Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Pripojenie účelovej komunikácie

Dopravné záležitosti

Rozhodnutie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu   

 • vydáva sa podľa zák. č.  193/1997 Z. z. v znení zmien a doplnkov v zmysle § 3b cit. zákona.

Mesto Spišská Nová Ves v zmysle ust. § 13, ods. 3, Zak. č.  369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov,  zastúpené primátorom mesta ako príslušný cestný správny orgán (ďalej len správny orgán) podľa § 3 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení zmien a doplnkov, zák. č.  193/1997 Z. z. v znení zmien a doplnkov  vydáva rozhodnutia na základe žiadosti o povolenie, ktorá musí obsahovať náležité údaje a potrebné prílohy (podľa priložených vzorov na jednotlivé druhy rozhodnutí).

Postup vybavovania:

  Po prijatí žiadosti o pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komun.  v podateľni MsÚ a zaprotokolovaní dňom podania do podacieho denníka, je odstúpená na príslušné oddelenie k vybaveniu.

  Po podpísaní rozhodnutia 

  primátorom mesta Spišská Nová Ves, je žiadateľ (účastník konania) telefonicky vyzvaný zodpovedným pracovníkom MsÚ v Spišskej Novej Vsi na prevzatie rozhodnutia.

  V prípade, že je potrebné vyznačiť právoplatnosť rozhodnutia  pred uplynutím  zákonnej lehoty na podanie odvolania do 15 dní od doručenia rozhodnutia, je potrebné aby účastník konania, fyzická alebo právnická osoba, potvrdil správnemu orgánu, že sa vzdáva možnosti podať odvolanie voči podmienkam rozhodnutia čo potvrdí svojim podpisom. Po podpísaní vzdania sa odvolania, správny orgán vyznačí právoplatnosť rozhodnutia. Ak je účastníkom konania právnická osoba musí k podpísaniu vzdania odvolania doložiť výpis z obchodného registra, prípadne splnomocnenie konateľa k zastupovaniu svojej osoby pre prevzatie rozhodnutia a podpísaniu vzdania odvolania voči podmienkam rozhodnutia.


Lehota vybavenia:

 • Správny orgán musí vo veci rozhodnúť (či už kladne alebo záporne) v zmysle § 49 zákona č.71/1967 Zb.,  do 30 dní od začatia konania (podania žiadosti), v zložitých prípadoch najneskôr  do 60 dní.

Správny poplatok:

 • Musí byť uhradený v zmysle zákona č.  145/1995 o správnych poplatkoch pred začatím konania (resp. po podaní žiadosti).

Sadzba poplatku:

 • 40,00 EUR v zmysle položky č. 84 zákona č.  145/1995 o správnych poplatkoch.

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej komunikácie môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.


Prílohy:

 • grafický náčrt situácie v mierke so zakreslením navrhovaného napojenia,
 • list vlastníctva priľahlej nehnuteľnosti, napájaného objektu, 
 • vyjadrenie okresného dopravného inšpektorátu PZ
 • projektová dokumentácia vypracovaná oprávneným projektantom,
 • stavebné povolenie stavby,​​​​​​​ vyjadrenie správcov IS: PVS, VEZ, SPP, ST, Obl. správa dialk. káblov, UPS, a. s., Emkobel, VO.

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.