Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Kolaudačné rozhodnutie

Stavebný úrad

Kolaudačné rozhodnutie sa vydáva podľa § 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) po predchádzajúcom správnom konaní v zmysle ustanovení §-ov 76 - 81  stavebného zákona.

Návrh kolaudačného rozhodnutia musí obsahovať:

 • meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka;
 • označenie a miesto stavby;
 • dátum a číslo stavebného povolenia alebo povolenia zmeny stavby pred jej dokončením;

 • predpokladaný termín dokončenia stavby;
 • termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby;
 • údaj, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka, a čas jej trvania.

Prílohy k návrhu:

 • opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia;

 • ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o zabezpečení spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím;

 • geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností; 13) tento doklad sa nedoplní, ak nedošlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby;

 • ak ide o stavbu, v ktorej bolo alebo má byť zabudované jadrové zariadenie, súhlas úradu jadrového dozoru udelený na základe posúdenia bezpečnostnej dokumentácie;

 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy;

 • ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal, napr. doklad o splnení základných požiadaviek na stavby.

Sadzobník správnych poplatkov , dokument PDF

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.