Ako postupovať pri zmene a úprave mena a priezviska

A) Zmena cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak

Povolenie na zmenu mena nie je potrebné ak ide o zmenu cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak.  Takáto zmena sa v matrike vykonáva na základe žiadosti osoby, o ktorej meno ide, alebo jej zákonného zástupcu.  Na zmenu mena maloletého staršieho ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom.

K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz žiadateľa, platné občianske preukazy rodičov maloletej osoby,
- rodný list žiadateľa, resp. maloletej osoby,
- vyplnenú žiadosť o zmenu mena, v zmysle § 7 ods. 1, písm. a) = Príloha 1 alebo  2
- písomný súhlas so zmenou mena (maloletá osoba staršia ako 15 rokov) s osvedčeným podpisom = Príloha 3

Poplatok:
7,00 €
za nový matričný doklad podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 1. časť, č. položky 2, písm. b) sadzobníka správnych poplatkov – uhradíte v hotovosti v pokladni MsÚ.

Lehota na vybavenie:
na počkanie

Zákonná úprava:
§ 7 ods. 1, písm. a) a zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov

Prílohy
Príloha 1 - Žiadosť o zmenu mena
Príloha 2 - Žiadosť o zmenu mena pre maloleté dieťa
Príloha 3 - Súhlas so zmenou mena

B) Doplnenie druhého a tretieho mena do knihy narodení, Zrušenie zápisu druhého a tretieho mena v knihe narodení, Zmena poradia mien

1. Ten, komu nebolo určené druhé a tretie meno, si môže určiť druhé a tretie meno po nadobudnutí plnoletosti oznámením matričnému úradu, v ktorého matrike je jeho zápis o narodení. Maloletému môže určiť druhé a tretie meno jeho zákonný zástupca. Na určenie druhého a tretieho mena maloletému staršiemu ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným popisom. Určenie druhého a tretieho mena nie je zmenou mena. Takto určiť druhé a tretie meno možno len raz.
2. Ten, komu bolo určené druhé alebo tretie meno, môže požiadať o zrušenie zápisu druhého alebo tretieho mena po nadobudnutí plnoletosti oznámením matričnému úradu, v ktorého matrike je zápis o jeho narodení. Maloletému môže zrušiť druhé alebo tretie meno jeho zákonný zástupca; na zrušenie druhého alebo tretieho mena maloletému staršiemu ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Zrušenie druhého a tretieho mena nie je zmenou mena. Takto zrušiť druhé a tretie meno možno len raz.
3. Ten, kto má určených viac mien, môže po nadobudnutí plnoletosti požiadať matričný úrad, v ktorého matrike je zápis o jeho narodení, o zmenu poradia mien. Za maloletého o zmenu poradia mien môže požiadať jeho zákonný zástupca; na zmenu poradia mien maloletého staršieho ako 15 rokov je potrebný aj jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Zmena poradia mien nie je zmenou mena. Takto zmeniť poradie mien možno len raz.

K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz žiadateľa, platné občianske preukazy rodičov maloletej osoby,
- rodný list žiadateľa resp. maloletej osoby,
- vyplnenú žiadosť o doplnenie druhého a tretieho mena = Príloha 7 a 8
- písomný súhlas s doplnením druhého a tretieho mena (maloletá osoba staršia ako 15 rokov) s osvedčeným podpisom = Príloha 9
- vyplnenú žiadosť o zrušenie zápisu druhého alebo tretieho mena = Príloha 10 alebo 11
- písomný súhlas so zrušením druhého alebo tretieho mena (maloletá osoba staršia ako 15 rokov) s osvedčeným podpisom = Príloha 12
- vyplnenú žiadosť o zmenu poradia mien = Príloha 4 alebo 5
- písomný súhlas so zmenou poradia mien (maloletá osoba staršia ako 15 rokov) s osvedčeným podpisom = Príloha 6

Poplatok:
7,00 € za nový matričný doklad podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 1. časť, č. položky 2, písm. b) sadzobníka správnych poplatkov – uhradíte v hotovosti v pokladni MsÚ.

