Uzavretie manželstva - sobáš

Pred uzavretím manželstva musia snúbenci vyplniť a podať Žiadosť o uzavretie manželstva“  (ďalej len Žiadosť). Tlačivo Žiadosti obdržíte na Matričnom úrade alebo si ho môžete vytlačiť  = Príloha 1. Snúbenci vypĺňajú 1. a 2. stranu žiadosti. Žiadosť sa vypisuje čitateľne, paličkovým písmom, nepoužívajú sa skratky a podáva sa na príslušnom matričnom úrade  (VZOR vyplnenia = Príloha 2):  

Civilný sobáš

Žiadosť sa podáva na matričnom úrade podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov. Na Matričnom úrade, MsÚ, Štefánikovo nám. 1 v Spišskej Novej Vsi môžu podať Žiadosť snúbenci, ak má aspoň jeden z nich  trvalý pobyt v meste Spišská Nová Ves alebo v niektorej z obcí Danišovce, Harichovce, Hnilčík, Hnilec, Iliašovce, Lieskovany, Mlynky, Smižany, Spišské Tomášovce a Teplička. 

Konkrétny termín a čas uzavretia civilného sobáša bude dohodnutý po podaní žiadosti a jej prijatí priamo na matričnom úrade.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves na svojom zasadnutí schválilo poverenia na zabezpečenie úloh spojených s uzatváraním manželstiev v meste Spišská Nová Ves v súlade so zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov pre:

Ing. Pavol Bečarik - primátor
Adnan Akram
Mgr. Peter Bednár
Mgr. Andrej Cpin
PaedDr. Dávid Demečko, PhD.
Ing. Jozef Gonda
Mgr. Jozef Kačenga
Ing. Ľubomír Pastiran
MUDr. Alena Pekarčíková
Ľuboš Šuca
PhDr. Ján Volný, PhD.

a to počas trvania ich mandátu vo volebnom období 2022 - 2026.

Cirkevný sobáš

Žiadosť sa podáva na príslušnom Matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva.


ŽIADOSTI * VZORY VYPLNENIA

UPOZORNENIE: Žiadosť o uzavretie manželstva  musí byť vytlačená na papieri formátu A3, pretože všetky štyri strany Žiadosti musia byť nerozlučne spojené!

A) Uzavretie manželstva štátnymi občanmi SR

K vybaveniu snúbenci potrebujú:

 • platné občianske preukazy alebo platné cestovné pasy,

 • originály rodných listov,

 • originál právoplatného rozsudku o rozvode predchádzajúceho manželstva, ak je niektorý zo snúbencov rozvedený - rozvedená,

 • originál úmrtného listu nebohého manžela – manželky v prípade, ak je niektorý zo snúbencov vdovec – vdova,

 • originály rodných listov spoločných detí ak už spolu nejaké majú a originály rodných listov detí snúbenky, pri ktorých nebol určený otec,

 • neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov  musí predložiť originál právoplatného rozsudku súdu o povolení uzavrieť manželstvo,

 • v prípade trvalého pobytu štátneho občana SR v cudzine, tak tento predkladá aj doklad – „Potvrdenie o pobyte " vydané príslušným orgánom cudzieho štátu.


Poplatky:

 • Prvý originál sobášneho listu sa vydáva  bezplatne, za každý ďalší originál uhradíte  7,00 € v hotovosti, v pokladni MsÚ podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch I. časť, č. položky 2, písm. b).

 • Za viacjazyčný štandardný formulár (VŠF) sa platí poplatok  7,00 € a platí sa v hotovosti, v pokladni MsÚ podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch 1. časť, č. položky 2, písm. b) /vyhotovenie písomného potvrdenia matričným úradom/.

 • Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby -  30,00 €  (od 1.1.2018 podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, II. časť, položka 18, písm. c)) a zároveň úhradu nákladov na zabezpečenie sobášneho obradu podľa VZN č. 6/2017 -  150,00 €

 • Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti -  100,00 €  (od 1.1 . 2018 podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, II. časť, položka 18, písm. c)) a zároveň úhradu nákladov na zabezpečenie sobášneho obradu podľa VZN č. 6/2017 -  250,00 €

 • Uzavretie manželstve, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v obvode Matričného úradu Spišská Nová Ves - 30,00 €  (od 1. 1. 2018 podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, II. časť, položka 18, písm. a)) a zároveň úhradu nákladov na zabezpečenie sobášneho obradu podľa VZN č. 6/2017 - 200,00 €

 • Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt -  280,00 €

Poplatky sa hradia v hotovosti v pokladni MsÚ.

Lehota na vybavenie: v prípade úplnosti dokladov podanie Žiadosti na počkanie

Zákonná úprava:

 • § 27 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách  v znení neskorších predpisov

 • § 6 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov 

 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012

Upozornenia týkajúce sa SOBÁŠNEHO LISTU:

 • v prípade uzavretia civilného sobáša je sobášny list snúbencom vydaný v rámci obradu uzavretia manželstva

 • v prípade uzavretia cirkevného sobáša sa sobášny list vydáva na Matričnom úrade do troch pracovných dní po obrade v zmysle § 5 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov. Sobášny list môže vyzdvihnúť jeden z manželov alebo osoba uvedená v zákone č. 154/1994 Z. z. § 18 po predložení preukazu totožnosti

 • legalizačnú doložku – APOSTILLE  pre použitie sobášneho listu v zahraničí môže na origináli sobášneho listu vyznačiť iba Okresný úrad, Odbor všeobecnej vnútornej správy, Markušovská cesta 1, Spišská Nová Ves, tel. 0961/57 93 24.

Vystavenie sobášneho listu pre štáty Európskej únie:

- ak je potrebné použitie slovenského sobášneho listu aj v niektorom inom členskom štáte EÚ je možné k nemu pripojiť  „viacjazyčný štandardný formulár“ (VŠF), ktorý je dvojjazyčný a vydáva sa pre konkrétny štát a konkrétny jazyk.

Poznámka:

 • VŠF nahradzuje vyššie overenie /APOSTILLE/ a úradný preklad prekladateľom pre danú členskú krajinu EÚ

 • VŠF sa môže pripojiť aj k samostatným skôr vydaným sobášnym listom, ale s dátumom vydania nie starším ako 16. 2. 2019!

B) Uzavretie manželstva štátneho občana SR s cudzincom

K vybaveniu potrebujete:

Štátny občan SR:

 • platný občiansky preukaz alebo platný cestovný pas,

 • originál rodného listu,

 • originál právoplatného rozsudku o rozvode predchádzajúceho manželstva, ak je niektorý zo snúbencov rozvedený - rozvedená,

 • originál úmrtného listu nebohého manžela – manželky v prípade, ak je niektorý zo snúbencov vdovec – vdova,

 • originály rodných listov spoločných detí ak už spolu nejaké majú a originály rodných listov detí snúbenice, pri ktorých nebol určený otec,

 •  neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov  musí predložiť originál právoplatného rozsudku súdu o povolení uzavrieť manželstvo,

 •  prípade trvalého pobytu štátneho občana SR v cudzine tento predkladá aj doklad – „Potvrdenie o pobyte“, vydané príslušným orgánom cudzieho štátu,

Cudzinec:

 • platný cestovný pas (občan niektorého členského štátu EÚ môže predložiť aj preukaz totožnosti platný v danom štáte),

 • úradne preložený originál rodného listu s príslušnými legalizačnými doložkami,

 • úradne preložený originál právoplatného rozsudku o rozvode predchádzajúceho manželstva, ak je cudzinec rozvedený – rozvedená aj s príslušnými legalizačnými doložkami,

 • úradne preložený originál úmrtného listu nebohého manžela – manželky v prípade, ak je  cudzinec vdovec – vdova aj s príslušnými legalizačnými doložkami,

 • originál dokladu o pobyte aj s príslušnými legalizačnými doložkami,

 • originál dokladu o osobnom stave aj s príslušnými legalizačnými doložkami.

