Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Prihlásenie/odhlásenie psa

Podnikateľ

Ako prihlásiť a odhlásiť psa z evidencie Mestského úradu SNV

Ako prihlásiť psa do evidencie

Všeobecne:

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov (ďalej len "evidencia"). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.

Ďalšie doklady:

  • ak je pes umiestnený na inom mieste, než aký má uvedený trvalý pobyt jeho majiteľ, je potrebné doložiť nasledovné doklady - v prípade umiestnenia psa:

  • v záhradkárskej osade - doklad o vlastníctve záhrady (v prípade ak je vlastníkom iná osoba písomný súhlas tejto osoby na chov psa),

  • v rodinnom dome - doklad o jeho vlastníctve a súhlas majiteľa domu,
  • ak je majiteľ psa držiteľom preukazu "zdravotne ťažko postihnutý" - predloží preukaz.


Náhradné EVČ psa (známku)

vybavíte na MsÚ Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie č. 1, Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, II. poschodie č. dverí  24 po zaplatení poplatku 2,00 € v pokladnici MsÚ.

Výšku dane za psa nájdete v § 7

Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Spišská Nová Ves


Ako odhlásiť psa z evidencie

  • dňom písomného oznámenia – vyplnenia vyššie uvedeného tlačiva alebo osobne  na MsÚ Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie č. 1, Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, II. poschodie č. dverí 24, v ktorom uvedie dátum odhlásenia z evidencie.

Poznámka:
Občan môže odhlásiť psa z evidencie maximálne 30 dní spätne, odkedy písomne doručil jeho odhlásenie na MsÚ Spišská Nová Ves.

Dodržiavanie podmienok chovu psov, resp. iných spoločenských zvierat

K pomerne často sa vyskytujúcim problémom v meste  patrí voľný pohyb psov bez vôdzky na verejných priestranstvách, detských ihriskách, v areáloch ZŠ, MŠ, pričom tu dochádza k znečisťovaniu týchto priestranstiev psími exkrementmi (výkalmi).

Je potrebné, aby si držitelia psov uvedomili, že v zmysle §-u 4 ods. 3, zákona č.282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.  Okrem iných povinnosti  to znamená, že keď pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten kto psa vedie, v zmysle § 6, ods. 1, citovaného zákona, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.

Touto cestou  upozorňujeme držiteľov psov na to, aby si okrem hrozby uloženia sankcie Mestskou políciou za znečistenie verejného priestranstva psími výkalmi, uvedomili aj ďalšie riziká a to hlavne z hygienického a zdravotného hľadiska, a v neposlednom rade zvážili aj samotný estetický vzhľad výkalu na verejnom priestranstve. Existuje množstvo parazitov a infekčných chorôb, ktoré sú prenosné na človeka a ktoré môžu rozširovať z ponechaných výkalov na verejných priestranstvách, hlodavce, túlavé mačky, hmyz a pod. Najviac ohrozované sú deti pri hrách na pieskoviskách a v parkoch.

V predajniach, kde ponúkajú krmivá a rôzny chovateľský tovar, je možné zakúpiť si jednorazové papierové vrecúška s lopatkou a výkal z verejného priestranstva odstrániť prípadne používať umelohmotné vrecúška.


V priloženej mapke  sú červene označené vymedzené miesta pre výbehy psov s osadenými košmi na psie extrementy.

Sídlisko Západ:  Kováčska ul., Strojnícka ul. a Kamenárska ul. vzadu pri potoku.

Sídlisko Tarča:  križovatka ulíc Lipová a Za Hornádom obojstranne do svahu smerom k sídlisku, medzi Lipová ul. a Dubová ul., na konci Brezová ul. pod vežiakom. 

Sídlisko Mier:  Štúrovo nábrežie, park okolo Hornádu od mosta ku Panoráme  s prerušením okolo obytnej časti a mosta ku Kauflandu, Tr. 1. mája pri odbočení na Komenského ul. vpravo, J. Matušku pri odbočovaní na Štúrovo nábrežie vľavo, Ul. Z. Nejedlého svah smerom na letisko, J. Wolkera pod kotolňou. 

E. M. Šoltésovej okolo Hornádu, Letecká ul. svah pri odbočovaní na J. Palárika, Šestnástka, okolo Hornádu, Česká ul. medzi Sintrou a ubytovňou, Slovenská ul. medzi cestou a bytovými domami oproti parkovisku pri Geologickom prieskume.

V prípade návrhu na zmenu miesta alebo doplnenia o ďalšie je potrebné takéto návrhy prerokovať na príslušnom mestskom výbore.