Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Predajný a prevádzkový čas

Podnikateľ

Návrh predajného, prevádzkového času  ​​​​​​​

Mesto Spišská Nová Ves podľa zákona o obecnom zriadení  a VZN Mesta Spišská Nová Ves č. 6/2010 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území mesta Spišská Nová Ves schvaľuje predajný a prevádzkový čas.

Návrh predajného (prevádzkového) času je podnikateľ povinný predložiť na schválenie pred začatím vykonávania činnosti alebo pred vykonaním zmeny predajného (prevádzkového) času v prípade už jestvujúcej prevádzkarne.

Písomný návrh musí obsahovať:

  • údaje žiadateľa   - obchodné meno a sídlo (u fyzickej osoby meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska; u právnickej osoby názov a sídlo);
  • názov a adresa prevádzky , v ktorej  sa žiada povolenie predajného alebo prevádzkového času;
  • predmet podnikateľskej činnosti  (sortiment predávaného tovaru alebo poskytovaných služieb);
  • n ávrh predajného alebo prevádzkového času  s vyznačením prestávok;
  • dátum začatia činnosti prevádzkarne.

K písomnému návrhu doloží:

  • živnostenské oprávnenie  alebo iné oprávnenie na podnikanie;
  • doklad o vlastníctve nebytových priestorov alebo platnú nájomnú zmluvu;
  • doklad, že priestor stavebne a technicky vyhovuje  vykonávaniu podnikateľskej činnosti uvedenej v žiadosti (stavebný zákon číslo 50/1976 Zb. v znení zmien a doplnkov);
  • doklad o zabezpečení odvozu komunálneho odpadu.

V prípade, ak si to charakter prevádzky vyžaduje, Mesto Spišská Nová Ves môže požadovať i doloženie iných dokladov podľa osobitných predpisov.
Tento postup platí i  pri zmene prevádzkovateľa (majiteľa) a pri presťahovaní prevádzkarne na inú adresu v rámci mesta Spišská Nová Ves.
Pri zmene predajného a prevádzkového času k písomnému návrhu netreba doložiť doklady.

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.