Upozornenie:

 • Žiadosť o uzavretie manželstva musí byť podaná na Matričný úrad minimálne 14 dní pred dátumom uzavretia manželstvaPoložka

 • doklady o spôsobilosti na uzavretie manželstva, o pobyte a o osobnom stave nesmú byť v deň uzavretia staršie ako 6 mesiacov odo dňa ich vydania

 • všetky doklady vydané v cudzine (s výnimkou cestovného pasu) musia byť opatrené príslušnými legalizačnými doložkami podľa platných medzinárodných zmlúv a preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka

 POZNÁMKA: neprekladajú sa doklady vyhotovené v v českom jazyku. 

-  v prípade, ak cudzinec neovláda slovenský jazyk snúbenci si musia zabezpečiť k obradu sobáša súdneho tlmočníka, v prípade ak sa nejedná o súdneho tlmočníka, tak sa tento tlmočník osobne dostaví na Matričný úrad (so sebou donesie preukaz totožnosti), kde podpíše „SĽUB tlmočníka“.

Vystavenie sobášneho listu pre štáty Európskej únie:

- ak je potrebné použitie slovenského sobášneho listu aj v niektorom inom členskom štáte EÚ, je možné k nemu pripojiť  „viacjazyčný štandardný formulár“ (VŠF), ktorý je dvojjazyčný a vydáva sa pre konkrétny štát a konkrétny jazyk.

Poznámka:

 • VŠF nahradzuje vyššie overenie /APOSTILLE/ a úradný preklad prekladateľom pre danú členskú krajinu EÚ

 • VŠF sa môže pripojiť aj k samostatným skôr vydaným sobášnym listom, ale s dátumom vydania nie starším ako 16. 2. 2019!

Poplatky:  

 • Prvý originál sobášneho listu sa vydáva  bezplatne, za každý ďalší originál uhradíte  7,00 € v hotovosti, v pokladni MsÚ podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch I. časť, č. položky 2, písm. b).

 • Za viacjazyčný štandardný formulár (VŠF) sa platí poplatok  7,00 € a platí sa v hotovosti, v pokladni MsÚ podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 1. časť, č. položky 2, písm. b) /vyhotovenie písomného potvrdenia matričným úradom/.

 • Poplatok  70,00 € za sobáš s cudzincom uhradíte v hotovosti v pokladni MsÚ podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch II. časť, č. položky 18, písm. f)

 • Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby -  30,00 €  (od 1.1.2018 podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, II. časť, položka 18, písm. c)) a zároveň úhradu nákladov na zabezpečenie sobášneho obradu podľa VZN č. 6/2017 -  150,00 €

 • Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti -  100,00 €  (od 1. 1. 2018 podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, II. časť, položka 18, písm. c)) a zároveň úhradu nákladov na zabezpečenie sobášneho obradu podľa VZN č. 6/2017 -  250,00 €

 • Uzavretie manželstve, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v obvode Matričného úradu Spišská Nová Ves - 30,00 €  (od 1. 1. 2018 podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, II. časť, položka 18, písm. a)) a zároveň úhradu nákladov na zabezpečenie sobášneho obradu podľa VZN č. 6/2017 - 200,00 €

 • Uzavretie manželstva medzi cudzincami -  280,00 €

 • Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt -  200,00 €

Poplatky sa platia v hotovosti v pokladni MsÚ.