Lehota na vybavenie:
na počkanie

Zákonná úprava:
§ 2a zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov
§ 2b zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov
§ 2c zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov

Prílohy
Príloha 4 - Žiadosť o zmenu poradia mien v knihe narodení
Príloha 5 - Žiadosť o zmenu poradia mien v knihe narodení pre maloleté dieťa
Príloha 6 - Súhlas so zmenou poradia mien v knihe narodení
Príloha 7 - Žiadosť o doplnenie druhého a tretieho mena do knihy narodení
Príloha 8 - Žiadosť o doplnenie druhého a tretieho mena do knihy narodení pre maloleté dieťa
Príloha 9 - Súhlas s doplnením druhého a tretieho mena
Príloha 10 - Žiadosť o zrušenie zápisu druhého a tretieho mena v knihe narodení
Príloha 11 - Žiadosť o zrušenie zápisu druhého a tretieho mena v knihe narodení pre maloleté dieťa
Príloha 12 - Súhlas so zrušením zápisu druhého a tretieho mena v knihe narodení

C) Vydanie sobášneho alebo rodného listu bez prípony slovenského prechyľovania (bez -ová)

V sobášnom liste alebo rodnom liste osoby ženského pohlavia slovenskej národnosti, ktorej sa tento úradný výpis týka, sa jej priezvisko uvedie bez prípony slovenského prechyľovania, ak o to písomne požiada. Písomnú žiadosť môžu podať ak ide o neplnoletú osobu jej rodičia. U maloletej staršej ako 15 rokov je potrebný jej písomný súhlas s jej úradne osvedčeným podpisom.

K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz žiadateľa, platné občianske preukazy rodičov žiadateľa v prípade ak ide o maloletú osobu,
- rodný list žiadateľa, resp. maloletej osoby,
- vyplnenú žiadosť o úpravu priezviska bez prípony slovenského prechyľovania = Príloha 13 alebo 14 alebo 15,
- písomný súhlas s úpravou priezviska bez prípony slovenského prechyľovania (maloletá osoba staršia ako 15 rokov) s osvedčeným podpisom = Príloha 16.

Poplatok:
7,00 €
za nový matričný doklad podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 1. časť, č. položky 2, písm. b) sadzobníka správnych poplatkov – uhradíte v hotovosti v pokladni MsÚ.

Lehota na vybavenie:
na počkanie

Zákonná úprava:
§ 19 ods. 6 a  ods. 7 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách  v znení neskorších predpisov

Prílohy
Príloha 13 - Žiadosť o úpravu priezviska bez prípony slovenského prechyľovania v Knihe manželstiev
Príloha 14 - Žiadosť o úpravu priezviska bez prípony slovenského prechyľovania v Knihe narodení
Príloha 15 - Žiadosť o úpravu priezviska bez prípony slovenského prechyľovania pre maloleté dieťa
Príloha 16 - Súhlas s úpravou priezviska bez prípony slovenského prechyľovania

D) Prijatie skoršieho priezviska po rozvode manželstva

Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže  do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva príslušnému Matričnému úradu oznámiť, že opäť prijíma svoje skoršie priezvisko.

K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz žiadateľa,
- rodný list žiadateľa, resp. maloletej osoby,
- vyplnené Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva =  Príloha 17,
- originál právoplatného rozsudku o rozvode manželstva,
- sobášny list.

Lehota vybavenia:
do 30 dní odo dňa podania

Poplatok:
Bez správneho poplatku.

Upozornenie:
- žiadateľ môže podať Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska iba na Matričnom úrade, ktorý vystavil sobášny list!
 Do pôsobnosti Matričného úradu mesta Spišská Nová Ves patria obce = MATRIČNÝ OBVOD:
1. Danišovce
2. Harichovce
3. Hnilčík
4. Hnilec
5. Iliašovce
6. Lieskovany
7. Mlynky
8. Smižany
9. Spišská Nová Ves
10. Spišské Tomášovce
11. Teplička

Zákonná úprava:
§ 27 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine  v znení neskorších predpisov

Prílohy
Príloha 17 – Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska