Harmonogram vývozu komunálneho odpadu

Zabezpečenie odvozu zmesového komunálneho odpadu, vriec na separovaný zber a vývoz BIO odpadu u občanov bývajúcich v rodinnom dome.

Ak sa jedná o novostavbu alebo presťahovanie z obytného domu do rodinného domu - ohlásenie zmeny osobne na oddelení komunálneho servisu do 14 dní pred požadovaným prvým vývozom (potrebný je občiansky preukaz).ere

Systém zberu komunálnych odpadov

Systém zberu zmesového komunálneho odpadu

Obyvatelia v  individuálnej bytovej výstavbe - rodinné domy, sa do procesu zberu zmesového komunálneho  odpadu zapájajú formou plastových nádob s objemom 120 litrov. Režim vývozu je stanovený 1 x týždenne. Nádoby so zmesovým komunálnym odpadom musia byť v deň vývozu vyložené pred siedmou hodinou ráno. Pokiaľ z časových, alebo technických dôvodov nedôjde k vysypaniu nádoby v deň vývozu, zber sa uskutoční v najbližší pracovný deň.

Obyvatelia v  komplexnej bytovej výstavbe - bytové domy, sa do procesu zberu zmesového komunálneho  odpadu zapájajú tzv.  kontajnerovým systémom, t. j. ukladaním odpadu do plastových alebo kovových nádob s objemom 1 100 litrov. Režim vývozu je stanovený podľa lokality 1-3 x týždenne.

Patrí sem:

 • len zmesové komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť.

Nepatrí sem:

 • do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (zemina, kamene, drevo a pod.), zložky triedeného systému zberu, nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad, ako aj iné odpady

Systém zberu triedených odpadov

Obyvatelia v  individuálnej bytovej výstavbe - rodinné domy, sa do procesu triedenia odpadu zapájajú tzv.  vrecovým systémom t. j. zberom jednotlivých komodít –  papier, plasty + VKM + kovy, sklo, do farebne odlíšených vriec. 
B iologicky rozložiteľné odpady zo záhrad – tzv. zelený bioodpad je zbieraný do hnedých plastových nádob s objemom 140 a 240 litrov. Zber vriec a BIO nádob je zabezpečovaný v zmysle zberového kalendára, ktorý je každoročne distribuovaný do schránok jednotlivých rodinných domov.
​​​​​​​Vrecia a nádoby s vytriedenými komoditami musia byť v deň vývozu vyložené pred siedmou hodinou ráno. Pokiaľ z časových, alebo technických dôvodov nedôjde k vysypaniu vreca, alebo nádoby v deň vývozu podľa zberového kalendára, zber sa uskutoční v najbližší pracovný deň.

  Obyvatelia v  komplexnej bytovej výstavbe - bytové domy, sa do procesu triedenia odpadu zapájajú tzv.  kontajnerovým systémom, t. j. ukladaním vytriedených komodít –  papier, plasty + VKM + kovy, sklo, textil, do farebne odlíšených zberových nádob podľa typu zbieraného odpadu.

  Čo triediť a kam to ukladať?

  Modré vrecia a modré zberné nádoby

  • Patrí sem:
   napr. noviny, časopisy, reklamné letáky, lepenka, kartón a pod.

  • Nepatrí sem:
   mokrý, mastný alebo ináč potravinami znečistený papier, voskový papier, plienky, obaly od kávy, kakaa, keksov, sáčkových polievok a pod.

  Zelené vrecia a zelené zberné nádoby

  • Patrí sem:
   ​​​​​​​fľaše od nápojov, sklenené nádoby, zaváraninové poháre, tabuľové sklo  a pod.

  • Nepatrí sem:
   obaly hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami, zrkadlá, autosklá a pod.

  Žlté vrecia a žlté zberné nádoby

  • Patrí sem:
   plasty – stlačené plastové fľaše od nealko nápojov, minerálok, vína, PE fólie – číre a farebné, plastové tašky, sáčky, tégliky od jogurtov a pod.
   kovy – konzervy od potravín, plechovky od nápojov, hliníkové viečka, alobal, kovové vrchnáky od fliaš a pod.
   VKM = Tetra Pack – stlačené tetrapakové obaly od mlieka, džúsov, smotany, vína s hliníkovou ako aj s plastovou fóliou vo vnútri a pod.

  • Nepatrí sem:
   odpady hrubo znečistené potravinami, zeminou, farbami, podlahové krytiny, guma, molitan, obaly od motorových a prevodových olejov a pod.

  Hnedé zberné nádoby – zelené odpady

  • Patrí sem:
   ​​​​​​​biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (pokosená tráva, lístie, zvyšky ovocia a zeleniny, konáre s dĺžkou max. 30 cm a priemerom do 3 cm)

  • Nepatrí sem:
   ​​​​​​​kamene, zemina, mŕtve telá zvierat, hnoj, exkrementy, použité plienky a iné zložky komunálnych odpadov, zvyšky jedál a pod.

  Hnedé zberné nádoby – kuchynské odpady

  • Patrí sem:
   ​​​​​​​šupky z čistenia ovocia a zeleniny, pokazené, nahnité ovocie a zelenina, potraviny po záruke, starý chlieb, pečivo, koláče, keksy, mäso, ryby, mliečne  výrobky, vajcia, škrupiny z vajec, kávové a čajové zvyšky  – bez sáčkov, tašiek a iných obalov

  • Nepatrí sem:
   ​​​​​​​tekutý odpad (polievky, omáčky, mlieko, nápoje), kosti,  použitý jedlý olej  a tuky, kamene, zemina, mŕtve telá zvierat, hnoj, exkrementy, použité plienky a iné zložky komunálnych odpadov a pod

  Biele špeciálne zberné nádoby

  • Patrí sem:
   ​​​​​​​textil a šatstvo

  • Nepatrí sem:
   ​​​​​​​ znečistené šatstvo, topánky

  Čistota všetkých vytriedených surovín je veľmi dôležitá, nakoľko je väčšina týchto surovín triedená na triediacej linke a výsledná druhotná surovina opäť použitá vo výrobnom procese.

  Všetky ostatné triedené zbierané komodity –   veľkoobjemový, nebezpečný odpad, autobatérie, monočlánky, mazivá, oleje, olejové filtre, žiarivky, výbojky, svietidlá, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, jedlé tuky a oleje môžu občania s trvalým pobytom na území mesta bezplatne odovzdať na   Zbernom dvore na Sadovej ulici, alebo v rámci celomestského zberu, ktorý je organizovaný dvakrát ročne na jar a jeseň. Na zbernom dvore je možné odovzdať i   papier, plasty, sklo, VKM, kovy a biologicky rozložiteľný odpad zo zelene.

  Drobné stavebné odpady od občanov s trvalým pobytom na území mesta sú zbierané na  Zbernom dvore pre drobné stavebné odpady - areál skládky odpadov Kúdelník II.

  Zber jedlých rastlinných olejov a tukov

  Mesto Spišská Nová Ves zabezpečuje zber  použitých jedlých rastlinných olejov a tukov na Zbernom dvore na Sadovej ulici.

  Dôvody pre zber použitého kuchynského oleja:

  • použitý olej obsahuje karcinogény, ktoré môžu spôsobiť rakovinu,
  • recykláciou použitého oleja sa zamedzí znečisteniu povrchových a podzemných vôd,

  • použitý jedlý olej škodí odpadovému potrubiu v dome a poškodzuje správny chod čistiarne odpadových vôd,

  • ​​​​​​​použitý jedlý olej  upcháva žumpu a kanalizáciu a slúži ako potrava hlodavcom,

  • použitý olej je možné plnohodnotne využívať na výrobu biopalív, čím sa znižuje závislosť na rope.

  Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový a pod.), ktoré zostanú v domácnostiach po vyprážaní na panvici alebo vo fritéze, prípadne oleje slúžiace ako nálev potravín (napr. sušené paradajky, ryby v konzerve, syry a pod.). Dôležité je, aby olej neobsahoval vodu, víno a zvyšky jedál (napr. kečup).
  Je potrebné, aby občania priniesli použitý rastlinný olej a tuky do Zberného dvora v nádobách, ktoré sa dajú uzavrieť (napr. v PET fľašiach), v ktorých bude tento odpad prevza tý pracovníkom Zberného dvora.
  Zberná fľaša by mala byť pred naliatím odpadového oleja čistá a suchá.