Lehota na vybavenie: v prípade úplnosti dokladov podanie Žiadosti na počkanie

Zákonná úprava:

 • § 27, § 28 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách  v znení neskorších predpisov

 • § 6 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov

 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012

Upozornenia týkajúce sa SOBÁŠNEHO LISTU:

 • v prípade uzavretia civilného sobáša je sobášny list snúbencom vydaný v rámci obradu uzavretia manželstva

 • v prípade uzavretia cirkevného sobáša sa sobášny list vydáva na Matričnom úrade do troch pracovných dní po obrade v zmysle § 5 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov. Sobášny list môže vyzdvihnúť jeden z manželov alebo osoba uvedená v zákone č. 154/1994 Z. z. § 18, po predložení preukazu totožnosti.

 •  legalizačnú doložku – APOSTILLE  pre použitie sobášneho listu v zahraničí môže na origináli sobášneho listu vyznačiť iba Okresný úrad, Odbor všeobecnej vnútornej správy, Markušovská cesta 1, Spišská Nová Ves, tel.0961/57 93 24.

C) Uzavretie manželstva na inom než príslušnom Matričnom úrade

K vybaveniu potrebujete:

 • doklady uvedené v bode A) alebo B),

 • Žiadosť na uzavretie manželstva, ktorá sa podáva na Matričnom úrade, kde sa bude konať uzavretie manželstva.


Vysvetlenie postupu:

 • Ak sa jedná o snúbencov, z ktorých  ani jeden nemá trvalý pobyt v obvode Matričného úradu Spišská Nová Ves a sobáš sa má konať v matričnom obvode Matričného úradu Spišská Nová Ves tak, Žiadosť o uzavretie manželstva vyplnia na Matričnom úrade v Spišskej Novej Vsi, kde zároveň uhradia poplatok za sobáš pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt a Matričný úrad snúbencom po dohode určí dátum a čas konania obradu.

 • Ak sa jedná o snúbencov, z ktorých  jeden má trvalý pobyt v obvode Matričného úradu Spišská Nová Ves a sobáš sa má konať v inom matričnom obvode tak, Žiadosť o uzavretie manželstva vyplnia na Matričnom úrade, kde sa bude sobáš konať a tam aj uhradia poplatok za sobáš pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt.. 

D) Vydanie duplikátu sobášneho listu

Matričný úrad mesta Spišská Nová Ves vydá duplikáty sobášnych listov pre osoby, ktoré uzavreli manželstvo na území Slovenskej republiky.

K vybaveniu potrebujete:

- platný občiansky preukaz alebo platný cestovný pas

Upozornenie:

 •  od 1. 10. 2015 duplikát sobášneho listu občana, ktorý mal sobáš na území Slovenskej republiky vydá ktorýkoľvek matričný úrad na území Slovenskej republiky! 

 •  o duplikát sobášneho listu môžete požiadať aj ELEKTRONICKY na SLOVENSKO.SK   (  https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_vydanie-duplikatu-rodneho-list) – po uhradení poplatku 2,50 € vám ho zašleme doporučene na Vami zadanú adresu, alebo si ho vyzdvihnete osobne na vami zadanej matrike,  

 • Matričný úrad vyhotoví úradný výpis alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy len osobám uvedeným v zákone č. 154/1994 Z. z. § 18

 • o vydanie matričných dokladov od 1. 10. 1895 do 31. 12. 1922 je potrebné požiadať Štátny archív v Košiciach - pracovisko Archív Spišská Nová Ves, 052 01 Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 1,

 • o vydanie matričných dokladov pred 1. 10. 1895 je potrebné požiadať Štátny archív MV SR, 054 45 Levoča, Námestie Majstra Pavla 7

 • legalizačnú doložku – APOSTILLE pre použitie sobášneho listu v zahraničí môže na origináli sobášneho listu vyznačiť iba Okresný úrad, Odbor všeobecnej vnútornej správy, Štefánikovo námestie 5, Spišská Nová Ves, tel. 053/41 76 382.

