Postup pre požiadavky na osadenie a údržbu lavičiek

Predložené žiadosti budú evidované a následne realizované podľa kapacitných a finančných možností.