  OLEJ NALIEVAJTE VYCHLADNUTÝ!

  Zozbieraný olej a tuk bude následne odborne spracovaný a ekologicky zhodnotený na ďalšie použitie. PET fľaše, v ktorých olej prinesiete budú po odovzdaní následne separované a ekologicky recyklované.

  Zberný dvor Sadová ulica

  sa nachádza na  Sadovej ulici, kde môžu občania mesta po predložení občianskeho preukazu, bezplatne odovzdať nasledovné druhy odpadov: 

  • objemný odpad
   ​​​​​​​
   starý nábytok, koberce veľkých rozmerov, okná, dvere, zárubne, sanita, ​​​​​​​

  • nebezpečný odpad 
   ​​​​​​​
   autobatérie, použité automobilové oleje, plastové obaly z motorových olejov, motorové olejové filtre, žiarivky, opotrebované chladiarenské zariadenia,

  • elektronický odpad 
   ​​​​​​​televízory, monitory, počítače, spotrebná elektronika, práčky
   biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov  - pokosená tráva, lístie

  • PET fľaše

  • papier a lepenka

  • sklo

  • viacvrstvové kombinované materiály - tzv. tetrapaky

  Zberný dvor neodoberá nasledovné druhy odpadov:

  • zmesový komunálny odpad

  • odpad z rozobratých dopravných prostriedkov

  • opotrebované pneumatiky

  • Položka

  V Zbernom dvore nemôžu horeuvedený odpad odovzdať fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby.

  Prevádzková doba Zberného dvora Sadová ulica

  pondelok - piatok        8.00 - 16.00 h
  sobota                                  8.00 - 12.00 h
  nedeľa                                 voľno


  ​​​​​​​Zberný dvor drobných stavebných odpadov

  sa nachádza v areáli Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II (pri štátnej ceste Sp. Nová Ves - Markušovce), kde môžu občania mesta po predložení občianskeho preukazu, odovzdať drobné stavebné odpady. 

  • drobný stavebný odpad –   odpad bez obsahu škodlivín z  bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (tehly, betón, obkladačky, dlaždice, keramika, sadrokartón...)

  • sadzba poplatku je 0,015 € za 1 kg   drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín

  • poplatok sa uhrádza v hotovosti pri preberaní odpadu

  Prevádzková doba Zberného dvora drobných stavebných odpadov

  ​​pondelok - piatok     7.00 - 15.00 h
  sobota                               voľno
  nedeľa                              voľno
  ​​​​​​​

  ​​​​​​​
  ​​​​​​​ Zber šatstva

  Občania sa starého nepotrebného šatstva, textilu a obuvi môžu zbaviť  prostredníctvom bielych špeciálnych zberných nádob. Takto vyzbierané šatstvo sa znova spracuje a časť ide na charitatívnu činnosť. Zber vykonáva na základe zmluvy s Mestom Spišská Nová Ves poľská firma PPHU WTÓRPOL. Nádoby sú jasne označené s návodom na ich užívanie. Špeciálne zberné nádoby sú rozmiestnené na týchto miestach: 

  Centrálna mestská zóna
  Koceľova
  Slovenská - kotolňa
  Fraňa Kráľa 7 - kotolňa
  Za Hornádom - zadná strana obchodu
  E. M. Šoltésovej 25
  Rázusova - UNB
  Banícka - zadná strana obchodu
  Gorazdova - za VÚB

  Sídl. Západ
  Hutnícka 11
  Kamenárska 5
  Strojnícka - kotolňa
  križovatka Zámočnícka a Kováčska
  Kolárska - za obchodom

  Sídl. Tarča
  Agátová - nákupné centrum
  Dubová 7 -box
  Lipová - základná škola - box
  Lipová 15
  Gaštanová 9
  Brezová - Hasičská zbrojnica

  Sídl. Mier
  Trieda 1. mája  - ZŠ Komenského
  Trieda 1. mája  29 a 27 - prechod
  J. Wolkera 26 - Charita
  križovatka P. Jilemnického  - Tr. 1. mája
  Štúrovo nábrežie  - kotolňa
  Trieda 1. mája 51