Poskytovanie dotácií

Dotácie sú poskytované v zmysle    VZN č. 2/2020.

Žiadateľ predloží vyplnený formulár na adresu:
Mestský úrad, podateľňa - prízemie, č. dv. 106
Štefánikovo námestie 1
052 01 Spišská Nová Ves

Vzor tlačív - dotácie

O pridelení finančných prostriedkov rozhoduje na základe odporúčania komisií primátor mesta do výšky 1500 €, o dotácii nad 1500 € rozhoduje mestské zastupiteľstvo
 VZN 2 2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves 

 Prehľad o poskytnutých dotáciách