Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Daň z nehnuteľností

Dane a poplatky

ČO JE NOVÉ V MIESTNYCH DANIACH V ROKU 2021?

Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú ustanovené zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Zároveň na území mesta Spišská Nová Ves sú podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravené Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení schválených dodatkov. Pre zdaňovacie obdobie v roku 2021 sa sadzby miestnych daní a hodnoty týkajúce sa výpočtu dane z nehnuteľnosti v porovnaní s rokom 2020 nemenia. Taktiež sa nemení rozsah zníženia alebo oslobodenia od miestnych daní v porovnaní s rokom 2020.

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Termín podania priznania k dani z nehnuteľností je do 31. 1. 2021.

Podáva ho len občan, ktorý (u ktorého) v roku 2020

 • sa stal vlastníkom nehnuteľností,
 • prestal byť vlastníkom nehnuteľností,
 • nastali zmeny vo výmere,
 • nastali zmeny vo využívaní,
 • nadobudlo právoplatnosť stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie.

S priznaním je  potrebné doložiť rozhodnutie z katastra o povolení vkladu, zmluvu o prevode, uznesenie o dedičstve, iný doklad o nadobudnutí nehnuteľností.

Pri podielovom spoluvlastníctve priznanie podá každý spoluvlastník za svoj spoluvlastnícky podiel. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci.

Pri bezpodielovom vlastníctve manželov - priznanie podá jeden z manželov.


Tlačivá priznaní nájdete

 •  MsÚ, Štefánikovo námestie č. 1, kancelária č. dv. 203
 •  na tejto stránke v sekciách Občan alebo Podnikateľ / Tlačivá na stiahnutie,

 •  tu - viď dole - Tlačivá.


Výška dane za jednotlivé druhy stavieb, hodnota pôdy a pozemkov je nasledovná:

(1) Daň zo stavieb

a)    0,242 €/m2 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

b)    0,242 €/m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby na vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohosp. produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

c)    0,644 €/m2 za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,

d)    1,000 €/m2 za samostatne stojace garáže,

e)    1,000 €/m2 za stavby hromadných garáži, 

f)    1,000 €/m2 za stavby hromadných garáži umiestnených pod zemou

g)    2,359 €/m2 za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

h)    3,229 €/m2 za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,

i)     1,104 €/m2 za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).

Príplatok za podlažie je 0,07 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

(2) Daň z bytov

 • 0,242 €/m2  podlahovej plochy bytu,
 • 1,093 €/m2 nebytového priestoru.

(3) Hodnota pôdy a pozemku:  

 • 0,2399 €/m2 ornej pôdy,
 • 0,0385 €/m2 trvalých trávnatých porastov,
 • 4,64 €/m2 záhrad, zastavaných plôch a nádvorí, ostatných plôch s výnimkou stavebných pozemkov,

 • 0,1327 €/m2 lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,

 • 46,47 €/m2 stavebných pozemkov.

(4) Sadzba dane z pozemkov

 • ročná sadzba dane z pozemkov je 0,48 %.

Zníženie dane

(1) Mesto Spišská Nová Ves zníži daň z nehnuteľností  vo výške 50 %:

a)  u pozemkov, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby staršie ako 64 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu,

b)  zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 64 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,

c)  z garáží a nebytových priestorov v bytových domoch slúžiacich ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 64 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlá používané na ich dopravu,

d)  z pozemkov, stavieb alebo bytov vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie.


Zníženie dane bude poskytnuté:

 • na základe žiadosti

- držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ak žiadosť nepredložil v roku 2020

 • bez žiadosti

- fyzickým osobám starším ako 64 rokov

- držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ak žiadosť predložil v roku 2020


Vyrubovanie dane a termíny platenia dane

Daň je vyrubená rozhodnutím, v ktorom je určená výška dane a termín jej zaplatenia. Rozhodnutia budú doručované do 31. marca.


Daň je možné zaplatiť:

 • bankovým prevodom na účet  IBAN : SK33 5600 0000 0034 0042 4025
  vedený v Prima banka, a. s., alebo
 • v hotovosti alebo bezhotovostne  platobnou kartou v pokladnici Mestského úradu, Štefánikovo nám. 1 v Spišskej Novej Vsi (prízemie vpravo).


Poštový poukaz na zaplatenie dane nie je súčasťou rozhodnutia.


Tlačivá

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty, k dani za nevýherné hracie prístroje


Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.