Vystavenie sobášneho listu pre štáty Európskej únie:

- ak je potrebné použitie slovenského sobášneho listu aj v niektorom inom členskom štáte EÚ, je možné k nemu pripojiť   „viacjazyčný štandardný formulár“ (VŠF), ktorý je dvojjazyčný a vydáva sa pre konkrétny štát a konkrétny jazyk.

Poznámka:

 • VŠF nahradzuje vyššie overenie /APOSTILLE/ a úradný preklad prekladateľom pre danú členskú krajinu EÚPoložka

 • VŠF sa môže pripojiť aj k samostatným skôr vydaným sobášnym listom, ale s dátumom vydania nie starším ako 16. 2. 2019!

Poplatok:

 • 7,00 €  za jeden sobášny list uhradíte v hotovosti v pokladni MsÚ podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch I. časť, č. položky 2, písm. b).

 • Za viacjazyčný štandardný formulár (VŠF) sa platí poplatok  7,00 € a platí sa v hotovosti, v pokladni MsÚ podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 1. časť, č. položky 2, písm. b) /vyhotovenie písomného potvrdenia matričným úradom/.

Lehota na vybavenie: na počkanie

Zákonná úprava:

 • § 18 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách  v znení neskorších predpisov

 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012

E) Zápis uzavretia manželstva občana SR v cudzine do Osobitnej matriky v Bratislave

Popis:

Do osobitnej matriky MV SR sa zapisujú uzavretia manželstva štátnych občanov SR, ktoré nastali na území cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte, lodi alebo lietadle mimo územia SR alebo území nepatriacom žiadnemu štátu.

Všetky doklady – verejné listy vydané v cudzine musia byť opatrené príslušnými legalizačnými doložkami podľa platných medzinárodných zmlúv a musia byť preložené slovenským súdnym prekladateľom do slovenského jazyka. Informácie o príslušných legalizačných doložkách na matričných dokladoch a platných medzinárodných zmluvách na úseku matrík Vám podajú pracovníci Matričného úradu.

Občan SR môže požiadať o zápis do osobitnej matriky na Matričnom úrade v mieste trvalého pobytu alebo na zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte.

Bližšie informácie o Osobitnej matrike nájdete
na www.minv.sk

K vybaveniu potrebujete:

 • originál, alebo notárom osvedčenú kópiu zahraničného sobášneho listu s príslušnými legalizačnými doložkami, preložený slovenským súdnym prekladateľom do slovenského jazyka (všetko spolu zviazané)

 • vyplnený Zápis o uzavretí manželstva   = Príloha 4 (v prípade, že tento Zápis nemáte pripravený, tak je potrebné mať so sebou tieto údaje: rodné priezviská, dátumy a miesta narodenia rodičov partnera/ky, mená, priezviská a dátumy narodenia svedkov)

 • kópiu rodného listu žiadateľa/ky,

 • kópiu občianskeho preukazu alebo cestovného pasu žiadateľa/ky,

 • rozvedená nevesta a zároveň štátna občianka SR predloží aj kópiu právoplatného rozsudku o rozvode jej manželstva,

 • v prípade ak nevesta žiada o vydanie sobášneho listu s novým priezviskom bez prípony slovenského prechyľovania tak predloží aj vyplnenú „Žiadosť o úpravu priezviska bez prípony slovenského prechyľovania“  = Príloha 5

Upozornenie:

 • Matričný úrad vybavuje žiadosti občanov  len s trvalým pobytom v obvode Matričného úradu! 

