Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Vývoz komunálneho odpadu

Občan
Zabezpečenie odvozu zmesového komunálneho odpadu, vriec na separovaný zber a vývoz BIO odpadu u občanov bývajúcich v rodinnom dome. Ak sa jedná o novostavbu alebo presťahovanie z obytného domu do rodinného domu - ohlásenie zmeny osobne na oddelení komunálneho servisu do 14 dní pred požadovaným prvým vývozom (potrebný je občiansky preukaz).


Systém zberu komunálnych odpadov


Systém zberu zmesového komunálneho odpadu

Obyvatelia v  individuálnej bytovej výstavbe - rodinné domy, sa do procesu zberu zmesového komunálneho  odpadu zapájajú formou plastových nádob s objemom 120 litrov. Režim vývozu je stanovený 1 x týždenne. Nádoby so zmesovým komunálnym odpadom musia byť v deň vývozu vyložené pred siedmou hodinou ráno. Pokiaľ z časových, alebo technických dôvodov nedôjde k vysypaniu nádoby v deň vývozu, zber sa uskutoční v najbližší pracovný deň.

Obyvatelia v  komplexnej bytovej výstavbe - bytové domy, sa do procesu zberu zmesového komunálneho  odpadu zapájajú tzv.  kontajnerovým systémom, t. j. ukladaním odpadu do plastových alebo kovových nádob s objemom 1 100 litrov. Režim vývozu je stanovený podľa lokality 1-3 x týždenne.

Patrí sem – len zmesové komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť.

Nepatrí sem – do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (zemina, kamene, drevo a pod.), zložky triedeného systému zberu, nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad, ako aj iné odpady

Systém zberu triedených odpadov

Obyvatelia v  individuálnej bytovej výstavbe - rodinné domy, sa do procesu triedenia odpadu zapájajú tzv.  vrecovým systémom t. j. zberom jednotlivých komodít –  papier, plasty + VKM + kovy, sklo, do farebne odlíšených vriec.  B iologicky rozložiteľné odpady zo záhrad – tzv. zelený bioodpad je zbieraný do hnedých plastových nádob s objemom 140 a 240 litrov. Zber vriec a BIO nádob je zabezpečovaný v zmysle zberového kalendára, ktorý je každoročne distribuovaný do schránok jednotlivých rodinných domov. Vrecia a nádoby s vytriedenými komoditami musia byť v deň vývozu vyložené pred siedmou hodinou ráno. Pokiaľ z časových, alebo technických dôvodov nedôjde k vysypaniu vreca, alebo nádoby v deň vývozu podľa zberového kalendára, zber sa uskutoční v najbližší pracovný deň.

  Obyvatelia v  komplexnej bytovej výstavbe - bytové domy, sa do procesu triedenia odpadu zapájajú tzv.  kontajnerovým systémom, t. j. ukladaním vytriedených komodít –  papier, plasty + VKM + kovy, sklo, textil, do farebne odlíšených zberových nádob podľa typu zbieraného odpadu.

  Čo triediť a kam to ukladať?

  Modré vrecia a modré zberné nádoby

  Patrí sem - napr. noviny, časopisy, reklamné letáky, lepenka, kartón a pod.

  Nepatrí sem - mokrý, mastný alebo ináč potravinami znečistený papier, voskový papier, plienky, obaly od kávy, kakaa, keksov, sáčkových polievok a pod. 

  Zelené vrecia a zelené zberné nádoby

  Patrí sem - fľaše od nápojov, sklenené nádoby, zaváraninové poháre, tabuľové sklo  a pod.

  Nepatrí sem - obaly hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami, zrkadlá, autosklá a pod.

  Žlté vrecia a žlté zberné nádoby

  Patrí sem –   plasty – stlačené plastové fľaše od nealko nápojov, minerálok, vína, PE fólie – číre a farebné, plastové tašky, sáčky, tégliky od jogurtov a pod.
  kovy – konzervy od potravín, plechovky od nápojov, hliníkové viečka, alobal, kovové vrchnáky od fliaš a pod.
  VKM = Tetra Pack – stlačené tetrapakové obaly od mlieka, džúsov, smotany, vína s hliníkovou ako aj s plastovou fóliou vo vnútri a pod.

