Oznamovacia povinnosť

Oznamovaciu povinnosť vzniku a zániku poplatkovej povinnosti majú:

  • fyzické osoby (FO) s trvalým pobytom v SNV,

  • fyzické osoby (FO) s prechodným pobytom v SNV,

  • fyzické osoby (FO), ktoré nemajú v SNV trvalý pobyt a sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť,

  • právnické osoby a podnikatelia (PO), ktorí užívajú nehnuteľnosť,


Termín oznamovacej povinností 
je do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti. Zmeny skutočnosti a zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.

V prípade neváženého množstvového zberu sa výška poplatku upraví odo dňa, keď poplatník oznámi zmenu veľkosti nádoby a frekvencie vývozu.
Keďže ide o poskytnutie služby, spätne sa výška poplatku z dôvodu zmeny veľkosti nádoby a frekvencie vývozu upravovať nebude.Tlačivá - občan


Tlačivá - podnikateľSadzby poplatku:

  • sadzba poplatku pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba je vo výške  0,1349 € paušálne za osobu a kalendárny deň,

  • pri neváženom množstvovom zbere  je sadzba poplatku  0,055 € za jeden liter komunálnych odpadov. Nevážený množstvový zber je v meste Spišská Nová Ves zavedený pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby,

  • pri váženom množstovom zbere drobného stavebného odpadu je sadzba poplatku  0,03 € za jeden kilogram drobných stavebných odpadov. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu. Z dôvodu, že sa jedná o množstvový zber, poplatok nebude vyrubovaný rozhodnutím, ale poplatok bude poplatníkom zaplatený v hotovosti pri odovzdaní na Zbernom dvore pre drobné stavebné odpady (areál Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II Spišská Nová Ves).


Podmienky pre zníženie a odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady a rozsah dokladov potrebných pre zníženie alebo odpustenie poplatku sú ustanovené 
vo VZN 5/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Spišská Nová Ves (dokument PDF)


Vyrubovanie poplatku a termíny platenia poplatku:

Poplatok fyzickým osobám je vyrubený rozhodnutím, v ktorom je určená výška poplatku a termín jej zaplatenia. Rozhodnutia budú doručované do 30. apríla.


Poplatok je možné zaplatiť:


Poštový poukaz na zaplatenie dane nie je súčasťou rozhodnutia.