1. Podávanie a vybavovanie petícií na Mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi

Právny rámec

V zmysle zákona č. 242/1998 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve má každý  právo sám alebo spoločne s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy (ďalej len "orgán verejnej správy") so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami (ďalej len "petícia").

Petíciou sa nesmie zasahovať do nezávislosti súdu.

Petícia nesmie vyzývať k porušovaniu ústavy a zákonov, popieraniu alebo obmedzovaniu osobných, politických alebo iných práv osôb pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie, alebo k roznecovaniu nenávisti a neznášanlivosti z týchto dôvodov alebo k násiliu alebo hrubej neslušnosti.

Vo výkone petičného práva sa nesmie nikomu brániť. Výkon tohto práva nesmie byť nikomu na ujmu.

Petičný výbor

Na zostavenie petície, obstaranie podpisov pod ňu a doručenie petície orgánu verejnej správy, v tomto prípade Mestu Spišská Nová Ves môžu osoby podávajúce petíciu vytvoriť petičný výbor. Petičný výbor nie je právnickou osobou. Členovia petičného výboru sú povinní určiť osobu, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, na ich zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy. Ak nie je vytvorený petičný výbor, musí sa v petícii určiť osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov.

Zhromažďovanie podpisov pod petíciu

Každý má právo akýmkoľvek spôsobom neodporujúcim zákonu vyzývať iné osoby, aby svojím podpisom petíciu podporili. Fyzická osoba čitateľne uvedie k podpisu svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu; právnická osoba uvedie svoj názov a sídlo, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby oprávnenej konať v jej mene. Osobám podporujúcim petíciu sa musí umožniť, aby sa s obsahom petície riadne oboznámili pred jej podpísaním. K podpisu sa nesmú žiadnym spôsobom nútiť.

Na účel uvedený v predchádzajúcom odseku sa môžu petície a podpisové hárky vystaviť na miestach prístupných verejnosti. Na to nie je potrebné povolenie orgánu verejnej správy, nesmie však nastať obmedzenie cestnej premávky, rušenie verejného poriadku ani iné obmedzenie práv a právom chránených záujmov iných osôb.

Zhromažďovaním podpisov na mieste prístupnom verejnosti možno poveriť osobu, ktorá dovŕšila vek 16 rokov. Ak podpisové hárky neobsahujú text petície, musia sa označiť tak, aby bolo zrejmé, aká petícia sa má podporiť podpismi; na každom podpisovom hárku musí byť uvedené meno, priezvisko a úplná adresa trvalého pobytu každej osoby, ktorá petíciu zostavila, alebo osoby, ktorá je určená na styk s orgánom verejnej správy. Ak petíciu podporil väčší počet osôb, musia osoby podávajúce petíciu uviesť pod jej textom počet priložených podpisových hárkov. Podpisové hárky sa musia priebežne číslovať.

Mesto je povinné prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Výsledok vybavenia petície písomne oznámi do 30 dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov osobe, ktorá podala petíciu, alebo osobe určenej na styk s orgánom verejnej správy. Ak nie je možné vybaviť petíciu v tejto lehote, Mesto písomne oznámi osobe, ktorá ju podala, že petícia bude vybavená v ďalšej 30-dňovej lehote.

Ak vzišla petícia zo zhromaždenia platia pre ňu ustanovenia tohto zákona s tým, že musí byť uvedené, z akého zhromaždenia vzišla a ako bola zhromaždením schválená; petičným výborom sa rozumie zvolávateľ zhromaždenia.

Ten, kto podal petíciu, je na požiadanie príslušného orgánu verejnej správy povinný v primeranej lehote poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť pri vybavovaní petície. Ak bez vážneho dôvodu neposkytne súčinnosť, Mesto nie je povinný petíciu vybaviť. O tomto následku musí byť ten, kto podal petíciu, písomne poučený už pri požiadaní o súčinnosť pri vybavovaní petície. V čase od požiadania o súčinnosť do jej poskytnutia neplynú lehoty na vybavovanie.
​​​​​​​

