Verejné pohrebiská


V meste Spišská Nová Ves sa nachádzajú 3 funkčné verejné pohrebiská:

  • Starý cintorín, Slovenská ul. č. 1, Sp. Nová Ves, parc. č. KN 1041

  • Nový cintorín, Cintorínska ul., Sp. Nová Ves, parc. č. KN 9409/1

  • Cintorín v Novoveskej Hute, parc. č. KN 8859


***

Nefunkčné pohrebiská v meste Sp. Nová Ves sú dve:

1. Židovský cintorín je neverejné pohrebisko vo vlastníctve Židovskej náboženskej obce, ktorá ho spravuje a prevádzkuje podľa svojich vnútorných predpisov.

2. Pohrebisko pôvodného cintorína miestnej časti Novoveská Huta – za jeho obývateľnou časťou smerom na Rybníky, kde boli objavené vojnové hroby z I. svetovej vojny.


***

Upovedomenie nájomcov hrobových miest

Mesto Spišská Nová Ves upovedomuje nájomcov hrobových a urnových miest, ktorým končí doba prenájmu hrobového miesta podľa zákona o pohrebníctve
a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves č. 8/2015, že opätovný prenájom hrobového miesta poskytuje Správa mestských cintorínov, Slovenská ul. č. 1 (na Starom cintoríne).
V prípade, že nájomca hrobového miesta neobnoví, prenájom na ďalšie obdobie
- právo na hrobové miesto zanikne.

MsÚ, odd. komunálneho  servisu - Správa cintorínov


***

Starý cintorín, Slovenská ul. / otváracie hodiny

  • od 1. 4 do 15. 11. - od  6.30 do 21.00 h

  • od 16. 11. do 31. 3. - od 7.00 do 18.00 h


Separovanie skla na mestských pohrebiskách

V priestoroch pohrebísk mesta Spišská Nová Ves sú v blízkosti zberných kontajnerov
na komunálny odpad umiestnené zelené nádoby. Nádoby označené prislúchajúcim textom   sú určené na zber použitých sklenených kahancov a váz z hrobov a urnových miest.

Návštevníci cintorínov sa v drvivej väčšine vzorne starajú a udržiavajú svoje prenajaté hrobové miesta. Súčasťou starostlivosti býva výzdoba kvetmi, vencami ale aj sklenenými kahancami.

Žiadame návštevníkov cintorínov, aby pri upratovaní výzdoby hrobového miesta nevhadzovali sklo do veľkých kontajnerov na komunálny odpad, ale do zelených nádob na to určených.

Ďakujeme za uvedomelosť a pozitívny vzťah k životnému prostrediu.