Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Vývoz komunálneho odpadu

Občan
Zabezpečenie odvozu zmesového komunálneho odpadu, vriec na separovaný zber a vývoz BIO odpadu u občanov bývajúcich v rodinnom dome. Ak sa jedná o novostavbu alebo presťahovanie z obytného domu do rodinného domu - ohlásenie zmeny osobne na oddelení komunálneho servisu do 14 dní pred požadovaným prvým vývozom (potrebný je občiansky preukaz).

Systém zberu zmesového komunálneho odpadu

Obyvatelia v individuálnej bytovej výstavbe - rodinné domy, sa do procesu zberu zmesového komunálneho  odpadu zapájajú formou plastových nádob s objemom 120 litrov. Režim vývozu je stanovený 1 x týždenne. Nádoby so zmesovým komunálnym odpadom musia byť v deň vývozu vyložené pred siedmou hodinou ráno. Pokiaľ z časových, alebo technických dôvodov nedôjde k vysypaniu nádoby v deň vývozu, zber sa uskutoční v najbližší pracovný deň.

Obyvatelia v komplexnej bytovej výstavbe - bytové domy, sa do procesu zberu zmesového komunálneho  odpadu zapájajú tzv. kontajnerovým systémom t. j. ukladaním odpadu do plastových alebo kovových nádob s objemom 1 100 litrov. Režim vývozu je stanovený podľa lokality 1-3 x týždenne.

Patrí sem len zmesové komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť

Nepatrí sem – do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (zemina, kamene, drevo a pod.), zložky triedeného systému zberu, nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad, ako aj iné odpady

Systém zberu triedených odpadov

Obyvatelia v individuálnej bytovej výstavbe - rodinné domy, sa do procesu triedenia odpadu zapájajú tzv. vrecovým systémom t. j. zberom jednotlivých komodít – papier, plasty + VKM + kovy, sklo, do farebne odlíšených vriec. B iologicky rozložiteľné odpady zo záhrad – tzv. zelený bioodpad je zbieraný do hnedých plastových nádob s objemom 140 a 240 litrov. Zber vriec a BIO nádob je zabezpečovaný v zmysle zberového kalendára, ktorý je každoročne distribuovaný do schránok jednotlivých rodinných domov. Vrecia a nádoby s vytriedenými komoditami musia byť v deň vývozu vyložené pred siedmou hodinou ráno. Pokiaľ z časových, alebo technických dôvodov nedôjde k vysypaniu vreca, alebo nádoby v deň vývozu podľa zberového kalendára, zber sa uskutoční v najbližší pracovný deň.


Obyvatelia v komplexnej bytovej výstavbe - bytové domy, sa do procesu triedenia odpadu zapájajú tzv. kontajnerovým systémom t. j. ukladaním vytriedených komodít – papier, plasty + VKM + kovy, sklo, textil, do farebne odlíšených zberových nádob podľa typu zbieraného odpadu.

Čo triediť a kam to ukladať?

Modré vrecia a modré zberné nádoby

Patrí sem - napr. noviny, časopisy, reklamné letáky, lepenka, kartón a pod.

Nepatrí sem - mokrý, mastný alebo ináč potravinami znečistený papier, voskový papier, plienky, obaly od kávy, kakaa, keksov, sáčkových polievok, a pod. 

Zelené vrecia a zelené zberné nádoby

Patrí sem - fľaše od nápojov, sklenené nádoby, zaváraninové poháre, tabuľové sklo  a pod.

Nepatrí sem - obaly hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami, zrkadlá, autosklá, a pod.

Žlté vrecia a žlté zberné nádoby

Patrí sem –  plasty – stlačené plastové fľaše od nealko nápojov, minerálok, vína, PE fólie – číre a farebné, plastové tašky, sáčky, tégliky od jogurtov, a pod.
kovy – konzervy od potravín, plechovky od nápojov, hliníkové viečka, alobal, kovové vrchnáky od fliaš, a pod.
VKM = Tetra Pack – stlačené tetrapakové obaly od mlieka, džúsov, smotany, vína s hliníkovou ako aj s plastovou fóliou vo vnútri, a pod.

Nepatrí sem - odpady hrubo znečistené potravinami, zeminou, farbami, podlahové krytiny, guma, molitan, obaly od motorových a prevodových olejov, a pod.

Hnedé zberné nádoby – zelené odpady

Patrí sem – biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (pokosená tráva, lístie, zvyšky ovocia a zeleniny, konáre s dĺžkou max. 30 cm a priemerom do 3 cm)

Nepatrí sem – kamene, zemina, mŕtve telá zvierat, hnoj, exkrementy, použité plienky a iné zložky komunálnych odpadov, zvyšky jedál, a pod.

Hnedé zberné nádoby – kuchynské odpady

Patrí sem – šupky z čistenia ovocia a zeleniny, pokazené, nahnité ovocie a zelenina, potraviny po záruke, starý chlieb, pečivo, koláče, keksy, mäso, ryby, mliečne  výrobky, vajcia, škrupiny z vajec, kávové a čajové zvyšky – bez sáčkov, tašiek a iných obalov

Nepatrí sem – tekutý odpad (polievky, omáčky, mlieko, nápoje), kosti,  použitý jedlý olej  a tuky, kamene, zemina, mŕtve telá zvierat, hnoj, exkrementy, použité plienky a iné zložky komunálnych odpadov, a pod.