 • legalizačnú doložku – APOSTILLE pre použitie sobášneho listu v zahraničí na origináli sobášneho listu vystaveného Osobitnou matrikou vyznačuje iba Osobitná matrika,

 • duplikáty rodných listov vydaných Osobitnou matrikou môže vydať iba Osobitná matrika. Vyžiadanie duplikátov na Osobitnej matrike si manželia zabezpečujú sami

 •  o duplikát sobášneho listu vydaného osobitnou matrikou môžete požiadať aj ELEKTRONICKY na SLOVENSKO.SK   (  https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_vydanie-duplikatu-rodneho-list) – po uhradení poplatku 2,50 € vám bude sobášny list zaslaný doporučene na Vami zadanú adresu, alebo si ho vyzdvihnete osobne na pracovisku osobitnej matriky – Drieňová 22, Bratislava,  

 • DOBRÁ RADA: vzhľadom k dĺžke lehoty vybavenia je možné, aby manželia poslali originál zahraničného sobášneho listu, s príslušnými legalizačnými doložkami a potrebnými kópiami dokladov, blízkym príbuzným (podľa zákona č. 154/1994 Z. z. § 18) na Slovensko poštou a títo podajú žiadosť o vystavenie slovenského sobášneho listu za nich tak, aby po príchode manželov na Slovensko už títo mali k dispozícii slovenský sobášny list.

Vystavenie sobášneho listu pre štáty Európskej únie:

- ak je potrebné použitie slovenského sobášneho listu aj v niektorom inom členskom štáte EÚ, je možné k nemu pripojiť   „viacjazyčný štandardný formulár“ (VŠF), ktorý je dvojjazyčný a vydáva sa pre konkrétny štát a konkrétny jazyk. 

Poznámka:

 • VŠF nahradzuje vyššie overenie /APOSTILLE/ a úradný preklad prekladateľom pre danú členskú krajinu EÚ,

 • VŠF sa môže pripojiť aj k samostatným skôr vydaným sobášnym listom, ale dátumom vydania nie starším ako 16. 2. 2019!

 • VŠF k rodným listom vydaným Osobitnou matrikou môže pripojiť    iba osobitná matrika ! 

Lehota vybavenia: do 3 mesiacov od podania žiadosti.

Poplatky:

 • Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky  – 15,00 € (od 1. 1. 2018 podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, II. časť, položka 17, písm. a)) Tento poplatok sa hradí v hotovosti v pokladni MsÚ.

 • Prvý originál sobášneho listu sa vydáva  bezplatne, za každý ďalší originál uhradíte osobitnej matrike  7,00 € podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch I. časť, položka 2, písm. b). 

 • Za viacjazyčný štandardný formulár (VŠF) sa platí poplatok  7,00 € podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 1. časť, č. položky 2, písm. b) /vyhotovenie písomného potvrdenia osobitnou matrikou/.

  --- bližšie informácie k úhrade poplatkov pre osobitnú matriku nájdete na:  https://www.minv.sk/?osobitna-matrika

Zákonná úprava: § 23 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012

Prílohy

F) Uzavretie manželstva v zahraničí – DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

Popis:

Od účinnosti zákona č. 14/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách, t. j.   od 1. 2. 2006  Slovenská republika  nevydávaOsvedčenie a právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva“. Štátny občan Slovenskej republiky, ktorý chce uzavrieť manželstvo v cudzine, sa môže obrátiť na Matričný úrad podľa miesta svojho trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu v SR a Matričný úrad mu vydá potvrdenie o tejto skutočnosti.

K vybaveniu potrebujete:

 • občiansky preukaz alebo cestovný pas žiadateľa/ky,

Lehota vybavenia: Na počkanie

Poplatok:  7,00 €  za jedno Potvrdenie, uhradíte v hotovosti v pokladni MsÚ podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 1. časť, č. položky 2, písm. b).

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2017 o určení výšky úhrady nákladov na zabezpečenie sobášnych obradov v matričnom obvode mesta Spišská Nová Ves

Mesto Spišská Nová Ves podľa § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky nákladov na zabezpečenie sobášnych obradov v matričnom obvode mesta Spišská Nová Ves.

§ 1    Predmet nariadenia

1.  Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje:

a) sobášne dni a sobášne hodiny,

b) výšku úhrady nákladov na zabezpečenie sobášneho obradu mimo obradnej siene a/alebo mimo určené sobášne dni a hodiny.

