Všeobecné informácie

Zdroj

 • je technologický celok, sklad alebo skládka palív, surovín a produktov, skládka odpadov, lom alebo iná plocha s možnosťou zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich látok alebo iná stavba, objekt, zariadenie a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie (ďalej len "stacionárny zdroj"); vymedzený je ako súhrn všetkých zariadení a činností v rámci funkčného celku a priestorového celku.

 • Malé zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej len MZZO), s ktorými sa občan najčastejšie stretne, sú zariadenia (pričom za zariadenie sa považuje kotol alebo skupina kotlov)na spaľovanie palív, t. j., každý kotol alebo technický aparát, ktorý slúži na oxidáciu palív na účely využitia tepla. Za malé zdroje znečisťovania ovzdušia sa  považujú tie, ktorých súhrnný príkon je do 300 kW.

Malé zdroje znečisťovania ovzdušia - vybavenie súhlasov pre občana

Malé zdroje  znečisťovania ovzdušia (ďalej len MZZO), s ktorými sa občan najčastejšie  stretne, sú zariadenia (pričom za zariadenie sa považuje kotol, alebo skupina kotlov)  na spaľovanie palív, t. j. každý kotol alebo technický aparát, ktorý slúži na oxidáciu palív na účely využitia tepla. Za malé zdroje znečisťovania ovzdušia sa  považujú tie ktorých príkon je do 300 kW. 


AKÉ SÚHLASY SA PRE MZZO VYDÁVAJÚ:

 • súhlas na povolenie stavby MZZO 

 • súhlas na ich užívanie stavby MZZO 

 • súhlas na zmeny používaných palív 

 • umiestňovanie a inštaláciu MZZO

AKO VYBAVIŤ SÚHLAS:

Vyplnením príslušného tlačiva (nájdete ich na stiahnutie v tejto sekcii a sú tiež k dispozícii na oddelení územného plánovania a stavebného poriadku, referáte životného prostredia MsÚ) a doložením podkladov, ktoré sú na tlačive vyznačené.


Mesto v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia:

 • kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov MZ, 
 • vydáva súhlas na povoľovanie stavieb MZ, vrátane ich zmien a na ich užívanie, 
 • ukladá prevádzkovateľom MZ pokuty, 
 • ukladá prevádzkovateľom MZ opatrenia na nápravu, 
 • môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky MZ, 
 • určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie MZ, a iné.

UPOZORŇUJEME!

POPLATKY ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA - každoročne do 15. 2.

Mestský úrad, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku týmto upozorňuje a vyzýva všetkých prevádzkovateľov (právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie) malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (ide o zdroje znečisťovania ovzdušia s tepelným príkonom do 0,3 MW), aby v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a v zmysle schváleného všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves č. 2/2003 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov, zaslali alebo osobne doručili na MsÚ, oddelenie ÚP aSP  oznámenie k určeniu výšky poplatkov za znečisťovanie ovzdušia - za každý prevádzkovaný malý zdroj znečisťovania ovzdušia za uplynulý rok -   v termíne najneskôr do 15. 2. nasledujúceho roku. 

 K priznaniu je potrebné doložiť doklad o množstve odobraného paliva za uplynulý rok od jeho dodávateľa. 

Zároveň chceme upozorniť prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, že v zmysle zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, za nedodržanie termínu predloženia požadovaného oznámenia, je Mesto povinné uložiť sankciu na základe už uvedeného zákona.