Schvaľovanie ordinačných hodín v neštátnych zdravotníckych zariadeniach

Mesto Spišská Nová Ves podľa zákona  č. 416/2001 Z. Z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obec schvaľuje ordinačné hodiny v neštátnych zdravotníckych zariadeniach.

Ordinačné hodiny sa schvaľujú na základe návrhu, ktorý musí obsahovať:

K návrhu žiadateľ v prípade novozriadených NZZ doloží:

Mesto Spišská Nová Ves, ak si to vyžadujú osobitné predpisy, vydáva záväzné stanoviská k povoleniu na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a podľa zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch.
Žiadosť o vydanie stanoviska musí obsahovať, tak ako pri ordinačných hodinách údaje žiadateľa a k 
žiadosti žiadateľ doloží doklady týkajúce sa vlastníctva, respektíve nájmu nebytových priestorov, v prípade právnickej osoby výpis z obchodného registra.