§ 2    Vymedzenie pôsobnosti

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na všetky sobášne obrady, ktoré sú v matričnom obvode mesta Spišská Nová Ves.

§ 3    Všeobecné ustanovenia

1. Obrad uzavretia manželstva (sobášny obrad) sa vykonáva slávnostným spôsobom v zmysle príslušných ustanovení zákona o rodine.

2. Obrad uzavretia manželstva prebieha za účasti sobášiaceho, matrikára a je sprevádzaný hudobným sprievodom, spevom a recitáciou.

3. Za priebeh a vykonanie obradu manželstva zodpovedá sobášiaci.

4. Za správnosť a úplnosť dokladov zodpovedá matrikár.

5. Obrady sú vykonávané v obradnej sieni mesta. Manželstvo možno uzatvoriť aj na inom vhodnom mieste, ak bude dodržaná záruka zachovania dôstojnosti a slávnostného charakteru obradu, a zároveň s tým sobášiaci súhlasí.

§ 4    Sobášne dni a hodiny

1. Manželstvo sa uzatvára v určenej dobe.

2. Pre matričný obvod mesta Spišská Nová Ves sú určené sobášne dni a sobášne hodiny:

a) piatok od 12.00 do 15.00 h,

b) sobota od 14.00 do 19.00 h.

3. Sobáše mimo obradnej siene je možné vykonať v čase od 16.00 h.

4. Sobášnymi dňami nie sú nedeľa, vianočné a veľkonočné sviatky a štátne sviatky.

§ 5  Úhrada nákladov za sobáše mimo obradnú sieň  a mimo určené sobášne dni a hodiny

1. Na základe žiadosti snúbencov možno sobášny obrad vykonať aj mimo obradnej siene a mimo sobášnych dní a hodín za poplatok určený zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a za úhradu nákladov na zabezpečenie sobášneho obradu určených týmto VZN.

2. Správny poplatok  spolu s úhradou nákladov na zabezpečenie sobášneho obradu vyberá príslušný matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo uzatvára. Poplatok a úhrada nákladov na zabezpečenie sobášneho obradu sa vyberá len od jedného zo snúbencov.

3. Úhrada nákladov na zabezpečenie sobášneho obradu sa stanovuje takto:

a) za sobáš mimo určený sobášny deň alebo čas                      100,00 €

b) za sobáš mimo obradnej siene                                                  200,00 €

§ 6    Záverečné ustanovenia

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2017 bol vyvesený na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Spišská Nová Ves od 29. 11. 2017.

2. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení na zasadnutí dňa 14. 12. 2017 pod č. 395/2017; Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli dňa 15. 12. 2017 a nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2018.

PhDr. Ján Volný, PhD.
primátor mesta

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2017 o určení výšky úhrady nákladov na zabezpečenie sobášnych obradov v matričnom obvode mesta Spišská Nová Ves

Mesto Spišská Nová Ves podľa § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2017 o určení výšky nákladov na zabezpečenie sobášnych obradov v matričnom obvode mesta Spišská Nová Ves. 

Úvodné ustanovenia
§ 1 Predmet nariadenia
 

Tento dodatok č. 1 mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves č. 6/2017 o určení výšky nákladov na zabezpečenie sobášnych obradov v matričnom obvode mesta Spišská Nová Ves (ďalej len "Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2017") takto: 

Základné ustanovenia
§2

1. Ustanovenie § 4 ods. 2, ods. 3 a ods. 4 sa ruší a nahrádza sa novým znením: 

2. Pre matričný obvod mesta Spišská Nová Ves sú určené sobášne dni a sobášne hodiny:
a) l. a 3. piatok v mesiaci od 12:00 hod. do 16.30 hod.,
b) l. a 3. sobotu v mesiaci od 14.00 hod. do 19.00 hod.