  Nepatrí sem - odpady hrubo znečistené potravinami, zeminou, farbami, podlahové krytiny, guma, molitan, obaly od motorových a prevodových olejov a pod.

  Hnedé zberné nádoby – zelené odpady

  Patrí sem – biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (pokosená tráva, lístie, zvyšky ovocia a zeleniny, konáre s dĺžkou max. 30 cm a priemerom do 3 cm)

  Nepatrí sem – kamene, zemina, mŕtve telá zvierat, hnoj, exkrementy, použité plienky a iné zložky komunálnych odpadov, zvyšky jedál a pod.

  Hnedé zberné nádoby – kuchynské odpady

  Patrí sem – šupky z čistenia ovocia a zeleniny, pokazené, nahnité ovocie a zelenina, potraviny po záruke, starý chlieb, pečivo, koláče, keksy, mäso, ryby, mliečne  výrobky, vajcia, škrupiny z vajec, kávové a čajové zvyšky  – bez sáčkov, tašiek a iných obalov

  Nepatrí sem – tekutý odpad (polievky, omáčky, mlieko, nápoje), kosti,  použitý jedlý olej  a tuky, kamene, zemina, mŕtve telá zvierat, hnoj, exkrementy, použité plienky a iné zložky komunálnych odpadov a pod.

  Biele špeciálne zberné nádoby

  Patrí sem - textil a šatstvo

  Nepatrí sem – znečistené šatstvo, topánky

  Čistota všetkých vytriedených surovín je veľmi dôležitá, nakoľko je väčšina týchto surovín triedená na triediacej linke a výsledná druhotná surovina opäť použitá vo výrobnom procese.

  Všetky ostatné triedené zbierané komodity –   veľkoobjemový, nebezpečný odpad, autobatérie, monočlánky, mazivá, oleje, olejové filtre, žiarivky, výbojky, svietidlá, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, jedlé tuky a oleje môžu občania s trvalým pobytom na území mesta bezplatne odovzdať na   Zbernom dvore na Sadovej ulici, alebo v rámci celomestského zberu, ktorý je organizovaný dvakrát ročne na jar a jeseň. Na zbernom dvore je možné odovzdať i   papier, plasty, sklo, VKM, kovy a biologicky rozložiteľný odpad zo zelene.

  Drobné stavebné odpady od občanov s trvalým pobytom na území mesta sú zbierané na  Zbernom dvore pre drobné stavebné odpady - areál skládky odpadov Kúdelník II.


  Zber jedlých rastlinných olejov a tukov

  Mesto Spišská Nová Ves zabezpečuje zber  použitých jedlých rastlinných olejov a tukov na Zbernom dvore na Sadovej ulici.

  Dôvody pre zber použitého kuchynského oleja:

  • použitý olej obsahuje karcinogény, ktoré môžu spôsobiť rakovinu,
  • recykláciou použitého oleja sa zamedzí znečisteniu povrchových a podzemných vôd,
  • použitý jedlý olej škodí odpadovému potrubiu v dome a poškodzuje správny chod čistiarne odpadových vôd,

  • ​​​​​​​použitý jedlý olej  upcháva žumpu a kanalizáciu a slúži ako potrava hlodavcom,

  • použitý olej je možné plnohodnotne využívať na výrobu biopalív, čím sa znižuje závislosť na rope.

  Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový a pod.), ktoré zostanú v domácnostiach po vyprážaní na panvici alebo vo fritéze, prípadne oleje slúžiace ako nálev potravín (napr. sušené paradajky, ryby v konzerve, syry a pod.). Dôležité je, aby olej neobsahoval vodu, víno a zvyšky jedál (napr. kečup).
  Je potrebné, aby občania priniesli použitý rastlinný olej a tuky do Zberného dvora v nádobách, ktoré sa dajú uzavrieť (napr. v PET fľašiach), v ktorých bude tento odpad prevza tý pracovníkom Zberného dvora.
  Zberná fľaša by mala byť pred naliatím odpadového oleja čistá a suchá.