Podávanie petícií v meste Spišská Nová Ves

Mesto Spišská Nová Ves, ktorému sa doručila petícia je povinný prijať petíciu. Petíciu je potrebné zaslať na adresu Mestský úrad, Štefánikovo námestie č. 1, 052 01 Spišská Nová Ves, kde sa zaregistruje v podsystéme Pošta na organizačnom oddelení a následne sa zašle na centrálnu evidenciu na hlavnému kontrolórovi mesta. Centrálna evidencia posúdi, či daná petícia spĺňa všetky náležitosti petície a petíciu postúpi vecne príslušnému orgánu na jej prešetrenie. Súčasne je kópia petície zaslaná na vedomie príslušnému predsedovi mestského výboru zriadenému v meste Spišská Nová Ves.


​​​​​​​Petície prijaté a vybavené mestom Spišská Nová Ves


​​​​​​​2. Podávanie a vybavovanie sťažností na Mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi

Právny rámec

Sťažnosť je podľa zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len "sťažovateľ"), ktorým:

a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len "činnosť") orgánu verejnej správy,

b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy,

Sťažnosťou podľa tohto zákona nie je podanie, ktoré:

Podanie sťažnosti sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by sťažovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu.

Totožnosť sťažovateľa je orgán verejnej správy povinný utajiť, ak o to sťažovateľ požiada. Orgán verejnej správy môže utajiť totožnosť sťažovateľa, ak je to v záujme vybavenie sťažnosti. Pri prešetrovaní takejto sťažnosti sa používa jej odpis, alebo, ak je to možné, jej kópia, bez uvedenia údajov, ktoré by identifikovali sťažovateľa. Každý, komu je totožnosť sťažovateľa známa, je povinný o nej zachovať mlčanlivosť.

Ak sťažovateľ požiadal, o utajenie svojej totožnosti, ale predmet sťažnosti neumožňuje jej prešetrenie bez uvedenia niektorého z údajov o jeho osobe orgán verejnej správy o tom sťažovateľa bezodkladne upovedomí. Súčasne ho poučí, že vo vybavovaní sťažnosti bude pokračovať len vtedy, ak v určenej lehote písomne udelí súhlas s uvedením potrebného údaja o svojej osobe. Každý zúčastnený na vybavovaní veci, komu je sťažovateľova totožnosť známa, je povinný o nej zachovať mlčanlivosť.

Orgán verejnej správy - Mesto Spišská Nová Ves je povinný sťažnosť prijať, prešetriť a vybaviť v zákonnej lehote do 60 pracovných dní. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže primátor Mesta Spišská Nová Ves alebo ním splnomocnený zástupca lehotu predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní. V prípadoch spornej príslušnosti začína lehota na vybavenie sťažnosti plynúť odo dňa, keď bolo doručené oznámenie o určení príslušnosti.

Orgán verejnej správy je povinný poskytnúť orgánu verejnej správy príslušnému na vybavenie sťažnosti doklady, iné písomnosti, vyjadrenia, informácie, údaje potrebné na vybavenie sťažnosti, ako aj ďalšiu nevyhnutnú súčinnosť, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a kontrole vybavovania sťažnosti fyzických a právnických osôb v podmienkach samosprávy mesta Spišská Nová Ves upravuje Smernica mesta Spišská Nová Ves č. 9/2010.

Podávanie sťažností v meste Spišská Nová Ves

Mesto Spišská Nová Ves prijíma sťažnosti podávané fyzickými alebo právnickými osobami - sťažovateľmi. Sťažnosť je potrebné zaslať na adresu Mestský úrad, Štefánikovo námestie č. 1, 052 01 Spišská Nová Ves, kde sa zaregistruje v podsystéme Pošta na organizačnom oddelení a následne zašle na hlavnému kontrolórovi mesta. Centrálna evidencia posúdi, či dané podanie spĺňa všetky náležitosti sťažnosti a postúpi sťažnosť na prešetrenie orgánu príslušnému na vybavenie sťažnosti.

Príspevkové a rozpočtové organizácie mesta ako aj obchodné spoločnosti s účasťou mesta prijímajú sťažnosti v sídle svojej pôsobnosti v rámci svojich kompetencií.

Sťažnosť možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou. Musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať. Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom podpísaná.