Vybavenie rodného listu

A) Zápis novorodenca a vystavenie rodného listu

Pri zápise novorodenca do matriky (knihy narodení) sa vyhotovuje zároveň aj  rodný list. Narodenie dieťaťa príslušnému Matričnému úradu oznamuje lekár pôsobiaci pri pôrode alebo ktorý poskytol po pôrode liečebný úkon, v ostatných prípadoch jeden z rodičov. Oznámenie musí byť urobené najneskôr do 3 dní odo dňa pôrodu (matka môže splniť túto oznamovaciu povinnosť aj po tejto lehote, hneď ako je schopná urobiť oznámenie). Na oznámenie o narodení dieťaťa je príslušný Matričný úrad, v ktorého obvode sa dieťa narodilo, prípadne v obvode ktorého sa našlo.

Meno alebo mená dieťaťa sa zapisujú do matriky na základe súhlasného vyhlásenia oboch rodičov. Zapísať sa môže i viac mien, najviac však tri mená a to aj cudzojazyčné. Pri zápise cudzojazyčného mena alebo mien dieťaťa do matriky sú rodičia v zmysle zákona povinní poskytnúť matrike súčinnosť.
Ak jeden z rodičov dieťaťa je cudzí štátny občan, ktorý neovláda slovenský jazyk, sú rodičia povinní si zabezpečiť tlmočníka.


1) ak sú rodičia manželia

a) matka dieťaťa podpíše „  Dohodu rodičov o mene a priezvisku dieťaťa“ (ďalej Dohoda) v pôrodnici, otec – manžel matky, musí podpísať „  Dohodu“ osobne na matrike - v prípade, ak sa otec dieťaťa v čase vydania rodného listu nebude zdržiavať doma, môže podpísať prehlásenie o tom, že súhlasí s menom uvedeným na hlásení o narodení (podpis otca na prehlásení musí byť úradne overený) a rodný list v tomto prípade môže vybaviť matka dieťaťa po predložení OP a overeného prehlásenia  = Príloha 1.

K vybaveniu na matrike rodič potrebuje:
- platný občiansky preukaz rodiča, ktorý preberá rodný list
- úradne overené prehlásenie o súhlase otca s menom dieťaťa, ak otec nebude doma v čase zápisu dieťaťa do matriky.

b) obaja rodičia podpíšu „ Dohodu“ v pôrodnici a zároveň požiadajú, aby im bol rodný list zaslaný poštou

K vybaveniu na pošte rodič potrebuje:
- platný občiansky preukaz rodiča, k prevzatiu doporučenej zásielky s rodným listom


2) ak je matka dieťaťa slobodná

-   matka dieťaťa podpíše „  Dohodu“ v pôrodnici a následne po prepustení sa dostaví na príslušnú matriku, kde podpíše čestné vyhlásenie o stave a prevezme rodný list dieťaťa

K vybaveniu na matrike matka potrebuje:
- platný občiansky preukaz matky dieťaťa,
- v prípade, ak je matka dieťaťa MALOLETÁ (má menej ako 18 rokov), rodný list vybaví IBA jej zákonný zástupca OSOBNE na Matričnom úrade, kde predloží svoj platný občiansky preukaz.


3) ak je matka dieťaťa rozvedená

a) matka dieťaťa podpíše „  Dohodu“ v pôrodnici ale nepožiada o zaslanie rodného listu poštou

K vybaveniu na matrike matka potrebuje:
- platný občiansky preukaz matky dieťaťa,

b) matka dieťaťa podpíše „ Dohodu“ v pôrodnici ale požiada o zaslanie rodného listu poštou

K vybaveniu na pošte matka potrebuje:
- platný občiansky preukaz, k prevzatiu doporučenej zásielky s rodným listom

Poznámka:

 • ak sa dieťa narodí v dobe VIAC ako 300 dní od právoplatnosti rozsudku o rozvode matky a rodičia chcú zapísať na rodný list aj otca dieťaťa, tak sa musia osobne dostaviť na Matričný úrad s platnými občianskymi preukazmi a podpísať „Zápisnicu o určení otcovstva“.
 • ak sa dieťa narodí v dobe MENEJ ako 300 dní od právoplatnosti rozsudku o rozvode matky, tak bude ako otec (v zmysle §85 zákona 36/200 Z. z. o rodine) zapísaný bývalý manžel matky a otcovstvo biologického otca je možné určiť na Matričnom úrade až po zapretí otcovstva bývalého manžela súdom!.


