorá musí obsahovať náležité údaje a potrebné prílohy (podľa priložených vzorov na jednotlivé druhy rozhodnutí).

Postup vybavovania:

Po prijatí  sa žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva ( žiadosťv podateľni MsÚ zaprotokoluje dňom podania do podacieho denníka,
je odstúpená na príslušné oddelenie k vybaveniu.


Po podpísaní rozhodnutia 
primátorom mesta Spišská Nová Ves, je žiadateľ (účastník konania) telefonicky vyzvaný zodpovedným pracovníkom MsÚ v Spišskej Novej Vsi na prevzatie rozhodnutia.

V prípade, že je potrebné vyznačiť právoplatnosť rozhodnutia   pred uplynutím   zákonnej lehoty  na podanie odvolania do 15 dní od doručenia rozhodnutia, je potrebné aby účastník konania, fyzická alebo právnická osoba, potvrdil správnemu orgánu, že sa vzdáva možnosti podať odvolanie voči podmienkam rozhodnutia čo potvrdí svojim podpisom. Po podpísaní vzdania sa odvolania, správny orgán vyznačí právoplatnosť rozhodnutia. Ak je účastníkom konania právnická osoba musí k podpísaniu vzdania odvolania doložiť výpis z obchodného registra, prípadne splnomocnenie konateľa k zastupovaniu svojej osoby pre prevzatie rozhodnutia a podpísaniu vzdania odvolania voči podmienkam rozhodnutia.

Lehota vybavenia:

Správny orgán musí vo veci rozhodnúť (či už kladne alebo záporne) v zmysle § 49 zákona č.71/1967 Zb.,   do 30 dníod začatia konania (podania žiadosti), v zložitých prípadoch najneskôr  do 60 dní.

Správny poplatok:

Musí byť uhradený v zmysle zákona č.  145/1995  o správnych poplatkoch pred začatím konania (resp. po podaní žiadosti).

Rozhodnutie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií/prekopávky

vydáva sa pri realizácii rozkopávky miestnej komunikácie, v zmysle § 8 zák.
č.  193/1997  Z. z. v znení zmien a doplnkov v spojení s § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách.

Sadzba poplatku: 

80,00 EUR   v zmysle položky č. 82 zákona č.  145/1995 o správnych poplatkoch.
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na   päťnásobok .  

Prílohy k žiadosti:

 • Vyjadrenie správcov IS:   PVS, VEZ, SPP, ST, Obl. spr. dialk. káblov, UPS, a. s., Emkobel, VO

 • Grafický náčrt situácie v mierke s vyznačením miesta prekopávky a podzemných vedení

 • Vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu PZ

 • Stavebné povolenie , , resp. povolenie na drobnú stavbu

 • List vlastníctva priľahlej nehnuteľnosti, napájaného objektu.

Rozhodnutie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a zaujatie verejného priestranstva

vydáva pri umiestnení:

lešenia,
veľkoobjemového kontajnera,
trvalom parkovaní motorového vozidla,
zriadení skládky stavebného materiálu a zariadenia staveniska, na verejnom priestranstve v zmysle zák. č. 193/1997 Z. z. v znení zmien a doplnkov, v zmysle ustanovenia § 8 ods. 1 zák. č. 135/1961 Zb. 

Sadzba poplatku:

za umiestnenie stavebných zariadení všetkého druhu a st. skládok
 •  lešenie 0,174 EUR/m2/deň

 • skládka 0,279 EUR/m2/deň za každý aj neúplný m2 užívaného verejného priestranstva a každý aj neúplný deň

Sadzba  pri trvalom parkovaní motorových vozidiel:

 • vozidlá taxislužby   174,268 EUR/rok

 • vozidlá autoškoly   104,560 EUR/rok

Prílohy k žiadosti:

 • Grafický náčrt situácie v mierke s vyznačením miesta záberu

 • Vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu PZ  (v prípade záberu MK)