Hlásenie pobytu občanov SR

Práva a povinnosti občanov SR pri hlásení ich pobytu ako aj práva a povinnosti  pri vedení evidencie pobytu občanov SR upravuje zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR.

Činnosť

Hlásenie trvalého pobytu, prechodného pobytu

Občan je povinný pri hlásení pobytu predložiť:

Hlásenie skončenia trvalého pobytu z dôvodu vycestovania do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí

K vybaveniu potrebujete:

Zrušenie trvalého pobytu, prechodného pobytu

(Zrušenie trvalého pobytu, prechodného pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo).

Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší:

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu z hore uvedených dôvodov, je miestom trvalého pobytu občana obec, na ktorej území bol občanovi trvalý pobyt zrušený. Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní. V oznámení ohlasovňa uvedie aj meno, priezvisko a dátum narodenia občana.

Potvrdenie o trvalom, prechodnom pobyte

K vybaveniu potrebujete:

Poplatok:  5,00 €