4) ak je matka dieťaťa vdova

a) matka dieťaťa podpíše „ Dohodu“ v pôrodnici ale nepožiada o zaslanie rodného listu poštou

K vybaveniu na matrike matka potrebuje:
- platný občiansky preukaz matky dieťaťa,

b) matka dieťaťa podpíše „ Dohodu“ v pôrodnici ale požiada o zaslanie rodného listu poštou

K vybaveniu na pošte matka potrebuje:
- platný občiansky preukaz, k prevzatiu doporučenej zásielky s rodným listom

Poznámka:

 • ak sa dieťa narodí v dobe VIAC ako 300 dní od dňa úmrtia manžela matky a rodičia chcú zapísať na rodný list aj otca dieťaťa, tak sa musia osobne dostaviť na Matričný úrad s platnými občianskymi preukazmi a podpísať „Zápisnicu o určení otcovstva“.
 • ak sa dieťa narodí v dobe MENEJ ako 300 dní od dňa úmrtia manžela matky, tak bude ako otec (v zmysle §85 zákona 36/200 Z. z. o rodine) zapísaný bývalý manžel matky a otcovstvo biologického otca je možné určiť na Matričnom úrade až po zapretí otcovstva bývalého manžela súdom!.


Upozornenie:

- legalizačnú doložku – APOSTILLE  pre použitie rodného listu v zahraničí môže na origináli rodného listu vyznačiť iba Okresný úrad, Odbor všeobecnej vnútornej správy, Markušovská cesta 1, Spišská Nová Ves, tel.0961/579 324. 


Vystavenie rodného listu pre štáty Európskej únie:

- ak je potrebné použitie slovenského rodného listu aj v niektorom inom členskom štáte EÚ, je možné k nemu pripojiť  „viacjazyčný štandardný formulár“ (VŠF), ktorý je dvojjazyčný a vydáva sa pre konkrétny štát a konkrétny jazyk.


Poznámka:

 • VŠF nahradzuje vyššie overenie /APOSTILLE/ a úradný preklad prekladateľom pre danú členskú krajinu EÚ

 • VŠF sa môže pripojiť aj k samostatným skôr vydaným rodným listom, ale s dátumom vydania nie starším ako 16.2.2019!


Lehota vybavenia

Na počkanie.


Poplatky

 • Prvý originál rodného listu sa vydáva  bezplatne, za každý ďalší originál uhradíte  7,00 € v hotovosti, v pokladni MsÚ podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 1. časť, č. položky 2, písm. b).

 • Za Viacjazyčný štandardný formulár (VŠF) sa platí poplatok   7,00 € a platí sa v hotovosti, v pokladni MsÚ podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch 1. časť, č. položky 2, písm. b) /vyhotovenie písomného potvrdenia matričným úradom/.


Zákonná úprava:

 • § 13 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách  v znení neskorších predpisov,

 •  § 1 a § 4 zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku  v znení neskorších predpisov,

 • § 40, § 41, § 42, § 85 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov,

 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012

 Prílohy 

B) Vydanie duplikátu rodného listu

Matričný úrad mesta Spišská Nová Ves vydá duplikáty rodných listov pre osoby, ktoré sa narodili na území Slovenskej republiky.

K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz alebo platný cestovný pas

Upozornenie:

 •  od 1. 10. 2015 duplikát rodného listu občana, ktorý sa narodil na území Slovenskej republiky vydá ktorýkoľvek matričný úrad na území Slovenskej republiky! 

 •  o duplikát rodného listu môžete požiadať aj ELEKTRONICKY na SLOVENSKO.SK     https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_vydanie-duplikatu-rodneho-list   )  – po uhradení poplatku 2,50 € vám ho zašleme doporučene na vami zadanú adresu, alebo si ho vyzdvihnete osobne na vami zadanej matrike, 

 • Matričný úrad vyhotoví úradný výpis alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy len osobám uvedeným v zákone č. 154/1994 Z. z. § 18,

 • o vydanie matričných dokladov pred 1. 10. 1895 je potrebné požiadať Štátny archív MV SR, 054 45 Levoča, Námestie Majstra Pavla 7,

 • legalizačnú doložku – APOSTILLE  pre použitie rodného listu v zahraničí môže na origináli rodného listu vyznačiť iba Okresný úrad, Odbor všeobecnej vnútornej správy, Markušovská cesta 1, Spišská Nová Ves, tel. 0961/579 324. 


