Všeobecné informácie

Stacionárny zdroj

Je technologický celok, sklad palív, surovín alebo produktov, skládka odpadov, lom, plocha alebo stavba, objekt a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie, a je vymedzený ako súhrn všetkých častí, súčastí a činností v rámci funkčného celku a priestorového celku.

Stacionárne zdroje a ich zariadenia

Stacionárne zdroje sa členia podľa miery znečisťovania ovzdušia a prahových kapacít.

▪ malé zdroje, ktorými sú ostatné technologické celky, plochy, sklady palív, surovín a produktov, skládky odpadov, stavby, zariadenia, objekty, vrátane činností, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja alebo nie sú osobitnou činnosťou,

▪ malé zdroje s ktorými sa občan najčastejšie stretne, sú zariadenia (pričom za zariadenie sa považuje kotol alebo skupina kotlov, krbové vložky, piecky a pod.)na spaľovanie palív, ktoré slúžia na účely využitia tepla. Za malé zdroje sa považujú tie, ktorých menovitý tepelný príkon je do 300 kW.


AKÉ SÚHLASY SA PRE MALÉ ZDROJE VYDÁVAJÚ

Malé zdroje

* vybavenie súhlasov pre občana:

* vybavenie súhlasov pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov:


AKO VYBAVIŤ SÚHLAS

Vyplnením príslušného tlačiva (nájdete ho na stiahnutie v tejto sekcii alebo v sekcii Tlačivá a sú tiež k dispozícii na oddelení územného plánovania a stavebného poriadku MsÚ) a doložením podkladov, ktoré sú v tlačive vyznačené.


Mesto v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia:


UPOZORŇUJEME!

POPLATKY ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA - každoročne do 15. 2.

Mestský úrad, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku týmto upozorňuje a vyzýva všetkých prevádzkovateľov (právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie) malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (ide o zdroje znečisťovania ovzdušia s tepelným príkonom do 0,3 MW), aby v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a v zmysle schváleného všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves č. 2/2003 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov, zaslali alebo osobne doručili na MsÚ, oddelenie ÚP aSP oznámenie k určeniu výšky poplatkov za znečisťovanie ovzdušia - za každý prevádzkovaný malý zdroj znečisťovania ovzdušia za uplynulý rok -  v termíne najneskôr do 15. 2. nasledujúceho roku. 

 K priznaniu je potrebné doložiť doklad o množstve odobraného paliva za uplynulý rok od jeho dodávateľa. 

Zároveň chceme upozorniť prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, že v zmysle zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, za nedodržanie termínu predloženia požadovaného oznámenia, je Mesto povinné uložiť sankciu, na základe už uvedeného zákona.