Biele špeciálne zberné nádoby

Patrí sem - textil a šatstvo

Nepatrí sem – znečistené šatstvo, topánky

Čistota všetkých vytriedených surovín je veľmi dôležitá, nakoľko je väčšina týchto surovín triedená na triediacej linke a výsledná druhotná surovina opäť použitá vo výrobnom procese.

Všetky ostatné triedené zbierané komodity –  veľkoobjemový, nebezpečný odpad, autobatérie, monočlánky, mazivá, oleje, olejové filtre, žiarivky, výbojky, svietidlá, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, jedlé tuky a oleje môžu občania s trvalým pobytom na území mesta bezplatne odovzdať na  Zbernom dvore na Sadovej ulici, alebo v rámci celomestského zberu, ktorý je organizovaný dvakrát ročne na jar a jeseň. Na zbernom dvore je možné odovzdať i  papier, plasty, sklo, VKM, kovy a biologicky rozložiteľný odpad zo zelene.

Drobné stavebné odpady od občanov s trvalým pobytom na území mesta sú zbierané na  Zbernom dvore pre drobné stavebné odpady - areál skládky odpadov Kúdelník II.

Zber jedlých rastlinných olejov a tukov

Mesto Spišská Nová Ves zabezpečuje zber použitých jedlých rastlinných olejov a tukov na Zbernom dvore na Sadovej ulici.

Dôvody pre zber použitého kuchynského oleja:

Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový a pod.), ktoré zostanú v domácnostiach po vyprážaní na panvici alebo vo fritéze, prípadne oleje slúžiace ako nálev potravín (napr. sušené paradajky, ryby v konzerve, syry a pod.). Dôležité je, aby olej neobsahoval vodu, víno a zvyšky jedál (napr. kečup).
Je potrebné, aby občania priniesli použitý rastlinný olej a tuky do Zberného dvora v nádobách, ktoré sa dajú uzavrieť (napr. v PET fľašiach), v ktorých bude tento odpad prevza tý pracovníkom Zberného dvora.
Zberná fľaša by mala byť pred naliatím odpadového oleja čistá a suchá.

OLEJ NALIEVAJTE VYCHLADNUTÝ!

Zozbieraný olej a tuk bude následne odborne spracovaný a ekologicky zhodnotený na ďalšie použitie. PET fľaše, v ktorých olej prinesiete budú po odovzdaní následne separované a ekologicky recyklované.

Zberný dvor Sadová ulica

sa nachádza na  Sadovej ulici, kde môžu občania mesta po predložení občianskeho preukazu, bezplatne odovzdať nasledovné druhy odpadov: 

objemný odpad

 - starý nábytok, koberce veľkých rozmerov, okná, dvere, zárubne, sanita,

nebezpečný odpad

 - autobatérie, použité automobilové oleje, plastové obaly z motorových olejov, motorové olejové filtre, žiarivky, opotrebované chladiarenské zariadenia,

elektronický odpad  - televízory, monitory, počítače, spotrebná elektronika, práčky
biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov  - pokosená tráva, lístie
PET fľaše
papier a lepenka
sklo
viacvrstvové kombinované materiály   - tzv. tetrapaky
jedlé rastlinné oleje a tuky.

Zberný dvor neodoberá nasledovné druhy odpadov:

zmesový komunálny odpad
odpad z rozobratých dopravných prostriedkov
opotrebované pneumatiky
drobný stavebný odpad

V Zbernom dvore nemôžu horeuvedený odpad odovzdať fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby.

Prevádzková doba Zberného dvora Sadová ulica

pondelok - piatok 8.00 - 16.00 h
sobota 8.00 - 12.00 h
nedeľa voľno

Zberný dvor drobných stavebných odpadov

sa nachádza v areáli Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II (pri štátnej ceste Sp. Nová Ves - Markušovce), kde môžu občania mesta po predložení občianskeho preukazu, odovzdať drobné stavebné odpady. 

V Zbernom dvore nemôžu horeuvedený odpad odovzdať fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby.

Prevádzková doba Zberného dvora drobných stavebných odpadov

pondelok - piatok          7.00 - 15.00 h              

sobota                                   voľno

nedeľa                                   voľno

Zber šatstva

Občania sa starého nepotrebného šatstva, textilu a obuvi môžu zbaviť prostredníctvom bielych špeciálnych zberných nádob. Takto vyzbierané šatstvo sa znova spracuje a časť ide na charitatívnu činnosť. Zber vykonáva na základe zmluvy s Mestom Spišská Nová Ves poľská firma PPHU WTÓRPOL. Nádoby sú jasne označené s návodom na ich užívanie. Špeciálne zberné nádoby sú rozmiestnené na týchto miestach: 

Centrálna mestská zóna
Koceľova
Slovenská - kotolňa
Fraňa Kráľa 7 - kotolňa
Za Hornádom - zadná strana obchodu
E. M. Šoltésovej 25
Rázusova - UNB
Banícka - zadná strana obchodu
Gorazdova - za VÚB

Sídl. Západ
Hutnícka 11
Kamenárska 5
Strojnícka - kotolňa
križovatka Zámočnícka a Kováčska
Kolárska - za obchodom

Sídl. Tarča
Agátová - nákupné centrum
Dubová 7 -box
Lipová - základná škola - box
Lipová 15
Gaštanová 9
Brezová - Hasičská zbrojnica

Sídl. Mier
Trieda 1. mája  - ZŠ Komenského
Trieda 1. mája  29 a 27 - prechod
J. Wolkera 26 - Charita
križovatka P. Jilemnického  - Tr. 1. mája
Štúrovo nábrežie  - kotolňa
Trieda 1. mája 51