Vystavenie rodného listu pre štáty Európskej únie:
- ak je potrebné použitie slovenského rodného listu aj v niektorom inom členskom štáte EÚ, je možné k nemu pripojiť „viacjazyčný štandardný formulár“ (VŠF), ktorý je dvojjazyčný a vydáva sa pre konkrétny štát a konkrétny jazyk.


Poznámka:

 • VŠF nahradzuje vyššie overenie /APOSTILLE/ a úradný preklad prekladateľom pre danú členskú krajinu EÚ

 • VŠF sa môže pripojiť aj k samostatným skôr vydaným rodným listom, ale s dátumom vydania nie starším ako 16.2.2019!


Lehota na vybavenie:
na počkanie


Poplatok:

 • 7,00 €  za jeden matričný doklad uhradíte v hotovosti v pokladni MsÚ podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 1. časť, č. položky 2, písm. b).

 • Za Viacjazyčný štandardný formulár (VŠF) sa platí poplatok  7,00 € a platí sa v hotovosti, v pokladni MsÚ podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 1. časť, č. položky 2, písm. b) /vyhotovenie písomného potvrdenia matričným úradom/.

Zákonná úprava:

 • § 18 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách  v znení neskorších predpisov

 •  NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012


C) Určenie otcovstva

Určenie otcovstva je možné vykonať na ktoromkoľvek Matričnom úrade súhlasným vyhlásením oboch rodičov

I. URČENIE  OTCOVSTVA  K  EŠTE  NENARODENÉMU  DIEŤAŤU,  ALE  UŽ  POČATÉMU

Obaja rodičia sa dostavia na Matričný úrad k podpísaniu „Zápisnice o určení otcovstva pred narodením dieťaťa“.

K vybaveniu rodičia potrebujú:
- platné občianske preukazy matky a otca nenarodeného dieťaťa,

Poznámka:

 • ak hrozí, že sa dieťa narodí v dobe MENEJ ako 300 dní od dňa právoplatnosti rozsudku o rozvode matky, príp. od dňa úmrtia manžela matky, tak zápisnica nemôže byť spísaná, pretože ako otec bude (v zmysle §85 zákona 36/200 Z. z. o rodine) zapísaný na rodnom liste dieťaťa bývalý manžel matky a otcovstvo biologického otca je možné určiť na Matričnom úrade až po zapretí otcovstva bývalého manžela súdom!.


Lehota vybavenia
Na počkanie obdržíte „ Zápis o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov“, ktorého originál musí matka vziať so sebou do pôrodnice.

Poplatky
Bez správneho  poplatku.


II. URČENIE  OTCOVSTVA  K  UŽ  NARODENÉMU  DIEŤAŤU

Otcovstvo je možné určiť aj ELEKTRONICKY prostredníctvom portálu slovensko.sk, alebo na ktoromkoľvek Matričnom úrade.

K vybaveniu na matrike rodičia potrebujú:
- platné občianske preukazy matky a otca nenarodeného dieťaťa,

Poznámka:

 • otcovstvo dieťa sa zapíše IBA v prípade, že sa dieťa narodí v dobe VIAC ako 300 dní od právoplatnosti rozsudku o rozvode matky, príp. od dňa úmrtia manžela matky.
 • ak sa dieťa narodí v dobe MENEJ ako 300 dní od právoplatnosti rozsudku o rozvode matky, tak je ako otec (v zmysle §85 zákona 36/200 Z. z. o rodine) zapísaný bývalý manžel matky a otcovstvo biologického otca je možné určiť na Matričnom úrade až po zapretí otcovstva bývalého manžela súdom!.


Upozornenie:

 • MALOLETÝ RODIČ môže urobiť súhlasné vyhlásenie (určiť otcovstvo) IBA PRED SÚDOM!

 • AK JE JEDEN Z RODIČOV   CUDZINEC a neovláda slovenský jazyk, pri zápise otcovstva musí byť prítomný aj tlmočník, ktorého si musia zabezpečiť rodičia. 


Lehota vybavenia
Na počkanie.


Poplatky
- Prvý originál rodného listu sa vydáva bezplatne, za každý ďalší originál uhradíte v hotovosti  7,00 € v pokladni MsÚ 5 € podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 1. časť, č. položky 2, písm. b).


