Zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov, vydanie osvedčenia, zmeny osvedčenia

Mesto Spišská Nová Ves vedie evidenciu samostatne hospodáriacich roľníkov na území mesta podľa zákona č.  219/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.

Do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov môže byť zapísaná fyzická osoba, ktorá vykonávaná činnosť v oblasti:

  • rastlinnej výroby,
  • živočíšnej výroby,
  • rastlinnej výroby kombinovanej so živočíšnou výrobou,
  • iných výkonov (služieb) súvisiacich s poľnohospodárskou činnosťou (hospodárením v lesoch a na vodných plochách).

K ohláseniu samostatne hospodáriaceho roľníka  do evidencie Mesta Spišská Nová Ves fyzická osoba doloží:

  • fotokópiu živnostenského oprávnenia v prípade, že podniká podľa živnostenského alebo obchodného zákona a má pridelené IČO,

  • doklad o vlastníctve, respektíve nájomnom vzťahu nehnuteľnosti, ktorá súvisí s vykonávanou činnosťou,

  • iný doklad, ak si to povaha vykonávanej činnosti vyžaduje.

Ohlásenie zápisu do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (vydanie osvedčenia) podlieha zaplateniu správneho poplatku (v hotovosti)  podľa položky 142 písm. a) zákona č.  145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov  vo   výške 6,50 € .
Za zmenu priezviska alebo zmenu trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka je poľa položky 142 písm. b) správny poplatok  vo výške 1,50 €.

Samostatne hospodáriacim roľníkom vydáva alebo potvrdzuje IČO Krajská správa Štatistického úradu SR v Košiciach, Werferova 3.