Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Malé zdroje znečisťovania ovzdušia

Podnikateľ

Všeobecné informácie

Zdroj

 • je technologický celok, sklad alebo skládka palív, surovín a produktov, skládka odpadov, lom alebo iná plocha s možnosťou zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich látok alebo iná stavba, objekt, zariadenie a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie (ďalej len "stacionárny zdroj"); vymedzený je ako súhrn všetkých zariadení a činností v rámci funkčného celku a priestorového celku.

 • Malé zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej len MZZO), s ktorými sa občan najčastejšie stretne, sú zariadenia (pričom za zariadenie sa považuje kotol alebo skupina kotlov)na spaľovanie palív, t. j., každý kotol alebo technický aparát, ktorý slúži na oxidáciu palív na účely využitia tepla. Za malé zdroje znečisťovania ovzdušia sa  považujú tie, ktorých súhrnný príkon je do 300 kW.

Malé zdroje znečisťovania ovzdušia - vybavenie súhlasov pre občana

Malé zdroje  znečisťovania ovzdušia (ďalej len MZZO), s ktorými sa občan najčastejšie  stretne, sú zariadenia (pričom za zariadenie sa považuje kotol, alebo skupina kotlov)  na spaľovanie palív, t. j. každý kotol alebo technický aparát, ktorý slúži na oxidáciu palív na účely využitia tepla.  Za malé zdroje znečisťovania ovzdušia sa  považujú tie ktorých príkon je do 300 kW.

AKÉ SÚHLASY SA PRE MZZO VYDÁVAJÚ:

 • súhlas na povolenie stavby MZZO 

 • súhlas na ich užívanie stavby MZZO 

 • súhlas na zmeny používaných palív 

 • umiestňovanie a inštaláciu MZZO 

AKO VYBAVIŤ SÚHLAS:

Vyplnením príslušného tlačiva (nájdete ich na stiahnutie v tejto sekcii a sú tiež k dispozícii na oddelení územného plánovania a stavebného poriadku MsÚ) a doložením podkladov, ktoré sú na tlačive vyznačené.


  Mesto v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia:

  • kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov MZ, 
  • vydáva súhlas na povoľovanie stavieb MZ, vrátane ich zmien a na ich užívanie, 
  • ukladá prevádzkovateľom MZ pokuty, 
  • ukladá prevádzkovateľom MZ opatrenia na nápravu, 
  • môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky MZ, 
  • určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie MZ, a iné.

  UPOZORŇUJEME!

  POPLATKY ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA - každoročne do 15. 2.

  Mestský úrad, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku týmto upozorňuje a vyzýva všetkých prevádzkovateľov (právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie) malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (ide o zdroje znečisťovania ovzdušia s tepelným príkonom do 0,3 MW), aby v zmysle ustanovení zákona NR SR č.  401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a v zmysle schváleného všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves č. 2/2003 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov, zaslali alebo osobne doručili na MsÚ, oddelenie ÚP aSP  oznámenie k určeniu výšky poplatkov za znečisťovanie ovzdušia - za každý prevádzkovaný malý zdroj znečisťovania ovzdušia za uplynulý rok -   v termíne najneskôr do 15. 2. nasledujúceho roku.

  K priznaniu je potrebné doložiť doklad o množstve odobraného paliva za uplynulý rok od jeho dodávateľa.

  Zároveň chceme upozorniť prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, že v zmysle zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, za nedodržanie termínu predloženia požadovaného oznámenia,  je Mesto povinné uložiť sankciu  na základe už uvedeného zákona.

  Vážime si vaše súkromie

  Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.