Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Prihlásenie/odhlásenie psa

Občan

Ako prihlásiť psa do evidencie

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov (ďalej len "evidencia"). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.

Prílohy k žiadosti o evidenciu psa:

 • fotokópia očkovacieho preukazu,

 • ak je pes chovaný na inom mieste, než aký má uvedený trvalý pobyt jeho majiteľ, je potrebné doložiť nasledovné doklady - fotokópia listu vlastníctva miesta držania psa, ak nie je totožné s miestom trvalého pobytu žiadateľa (príp. súhlas majiteľa nehnuteľnosti)

 • fotokópia preukazu občana ZŤP, ak je majiteľ psa držiteľom preukazu "zdravotne ťažko postihnutý"

Náhradné EVČ psa (známku)

vybavíte na Mestskom úrade, Štefánikovo nám. 1, Spišská Nová Ves
prízemie, č. dverí 116  po zaplatení poplatku 2 € v pokladnici mestského úradu.

Výšku dane za psa nájdete v § 7 VZN č. 2/2016

Ako odhlásiť psa z evidencie

  V žiadosti o odhlásenie psa z evidencie občan uvedie dátum odhlásenia psa z evidencie v lehote maximálne 30 dní spätne, odkedy písomne doručil túto žiadosť na Mestský úrad Spišská Nová Ves. 

   Prílohy k žiadosti o evidenciu psa:

   • fotokópia dokladu od veterinárneho lekára,

   • fotokópia policajnej správy,

   • fotokópia kúpnej alebo darovacej zmluvy (prípadne uviesť meno a adresu nového držiteľa psa).

    Dodržiavanie podmienok chovu psov, resp. iných spoločenských zvierat

    K pomerne často sa vyskytujúcim problémom v meste  patrí voľný pohyb psov bez vôdzky na verejných priestranstvách, detských ihriskách, v areáloch ZŠ, MŠ, pričom tu dochádza k znečisťovaniu týchto priestranstiev psími exkrementmi (výkalmi).

    Je potrebné, aby si držitelia psov uvedomili, že v zmysle §-u 4 ods. 3, zákona č.282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.  Okrem iných povinnosti  to znamená, že keď pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten kto psa vedie, v zmysle § 6, ods. 1, citovaného zákona, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.

    Touto cestou  upozorňujeme držiteľov psov na to, aby si okrem hrozby uloženia sankcie Mestskou políciou za znečistenie verejného priestranstva psími výkalmi, uvedomili aj ďalšie riziká a to hlavne z hygienického a zdravotného hľadiska, a v neposlednom rade zvážili aj samotný estetický vzhľad výkalu na verejnom priestranstve. Existuje množstvo parazitov a infekčných chorôb, ktoré sú prenosné na človeka a ktoré môžu rozširovať z ponechaných výkalov na verejných priestranstvách, hlodavce, túlavé mačky, hmyz a pod. Najviac ohrozované sú deti pri hrách na pieskoviskách a v parkoch.

    V predajniach, kde ponúkajú krmivá a rôzny chovateľský tovar, je možné zakúpiť si jednorazové papierové vrecúška s lopatkou a výkal z verejného priestranstva odstrániť prípadne používať umelohmotné vrecúška.


     Vážime si vaše súkromie

     Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.