Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Prenájom nebytových priestorov

Kúpa/predaj/prenájom nehnuteľností

Postup na vybavenie žiadosti:

Písomnú žiadosť – návrh na nájom nebytových priestorov (nie je osobitné tlačivo) podať v podateľni MsÚ:

Odporúčané náležitosti, ktoré má obsahovať kompletný návrh:

  • označenie navrhovateľa,
  • označenie nebytového priestoru.

Označenie navrhovateľa

1.     Právnické osoby

Podnikateľské subjekty:

a)       obchodné meno,

b)       sídlo,

c)       IČO,

d)       korešpondenčná adresa (ak sa líši od sídla),

e)       osoba oprávnená konať v mene subjektu,

f)        stručná charakteristika subjektu a jeho činnosti,

g)       telefonický kontakt.

Nepodnikateľské subjekty (občianske združenia, neziskové organizácie a pod.):

a)       názov,

b)       sídlo,

c)       IČO,

d)       korešpondenčná adresa (ak sa líši od sídla),

e)       osoba oprávnená konať v mene subjektu,

f)        listiny preukazujúce údaje a) až e) – priložiť,

g)       stručná charakteristika subjektu a jeho činnosti,

h)       telefonický kontakt.

2.       Fyzické osoby

Podnikateľské subjekty:

a)       meno a priezvisko,

b)       obchodné meno,

c)       miesto podnikania,

d)       adresa trvalého bydliska,

e)       IČO,

f)        stručná charakteristika subjektu a jeho činnosti,

g)       telefonický kontakt.

Nepodnikateľské subjekty:

a)       meno a priezvisko,

b)       štátna príslušnosť a rodinný stav,

c)       číslo OP,

d)       dátum narodenia,

e)       adresa trvalého pobytu resp. prechodného bydliska,

f)        stručná charakteristika dôvodov návrhu,

g)       telefonický kontakt.

Poznámka:
Osobné údaje poskytuje navrhovateľ mestu Spišská Nová Ves pre účel zaradenia do evidencie návrhov na nájom nebytových priestorov dobrovoľne. Tieto údaje budú spracúvané v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 428/1992 Z. z. v platnom znení, do doby, kedy budú z dôvodu kladného alebo záporného rozhodnutia mesta vyradené a skartované v súlade s registratúrnym poriadkom mesta.

Označenie nebytového priestoru

1. Lokalita:

a)       ulica,

b)       mestská časť (katastrálne územie), číslo LV,

c)       orientačné číslo,

d)       súpisné číslo,

e)       parcelné číslo,

2. Požadovaná výmera v m2,

3. Poloha nebytového priestoru v dome,

4. Navrhovaný účel využitia,

5. Navrhovaná výška nájomného,

6. Navrhovaná doba nájmu.

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.