Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Ordinačné hodiny, záväzné stanoviská

Občan

Mesto Spišská Nová Ves podľa zákona  č. 416/2001 Z. Z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obec schvaľuje ordinačné hodiny v neštátnych zdravotníckych zariadeniach.

Ordinačné hodiny sa schvaľujú na základe návrhu, ktorý musí obsahovať:

K návrhu žiadateľ v prípade novozriadených NZZ doloží:

Mesto Spišská Nová Ves, ak si to vyžadujú osobitné predpisy, vydáva záväzné stanoviská k povoleniu na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a podľa zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch.
Žiadosť o vydanie stanoviska musí obsahovať, tak ako pri ordinačných hodinách údaje žiadateľa a k 
žiadosti žiadateľ doloží doklady týkajúce sa vlastníctva, respektíve nájmu nebytových priestorov, v prípade právnickej osoby výpis z obchodného registra.

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.