Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Daň za predajné automaty

Dane a poplatky

Predmetom dane

 • sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

Termín podania priznania

 • do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

Ročná sadzba

 • 50 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.

  Daň je vyrubená rozhodnutím a splatná je do 15 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.


Daň je možné zaplatiť

 • bankovým prevodom na účet  IBAN : SK33 5600 0000 0034  0042 4025
  vedený v Prima banka, a. s., alebo

 • v hotovosti alebo bezhotovostne  platobnou kartou v pokladnici Mestského úradu, Štefánikovo nám. 1 v Spišskej Novej Vsi (prízemie vpravo).

Poštový poukaz na zaplatenie dane nie je súčasťou rozhodnutia.

Tlačivo  nájdete na

 • MsÚ, Štefánikovo námestie č. 1, kancelária č. dv. 206
 • tejto stránke v sekcii Občan alebo Podnikateľ / Tlačivá na stiahnutie
 • tu >>

Priznanie pre FO a PO k miestnym daniam, platné od 1. 1. 2015

Poučenie na vyplnenie daňového priznania


VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Spišská Nová Ves

dokument PDF

Dodatok č. 1 k VZN 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Spišská Nová Ves,

 dokument PDF

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.