Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Hrobové miesto

Občan

V meste Spišská Nová Ves máme 3 funkčné verejné pohrebiská:
Starý cintorín, Slovenská ul. č. 1, Sp. Nová Ves, parc. č. KN 1041
Nový cintorín, Cintorínska ul., Sp. Nová Ves, parc. č. KN 9409/1

Cintorín v Novoveskej Hute, parc. č. KN 8859

Cenník za nájom hrobových miest a cintorínske služby  - dokument PDF

Nefunkčné pohrebiská v meste Sp. Nová Ves sú dve:
Židovský cintorín je neverejné pohrebisko vo vlastníctve Židovskej náboženskej obce, ktorá ho spravuje a prevádzkuje podľa svojich vnútorných predpisov.
Pohrebisko pôvodného cintorína miestnej časti Novoveská Huta – za jeho obývateľnou časťou smerom na Rybníky, kde boli objavené vojnové hroby z I. svetovej vojny.

Upovedomenie nájomcov hrobových miest

Mesto Spišská Nová Ves    upovedomuje   nájomcov hrobových a urnových miest,
ktorým končí doba prenájmu hrobového miesta podľa zákona o pohrebníctve
a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves č. 8/2015, že opätovný prenájom hrobového miesta poskytuje Správa mestských cintorínov, Slovenská ul. č. 1 (na Starom cintoríne).
V prípade, že nájomca hrobového miesta neobnoví, prenájom na ďalšie obdobie
- právo na hrobové miesto zanikne.

MsÚ, odd. komunálneho  servisu - Správa cintoríno v


Starý cintorín, Slovenská ul. - otváracie hodiny:

1. 4 - 30. 9.:      6.30 - 21.00 h
1. 10. - 31. 3.:     7.00 - 18.00 h

Separovanie skla na mestských pohrebiskách

V priestoroch pohrebísk mesta Spišská Nová Ves sú v blízkosti zberných kontajnerov
na komunálny odpad umiestnené   zelené nádoby. Nádoby označené prislúchajúcim textom   sú určené na zber použitých sklenených kahancov a váz z hrobov a urnových miest.

Návštevníci cintorínov sa v drvivej väčšine vzorne starajú a udržiavajú svoje prenajaté hrobové miesta. Súčasťou starostlivosti býva výzdoba kvetmi, vencami ale aj sklenenými kahancami.

Žiadame návštevníkov cintorínov, aby pri upratovaní výzdoby hrobového miesta nevhadzovali sklo do veľkých kontajnerov na komunálny odpad, ale do zelených nádob na to určených.

Ďakujeme za uvedomelosť a pozitívny vzťah k životnému prostrediu.

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.