(nie bytov, nebytových priestorov, pozemkov podľa zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov)

Postup na vybavenie žiadosti:

Žiadateľ podá v podateľni MsÚ písomnú žiadosť (nie je osobitné tlačivo) 

Žiadosť adresovať na:

Mestský úrad
Štefánikovo námestie 1
052 01 Spišská Nová Ves

V žiadosti o kúpu nehnuteľností (nie bytov, nebytových priestorov, pozemkov podľa zák. č.  182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov) uvedie:

  • parcelné číslo pozemku;
  • pri stavbách súpisné číslo a parcelné číslo pozemku, na ktorom je stavba postavená;

  • katastrálne územie;
  • v prípade že žiadateľ má záujem o kúpu častí nehnuteľností, je vhodné priložiť snímku z katastrálnej mapy s vyznačenými časťami pozemku;

  • žiadateľ – fyzická osoba:meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, číslo telefónu z dôvodu lepšej komunikácie pri vybavovaní žiadosti;

  • žiadateľ – právnická osoba:názov spoločnosti, sídlo, číslo telefónu, výpis z obchodného registra.