Návrh predajného, prevádzkového času

Mesto Spišská Nová Ves podľa zákona o obecnom zriadení  a VZN Mesta Spišská Nová Ves č. 6/2010 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území mesta Spišská Nová Ves schvaľuje predajný a prevádzkový čas.

Návrh predajného (prevádzkového) času je podnikateľ povinný predložiť na schválenie pred začatím vykonávania činnosti alebo pred vykonaním zmeny predajného (prevádzkového) času v prípade už jestvujúcej prevádzkarne.

Písomný návrh musí obsahovať:

  • údaje žiadateľa   - obchodné meno a sídlo (u fyzickej osoby meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska; u právnickej osoby názov a sídlo);
  • názov a adresa prevádzky , v ktorej  sa žiada povolenie predajného alebo prevádzkového času;
  • predmet podnikateľskej činnosti  (sortiment predávaného tovaru alebo poskytovaných služieb);
  • n ávrh predajného alebo prevádzkového času  s vyznačením prestávok;
  • dátum začatia činnosti prevádzkarne.

K písomnému návrhu doloží:

  • živnostenské oprávnenie  alebo iné oprávnenie na podnikanie;
  • doklad o vlastníctve nebytových priestorov alebo platnú nájomnú zmluvu;
  • doklad, že priestor stavebne a technicky vyhovuje  vykonávaniu podnikateľskej činnosti uvedenej v žiadosti (stavebný zákon číslo 50/1976 Zb. v znení zmien a doplnkov);
  • doklad o zabezpečení odvozu komunálneho odpadu.

V prípade, ak si to charakter prevádzky vyžaduje, Mesto Spišská Nová Ves môže požadovať i doloženie iných dokladov podľa osobitných predpisov.
Tento postup platí i  pri zmene prevádzkovateľa (majiteľa) a pri presťahovaní prevádzkarne na inú adresu v rámci mesta Spišská Nová Ves.
Pri zmene predajného a prevádzkového času k písomnému návrhu netreba doložiť doklady.