3. Sobáše mimo obradnej siene radnice je možné vykonať v piatok od 15.00 hod. a v sobotu od 16.00 hod. 

4. Sobášnymi dňami nie sú nedeľa, vianočné a veľkonočné sviatky, štátne sviatky a dni pracovného pokoja. V uvedené dni je možné sobáš vykonať za predpokladu úhrady nákladov v zmysle §5 ods. 3 písm. d) tohto VZN.

2. V § 5 ods. 3 sa mení výška úhrady nákladov v písm. a) a v písm. b) a súčasne sa dopĺňa písm. c) a písm. d) takto: 

3. Úhrada nákladov na zabezpečenie sobášneho obradu sa stanovuje takto:
a) za sobáš mimo určený sobášny deň alebo čas 150,- €
b) za sobáš mimo obradnej siene 250,- €
e) za sobáš snúbencov pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt 200,- €
d) za sobáš v deň uvedený v ustanovení §4 ods. 4 tohto VZN 500,- €
 

Záverečné ustanovenia
§3 Účinnosť dodatku
 

1. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2017 bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Spišská Nová Ves od 20. 9. 2023. 

2. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2017 na zasadnutí dňa 11. 10.2023, pod č. 213/2023; Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2017 bol vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli dňa 16. 11. 2023 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia.

Ing. Pavol Bečarik
primátor mesta

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2017 o určení výšky úhrady nákladov na zabezpečenie sobášnych obradov v matričnom obvode mesta Spišská Nová Ves.


Poplatky za CIVILNÉ sobáše (aktualizácia platná od 1. 4. 2024):


S O B Á Š

Poplatky podľa zákona 145/1995 Z. z.

Poplatky podľa VZN 6/2017

SPOLU

A.

v sobášny deň a čas

na radnici

- bez poplatku

- bez poplatku

0 €

MIMO sobášny deň a čas

na radnici

- 30 €

- 150 €

180 €

v sobášny deň a čas

MIMO radnice

- 100 €

- 250 €

350 €

MIMO sobášny deň a čas

MIMO radnice

-130 €

- 400 €

530 €

B.

snúbencov, ktorí nemajú trvalý pobyt v matričnom obvode Matričného úradu

- 30 €

- 200 €

230 €

C.

občan SR s cudzincom

- 100 €

- bez poplatku

100 €

medzi cudzincami

- 280 €

- bez poplatku

280 €

snúbencov bez trvalého pobytu v SR

- 280 €

- bez poplatku

280 €

D.

v deň pracovného pokoja, štátny sviatok, vianočné a veľkonočné sviatky

- 0 €

- 500 €

500 €

                                                                                                                                            

Vysvetlivky: 

A. sú poplatky za sobáše medzi štátnymi občanmi SR, z ktorých aspoň jeden má trvalý pobyt v obvode Matričného úradu mesta Spišská Nová Ves

B. je poplatok za sobáše medzi štátnymi občanmi SR, z ktorých ani jeden nemá trvalý pobyt v obvode Matričného úradu mesta Spišská Nová Ves a zároveň sa k nim pripočítavajú poplatky bodu A.

C. sú poplatky za sobáše štátnych občanov SR a cudzincami, medzi cudzincami, medzi štátnymi občanmi SR, z ktorých ani jeden nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike a zároveň sa k nim pripočítavajú poplatky bodu A. prípadne aj B.

D. sobášnymi dňami NIE SÚ dni pracovného pokoja, štátne sviatky, vianočné a veľkonočné sviatky – ak sa v MIMORIADNOM PRÍPADE bude konať sobáš v takýto deň, tak sa k predchádzajúcim poplatkom z bodov A., respektíve B., C. pripočítava aj poplatok podľa VZN mesta Spišská Nová Ves


Poplatky za CIRKEVNÉ sobáše:

 • môžu byť IBA podľa bodu C. tabuľky