Poskytovanie dotácií

Dotácie sú poskytované v zmysle  VZN č. 2/20 20 .
Žiadateľ predloží vyplnený formulár na adresu:

Mestský úrad, podateľňa - prízemie, č. dv. 106
Štefánikovo námestie 1
052 01 Spišská Nová Ves

    Vzor tlačív - dotácie

    O pridelení finančných prostriedkov rozhoduje na základe odporúčania komisií primátor mesta do výšky 1500 €, o dotácii nad 1500 € rozhoduje mestské zastupiteľstvo
    VZN 2 2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves

    Prehľad o poskytnutých dotáciách