Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Daň za ubytovanie

Dane a poplatky

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorých kategorizáciu určuje osobitný predpis.
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré poskytuje odplatné prechodné ubytovanie.
Termín oznamovacej povinnosti je 15 dní odo dňa začatia alebo skončenie prevádzkovania tohto zariadenia.

Tlačivá nájdete na:

  • MsÚ, Štefánikovo námestie č. 1, kancelária č. dv. 203
  • na tejto stránke v sekcii Občan alebo Podnikateľ / Tlačivá na stiahnutie,

alebo tu:

Daň za ubytovanie je splatná bez vyrubenia do 15 dní po ukončení štvrťroka.

Sadzba dane je 0,60 € na osobu a prenocovanie.


Daň je možné zaplatiť:

  • bankovým prevodom na účet  IBAN SK16 5600 0000 0034 0042 2003
    vedený v Prima banka, a. s., alebo
  • v hotovosti alebo bezhotovostne  platobnou kartou v pokladnici Mestského úradu, Štefánikovo nám. 1 v Spišskej Novej Vsi (prízemie vpravo).

Poštový poukaz na zaplatenie dane nie je súčasťou rozhodnutia.

VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Spišská Nová Ves

dokument PDF

Dodatok č. 1 k VZN 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Spišská Nová Ves,

 dokument PDF

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.