Postup pri vybavovaní agendy Štátneho fondu rozvoja bývania 


Účinným nástrojom, ktorý vytvára priaznivé podmienky na zveľaďovanie a rozširovanie bytového fondu je Štátny fond rozvoja bývania (ďalej ŠFRB).

NR SR dňa 6. novembra 2003 schválila novelizovaný zákon o ŠFRB, ktorý je zverejnený v Z. z. č. 607/2003

Podporu možno poskytnúť na tieto účely:

 1. výstavbu bytu v bytovom dome vrátane bytu, ktorý sa získa nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru;

 2. výstavbu bytu v rodinnom dome vrátane bytu, ktorý sa získa nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru;

 3. výstavbu alebo dostavbu zariadenia sociálnych služieb;

 4. kúpu bytu v bytovom alebo rodinnom dome od stavebníka uvedenom v kolaudačnom rozhodnutí , od nadobudnutia právoplatnosti, ktorého neuplynulo viac ako dva roky;

 5. obnovu bytovej budovy – pričom ide o tepelnú ochranu bytového alebo rodinného domu, alebo obnovu resp. modernizáciu spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, alebo odstránenie statických nedostatkov bytového domu;

 6. výstavbu obecného nájomného bytu v bytovom dome.

Žiadateľom o podporu môže byť:

Druh a výška podpory

Podmienky poskytnutia

Postup pri poskytnutí podpory

 1. V okrese Spišská Nová Ves žiadateľ predkladá písomnú žiadosť ŠFRB prostredníctvom Mesta Spišská Nová Ves.

 2. Žiadosť môže predložiť jeden zo spoluvlastníkov.

 3. Mesto Spišská Nová Ves vyznačí overenie úplnosti náležitosti žiadosti a overenú žiadosť v lehote určenej 14 dní zašle ŠFRB.

 4. O poskytnutí podpory fondu rozhodne do 90 dní odo dňa doručenia mestom.

 5. Fond rozhodne o poskytnutí podpory podľa poradia doručených žiadostí až do vyčerpania sumy vyčlenenej v rozpočte fondu.

 6. Na poskytnutie podpory zo prostriedkov fondu nie je právny nárok.

 7. Fond po rozhodnutí o poskytnutí podpory zašle žiadateľovi návrh zmluvy do 30 dní.

 8.  Ak sa podpora neposkytne, oznámi to fond písomne žiadateľovi do 30 dní od dňa rozhodnutia o neposkytnutí podpory.

Zmluva

Na základe rozhodnutia o poskytnutí podpory uzavrie fond so žiadateľom zmluvu, ktorá musí obsahovať najmä:

Ostatné ustanovenia vyplývajúce zo zmluvy

Ďalšie prílohy

Kompletné znenie zákona 607/2003 Z. z. o ŠFRB vrátane všetkých príloh je uvedené na internetovej stránke http://www.sfrb.sk/