Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Územné plánovanie

Občan

Oddelenie zabezpečuje činnosti v oblastiach:

A) V oblasti  výkonu funkcie orgánu územného plánovania:

 1. 1.  pôsobí ako správny orgán v oblasti územného plánovania v zmysle  § 4 odst. 3 písm. ch,  obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu mesta a zón , koncepcie rozvoja jednotlivých činností života obce  zákona č.  369/1990  Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 2 a, až 31 zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov;

 2. 2.  v zmysle  § 4 odst. písmena d) mesto pri výkone samosprávy usmerňuje ekonomickú činnosť v obci,  vydáva súhlas, stanovisko, alebo vyjadrenie  k podnikateľskej a inej činnosti a umiestneniu prevádzky na území obce.

  B) V oblasti projektovej prípravy zámerov mesta:

  1. 1.  obstaráva územnoplánovacie podklady a územnoplánovacie dokumentácie  pre potreby mesta zamerané na aktualizáciu územného plánu, riešenie územných zámerov;

  2. 2.  obstaráva architektonicko-stavebné dokumentácie s rozpočtami,  ako podklad na rozhodovanie o investičných zámeroch mesta a následné uskutočňovanie stavieb.

   C) V oblasti stavebného poriadku:

   Od 1. 2. 2003 pôsobí na MsÚ stavebný úrad. Mesto Spišská Nová Ves je vecne a územné príslušným stavebným úradom pre všetky stavby realizované v katastrálnom území Spišskej Novej Vsi v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s výnimkou stavieb, ktoré povoľujú špeciálne stavebné úrady. Po prerozdelení činností na MsÚ bol zlúčený tzv. malý stavebný úrad s klasickým stavebným úradom.

   D) V oblasti výkonu funkcie orgánu životného prostredia:

   1. podľa § 1, ods. 2 pôsobí mesto ako správny orgán v oblasti ochrany životného prostredia v zmysle zákona 525/2003 Z. z. o štátnej starostlivosti ochranu životného prostredia a znení neskorších predpisov,  na úsekoch povoľovania  a evidencie:
   • malých zdrojov znečisťovania, studní, žúmp, psov, komunálnej hygieny, výrubu drevín.

   E) V oblasti programu zdravé mesto:

   1. 1. zabezpečuje, organizuje, financuje osvetovú činnosť v duchu Asociácie zdravých miest Slovenska, ktorej je Mesto Spišská Nová Ves členom od roku 1997.

   F) V oblasti administratívnej:

   1. 1.  komunikácia s verejnosťou : vybavovanie klientov  aj v kancelárii prvého kontaktu , poskytovanie informácií z oblasti ÚP a ŽP, riešenie sťažností v príslušnej oblasti životného prostredia, petícií;

   2. 2.  komunikácia s MsV : preberanie požiadaviek mestských výborov (MsV), prezentácia projekčných zámerov mesta na zasadnutiach MsV;

   3. 3.  koordinácia Komisie životného prostredia a verejného poriadku : organizácia, evidencia záverov zasadnutí, prezentácie zámerov, prijímanie podnetov a doporučení tohoto poradného orgánu MsZ;

   4. 4.  organizuje prerokovania územnoplánovacích dokumentácií, územnoplánovacích podkladov,  environentálnych dokumentácií v súvislosti s posudzovaním vplyvov stavieb na životné prostredia v zmysle zákona č.  24/2006  Z. z.

    Agenda územného plánovania

    Mesto Spišská Nová Ves je vecne a územne príslušným orgánom územného plánovania pre všetky stavebné a ostatné investičné zámery, realizované v katastrálnom území mesta Spišská Nová Ves v zmysle § 4 odst. 3 písm d) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
    Referát územného plánovania vydáva súhlas, stanovisko, alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti a k umiestneniu prevádzky na území obce.

    Doporučujeme pred kúpou a predajom pozemkov, pred započatím projektovej prípravy, pred podaním žiadosti o vydanie územného rozhodnutia, pred podaním žiadosti o vydanie stavebné povolenia, zistiť v akom vzťahu je váš zámer vo vzťahu k aktuálnej územnoplánovacej dokumentácii a možnosti využitia územia.

    Vybavuje:

    Referát územného plánovania, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, 2. poschodie
    Ing. Anna da Cruz, tel.: 053/415 23 22, anna.dacruz@mestosnv.sk

    Postup na vybavenie žiadosti:

    Orgán územného plánovania má pre klientov k dispozícii tlačivá pre poskytnutie potrebných informácií:

    Po prijatí žiadosti v podateľni MsÚ, kde sa žiadosť zaprotokoluje dňom podania do podacieho denníka, je odstúpená na príslušné oddelenie na vybavenie.

    Lehota vybavenia:

    Vydanie stanoviska do 30 dní, v zložitých prípadoch do 60 dní.

    Prílohy:

    Správne poplatky

    bez poplatku

    Vážime si vaše súkromie

    Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.