Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Prenájom pozemkov

Kúpa/predaj/prenájom nehnuteľností

Postup na vybavenie žiadosti:

Žiadateľ podá v podateľni MsÚ písomnú žiadosť (nie je osobitné tlačivo) adresovanú na:

Mestský úrad

Štefánikovo námestie 1

052 01 Spišská Nová Ves

Odporúčané náležitosti, ktoré má obsahovať kompletný návrh:

 • označenie navrhovateľa,
 • označenie pozemku.

Označenie navrhovateľa

 • Právnické osoby

Podnikateľské subjekty:
a)       obchodné meno,
b)       sídlo,
c)       IČO,
d)       korešpondenčná adresa (ak sa líši od sídla),
e)       osoba oprávnená konať v mene subjektu,
f)        stručná charakteristika subjektu a jeho činnosti,
g)       telefonický kontakt.

Nepodnikateľské subjekty (občianske združenia, neziskové organizácie a pod.):
a)       názov,
b)       sídlo,
c)       IČO,
d)       korešpondenčná adresa (ak sa líši od sídla),
e)       osoba oprávnená konať v mene subjektu,
f)        listiny preukazujúce údaje a) až e) – priložiť,
g)       stručná charakteristika subjektu a jeho činnosti,
h)       telefonický kontakt.

 • Fyzické osoby:

Podnikateľské subjekty:
a)       meno a priezvisko,
b)       obchodné meno,
c)       miesto podnikania,
d)       adresa trvalého bydliska,
e)       IČO,
f)        stručná charakteristika subjektu a jeho činnosti,
g)       telefonický kontakt.

Nepodnikateľské subjekty:
a)       meno a priezvisko,
b)       štátna príslušnosť a rodinný stav,
c)       číslo OP,
d)       dátum narodenia,
e)       adresa trvalého pobytu resp. prechodného bydliska,
f)        stručná charakteristika dôvodov návrhu,
g)       telefonický kontakt.

Poznámka:
Osobné údaje poskytuje navrhovateľ mestu Spišsk Nová Ves účel zaradenia do evidencie návrhov na nájom pozemku dobrovoľne. Tieto údaje budú spracúvané v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 428/1992 Z. z. v platnom znení, do doby, kedy budú z dôvodu kladného alebo záporného rozhodnutia mesta vyradené a skartované v súlade s registratúrnym poriadkom mesta.

Označenie pozemku

 • Požadovaná výmera v m2,
 • Navrhovaný účel využitia,
 • Navrhovaná výška nájomného,
 • Navrhovaná doba nájmu.
 • Lokalita:


  a)          parcelné číslo,
  b)          katastrálne územie, mestská časť,
  c)          číslo listu vlastníctva,
  d)          orientačné číslo a ulica.

Prílohy:

 • kópia z katastrálnej mapy s farebným vyznačením parcely alebo jej časti, ktorá bude predmetom nájmu, s vyznačením jej presných rozmerov (geometrická definícia);

 • kópia listu vlastníctva nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa, pokiaľ nájom pozemku s nimi súvisí;

 • kópia zmluvy o nájme nehnuteľnosti, pokiaľ nájom pozemku s ňou súvisí;
 • stanoviská oddelení Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi, prípadne vyjadrenia iných subjektov, ak už boli vydané.

Kompletné návrhy budú zaradené do evidencie návrhov na nájom pozemkov. Po ich podaní oddelenie evidencie majetku města vyžiada všetky potrebné stanoviská v rámci magistrátu, prípadne iných subjektov a oboznámi navrhovateľa o ďalšom postupe.

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.