Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Ohlásenie drobnej stavby

Stavebný úrad

Ohlásenie stavebnému úradu postačí, ak sú splnené ustanovenia § 55 odst. 2 stavebného zákona.

Postup vybavenia:

  • