Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Územné plánovanie

Občan

Oddelenie zabezpečuje činnosti v oblastiach:

A) V oblasti  výkonu funkcie orgánu územného plánovania:

 1. 1.  pôsobí ako správny orgán v oblasti územného plánovania v zmysle  § 4 odst. 3 písm. ch,  obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu mesta a zón , koncepcie rozvoja jednotlivých činností života obce  zákona č.  369/1990  Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 2 a, až 31 zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov;

 2. 2.  v zmysle  § 4 odst. písmena d) mesto pri výkone samosprávy usmerňuje ekonomickú činnosť v obci,  vydáva súhlas, stanovisko, alebo vyjadrenie  k podnikateľskej a inej činnosti a umiestneniu prevádzky na území obce.

  B) V oblasti projektovej prípravy zámerov mesta:

  1. 1.  obstaráva územnoplánovacie podklady a územnoplánovacie dokumentácie  pre potreby mesta zamerané na aktualizáciu územného plánu, riešenie územných zámerov;

  2. 2.  obstaráva architektonicko-stavebné dokumentácie s rozpočtami,  ako podklad na rozhodovanie o investičných zámeroch mesta a následné uskutočňovanie stavieb.

   C) V oblasti stavebného poriadku:

   Od 1. 2. 2003 pôsobí na MsÚ stavebný úrad. Mesto Spišská Nová Ves je vecne a územné príslušným stavebným úradom pre všetky stavby realizované v katastrálnom území Spišskej Novej Vsi v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s výnimkou stavieb, ktoré povoľujú špeciálne stavebné úrady. Po prerozdelení činností na MsÚ bol zlúčený tzv. malý stavebný úrad s klasickým stavebným úradom.

   D) V oblasti výkonu funkcie orgánu životného prostredia:

   1. podľa § 1, ods. 2 pôsobí mesto ako správny orgán v oblasti ochrany životného prostredia v zmysle zákona 525/2003 Z. z. o štátnej starostlivosti ochranu životného prostredia a znení neskorších predpisov,  na úsekoch povoľovania  a evidencie:
   • malých zdrojov znečisťovania, studní, žúmp, psov, komunálnej hygieny, výrubu drevín.

   E) V oblasti programu zdravé mesto:

   1. 1. zabezpečuje, organizuje, financuje osvetovú činnosť v duchu Asociácie zdravých miest Slovenska, ktorej je Mesto Spišská Nová Ves členom od roku 1997.

   F) V oblasti administratívnej:

   1. 1.  komunikácia s verejnosťou : vybavovanie klientov  aj v kancelárii prvého kontaktu , poskytovanie informácií z oblasti ÚP a ŽP, riešenie sťažností v príslušnej oblasti životného prostredia, petícií;

   2. 2.  komunikácia s MsV : preberanie požiadaviek mestských výborov (MsV), prezentácia projekčných zámerov mesta na zasadnutiach MsV;

   3. 3.  koordinácia Komisie životného prostredia a verejného poriadku : organizácia, evidencia záverov zasadnutí, prezentácie zámerov, prijímanie podnetov a doporučení tohoto poradného orgánu MsZ;

   4. 4.  organizuje prerokovania územnoplánovacích dokumentácií, územnoplánovacích podkladov,  environentálnych dokumentácií v súvislosti s posudzovaním vplyvov stavieb na životné prostredia v zmysle zákona č.  24/2006  Z. z.

    Agenda územného plánovania

    Mesto Spišská Nová Ves je vecne a územne príslušným orgánom územného plánovania pre všetky stavebné a ostatné investičné zámery, realizované v katastrálnom území mesta Spišská Nová Ves v zmysle § 4 odst. 3 písm d) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
    Referát územného plánovania vydáva súhlas, stanovisko, alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti a k umiestneniu prevádzky na území obce.

    Doporučujeme pred kúpou a predajom pozemkov, pred započatím projektovej prípravy, pred podaním žiadosti o vydanie územného rozhodnutia, pred podaním žiadosti o vydanie stavebné povolenia, zistiť v akom vzťahu je váš zámer vo vzťahu k aktuálnej územnoplánovacej dokumentácii a možnosti využitia územia.

    Vybavuje:

    Referát územného plánovania, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, 2. poschodie
    Ing. Anna da Cruz, tel.: 053/415 23 22, anna.dacruz@mestosnv.sk

    Postup na vybavenie žiadosti:

    Orgán územného plánovania má pre klientov k dispozícii tlačivá pre poskytnutie potrebných informácií:

    Po prijatí žiadosti v podateľni MsÚ, kde sa žiadosť zaprotokoluje dňom podania do podacieho denníka, je odstúpená na príslušné oddelenie na vybavenie.

    Lehota vybavenia:

    Vydanie stanoviska do 30 dní, v zložitých prípadoch do 60 dní.

    Prílohy:

    Správne poplatky

    bez poplatku