Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Trvalý/prechodný pobyt

Občan

Práva a povinnosti občanov SR pri hlásení ich pobytu ako aj práva a povinnosti  pri vedení evidencie pobytu občanov SR upravuje zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR.

Činnosť

Hlásenie trvalého pobytu, prechodného pobytu

Občan je povinný pri hlásení pobytu predložiť:

Hlásenie skončenia trvalého pobytu z dôvodu vycestovania do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí

K vybaveniu potrebujete:

Zrušenie trvalého pobytu, prechodného pobytu

(Zrušenie trvalého pobytu, prechodného pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo).

Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší:

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu z hore uvedených dôvodov, je miestom trvalého pobytu občana obec, na ktorej území bol občanovi trvalý pobyt zrušený. Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní. V oznámení ohlasovňa uvedie aj meno, priezvisko a dátum narodenia občana.

Potvrdenie o trvalom, prechodnom pobyte

K vybaveniu potrebujete:

Poplatok:  5,00 €

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.