Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Umiestnenie atrakcií

Občan

Žiadosť na umiestnenie technicko-zábavného zariadenia je potrebné zaslať alebo osobne doručiť na adresu:

Mestský úrad
Kancelária primátora
Radničné námestie 7
052 01 Spišká Nová Ves

Potrebné doklady: