Daň za ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení


Predmetom dane za ubytovanie:


Platiteľom dane:

Platiteľ dane:

Sadzba dane:
Tlačivá nájdete na:

alebo tu:

Daň za ubytovanie je splatná bez vyrubenia do 15 dní po ukončení príslušného štvrťroka.Daň je možné zaplatiť:

Poštový poukaz na zaplatenie dane nie je súčasťou rozhodnutia.