  OLEJ NALIEVAJTE VYCHLADNUTÝ!

  Zozbieraný olej a tuk bude následne odborne spracovaný a ekologicky zhodnotený na ďalšie použitie. PET fľaše, v ktorých olej prinesiete budú po odovzdaní následne separované a ekologicky recyklované.


  Zberný dvor Sadová ulica

  sa nachádza na  Sadovej ulici, kde môžu občania mesta po predložení občianskeho preukazu, bezplatne odovzdať nasledovné druhy odpadov: 

  objemný odpad

   - starý nábytok, koberce veľkých rozmerov, okná, dvere, zárubne, sanita,

  nebezpečný odpad

   - autobatérie, použité automobilové oleje, plastové obaly z motorových olejov, motorové olejové filtre, žiarivky, opotrebované chladiarenské zariadenia,

  elektronický odpad  - televízory, monitory, počítače, spotrebná elektronika, práčky
  biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov  - pokosená tráva, lístie

  PET fľaše
  papier a lepenka
  sklo

  viacvrstvové kombinované materiály - tzv. tetrapaky
  jedlé rastlinné oleje a tuky

  Zberný dvor neodoberá nasledovné druhy odpadov:

  zmesový komunálny odpad
  odpad z rozobratých dopravných prostriedkov
  opotrebované pneumatiky
  drobný stavebný odpad

  V Zbernom dvore nemôžu horeuvedený odpad odovzdať fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby.

  Prevádzková doba Zberného dvora Sadová ulica

  pondelok - piatok        8.00 - 16.00 h
  sobota                                  8.00 - 12.00 h
  nedeľa                                 voľno



  Zberný dvor drobných stavebných odpadov

  sa nachádza v areáli Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II (pri štátnej ceste Sp. Nová Ves - Markušovce), kde môžu občania mesta po predložení občianskeho preukazu, odovzdať drobné stavebné odpady. 

  • drobný stavebný odpad –  odpad bez obsahu škodlivín z  bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (tehly, betón, obkladačky, dlaždice, keramika, sadrokartón...)
  • sadzba poplatku je 0,015 € za 1 kg  drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín
  • poplatok sa uhrádza v hotovosti pri preberaní odpadu

  V Zbernom dvore nemôžu horeuvedený odpad odovzdať fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby.

  Prevádzková doba Zberného dvora drobných stavebných odpadov
  ​​​​​​​
  pondelok - piatok     7.00 - 15.00 h
  sobota                               voľno
  nedeľa                              voľno


  Zber šatstva

  Občania sa starého nepotrebného šatstva, textilu a obuvi môžu zbaviť  prostredníctvom bielych špeciálnych zberných nádob. Takto vyzbierané šatstvo sa znova spracuje a časť ide na charitatívnu činnosť. Zber vykonáva na základe zmluvy s Mestom Spišská Nová Ves poľská firma PPHU WTÓRPOL. Nádoby sú jasne označené s návodom na ich užívanie. Špeciálne zberné nádoby sú rozmiestnené na týchto miestach: 

  Centrálna mestská zóna
  Koceľova
  Slovenská - kotolňa
  Fraňa Kráľa 7 - kotolňa
  Za Hornádom - zadná strana obchodu
  E. M. Šoltésovej 25
  Rázusova - UNB
  Banícka - zadná strana obchodu
  Gorazdova - za VÚB

  Sídl. Západ
  Hutnícka 11
  Kamenárska 5
  Strojnícka - kotolňa
  križovatka Zámočnícka a Kováčska
  Kolárska - za obchodom

  Sídl. Tarča
  Agátová - nákupné centrum
  Dubová 7 -box
  Lipová - základná škola - box
  Lipová 15
  Gaštanová 9
  Brezová - Hasičská zbrojnica

  Sídl. Mier
  Trieda 1. mája  - ZŠ Komenského
  Trieda 1. mája  29 a 27 - prechod
  J. Wolkera 26 - Charita
  križovatka P. Jilemnického  - Tr. 1. mája
  Štúrovo nábrežie  - kotolňa
  Trieda 1. mája 51


  Vážime si vaše súkromie

  Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.