Územné plánovanie

        Mesto Spišská Nová Ves je vecne a územne príslušným orgánom územného plánovania pre všetky stavebné a ostatné investičné zámery, realizované v katastrálnom území mesta Spišská Nová Ves v zmysle § 4 odst. 3 písm d) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
        Referát územného plánovania vydáva súhlas, stanovisko, alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti a k umiestneniu prevádzky na území obce.

        Doporučujeme pred kúpou a predajom pozemkov, pred započatím projektovej prípravy, pred podaním žiadosti o vydanie územného rozhodnutia, pred podaním žiadosti o vydanie stavebné povolenia, zistiť v akom vzťahu je váš zámer vo vzťahu k aktuálnej územnoplánovacej dokumentácii a možnosti využitia územia.

        Postup na vybavenie žiadosti:

        Po spracovaní projektových dokumentácií sa vyjadrujeme, pred vydaním rozhodnutí a povolení stavebným úradom stanoviskom.

        Orgán územného plánovania má pre klientov k dispozícii tlačivá pre poskytnutie potrebných informácií:

        Po prijatí žiadosti v podateľni MsÚ, kde sa žiadosť zaprotokoluje dňom podania do podacieho denníka, je odstúpená na príslušné oddelenie na vybavenie.

        Lehota vybavenia:

        Vydanie stanoviska do 30 dní, v zložitých prípadoch do 60 dní.

        Prílohy:

        Správne poplatky

        Bez poplatku.