Zákonná úprava:
§ 90-92 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov

D) Zápis občana SR narodeného v cudzine do Osobitnej matriky v Bratislave

 Popis 
Do osobitnej matriky MV SR sa zapisujú narodenia štátnych občanov SR, ktoré nastali na území cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte, lodi alebo lietadle mimo územia SR alebo území nepatriacom žiadnemu štátu.
Všetky doklady – verejné listy vydané v cudzine musia byť opatrené príslušnými legalizačnými doložkami podľa platných medzinárodných zmlúv a musia byť preložené slovenským súdnym prekladateľom do slovenského jazyka. Informácie o príslušných legalizačných doložkách na matričných dokladoch a platných medzinárodných zmluvách na úseku matrík Vám podajú pracovníci Matričného úradu.

Občan SR môže požiadať o zápis do osobitnej matriky na Matričnom úrade v mieste trvalého pobytu alebo na zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte.

Bližšie informácie o Osobitnej matrike nájdete na >>
http://www.minv.sk/?osobitna-matrika

 K vybaveniu potrebujete: 

a ďalej,
Ak je otec dieťaťa zapísaný na rodnom liste dieťaťa, tak rodičia predložia:

 • kópiu slovenského sobášneho listu rodičov (v prípade, keď sú rodičia dieťaťa zosobášení)

Ak nie je otec dieťaťa zapísaný na rodnom liste dieťaťa, tak predloží:

 • slobodná matka        – kópiu jej slovenského rodného listu,
                                         – čestné vyhlásenie o svojom stave = Príloha 4

 • rozvedená matka      – kópiu právoplatného rozsudku o rozvode jej manželstva,

 • matka vdova              – kópiu úmrtného listu jej nebohého manžela,

 Upozornenie: 
Matričný úrad vybavuje žiadosti občanov len s trvalým pobytom v obvode Matričného úradu!

 • legalizačnú doložku – APOSTILLE pre použitie rodného listu v zahraničí na origináli rodného listu vystaveného Osobitnou matrikou vyznačuje iba Osobitná matrika,

 • duplikáty rodných listov vydaných Osobitnou matrikou môže vydať iba Osobitná matrika. Ich vyžiadanie na Osobitnej matrike si rodičia dieťaťa zabezpečujú sami.

 • duplikát rodného listu vydaného osobitnou matrikou môžete požiadať aj ELEKTRONICKY na SLOVENSKO.SK
  ( https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_vydanie-duplikatu-rodneho-list) – po uhradení poplatku 2,50 € vám bude rodný list zaslaný doporučene na Vami zadanú adresu, alebo si ho vyzdvihnete osobne na pracovisku osobitnej matriky – Drieňová 22, Bratislava, 

 • DOBRÁ RADA: vzhľadom k dĺžke lehoty vybavenia je možné, aby rodičia dieťaťa poslali originál zahraničného rodného listu, s príslušnými legalizačnými doložkami a potrebnými kópiami dokladov, blízkym príbuzným (podľa zákona č. 154/1994 Z. z. § 18) na Slovensko poštou a títo podajú žiadosť o vystavenie slovenského rodného listu za nich tak, aby po príchode rodičov na Slovensko už títo mali k dispozícii slovenský rodný list.

Vystavenie rodného listu pre štáty Európskej únie:

- ak je potrebné použitie slovenského rodného listu aj v niektorom inom členskom štáte EÚ, je možné k nemu pripojiť    „viacjazyčný štandardný formulár“ (VŠF), ktorý je dvojjazyčný a vydáva sa pre konkrétny štát a konkrétny jazyk. 

Poznámka:

 • VŠF nahradzuje vyššie overenie /APOSTILLE/ a úradný preklad prekladateľom pre danú členskú krajinu EÚ,

 • VŠF sa môže pripojiť aj k samostatným skôr vydaným rodným listom, ale dátumom vydania nie starším ako 16. 2. 2019!

 • VŠF k rodným listom vydaným Osobitnou matrikou môže pripojiť   iba osobitná matrika! 

Lehota vybavenia: do 3 mesiacov od podania žiadosti

 Poplatky 

 • Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky –  15,00 € (od 1. 1. 2018 podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, II. časť, položka 17, písm. a)) Tento poplatok sa hradí v hotovosti v pokladni MsÚ.

 • Prvý originál rodného listu sa vydáva  bezplatne, za každý ďalší originál uhradíte osobitnej matrike  7,00 € podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch I. časť, položka 2, písm. b))
 • Za viacjazyčný štandardný formulár (VŠF) sa platí poplatok  7,00 € podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 1. časť, č. položky 2, písm. b) /vyhotovenie písomného potvrdenia osobitnou matrikou/.  --- bližšie informácie k úhrade poplatkov pre osobitnú matriku nájdete na:   https://www.minv.sk/?osobitna-matrika 

 Zákonná úprava 
§ 23 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012

 Prílohy