Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Kúpa a predaj nehnuteľností

Kúpa/predaj/prenájom nehnuteľností

(nie bytov, nebytových priestorov, pozemkov podľa zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov)

Postup na vybavenie žiadosti:

Žiadateľ podá v podateľni MsÚ písomnú žiadosť (nie je osobitné tlačivo) adresovanú na:

Mestský úrad
Štefánikovo námestie 1
052 01 Spišská Nová Ves


V žiadosti o kúpu nehnuteľností (nie bytov, nebytových priestorov, pozemkov podľa zák. č.  182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov) uvedie:

  • parcelné číslo pozemku;
  • pri stavbách súpisné číslo a parcelné číslo pozemku, na ktorom je stavba postavená;

  • katastrálne územie;
  • v prípade že žiadateľ má záujem o kúpu častí nehnuteľností, je vhodné priložiť snímku z katastrálnej mapy s vyznačenými časťami pozemku;

  • žiadateľ – fyzická osoba:meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, číslo telefónu z dôvodu lepšej komunikácie pri vybavovaní žiadosti;

  • žiadateľ – právnická osoba:názov spoločnosti, sídlo, číslo telefónu, výpis z obchodného registra.

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.