Postup pre oznámenie konania športového podujatia

Oznámenie o konaní športového podujatia je potrebné doručiť na vyššie uvedenú adresu najmenej:

a)       10 dní pred začiatkom podujatia

b)       15 dní pred začiatkom podujatia, ak ide o podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie

c)       30 dní pred začiatkom podujatia, ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia

Verejným športovým podujatím sa v zmysle zákona č. 1/2014 Z. z. rozumie:

  • športová súťaž, stretnutie, turnaj, preteky
  • turistické podujatie alebo iné podujatie spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou fyzických osôb v oblasti telesnej kultúry


Organizátor podujatia:

  • môže byť právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo fyzická osoba. Ak je organizátorom podujatia obec postupuje sa podľa § 28

  • je povinný oznámiť MsÚ, oddelenie školstva zámer usporiadať podujatie najneskôr:

o    10 dní pred začiatkom podujatia
o    15 dní pred začiatkom podujatia, ak ide o podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie
o    30 dní pred začiatkom podujatia, ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia

V odôvodnenom prípade možno oznámenie prijať aj v kratšej lehote.

  • je povinný oznámiť zmeny v údajoch uvedených v podujatí bezodkladne a riadiť priebeh podujatia tak, aby sa neodchyľovalo od účelu uvedeného v oznámení a riadne ho ukončiť

  • je povinný dodržiavať §6 zákona č.1/2014 Z. z. – Povinnosti organizátora podujatia
  • zodpovedá za vytvorenie vhodných podmienok počas konania podujatia, za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržanie zdravotne-hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov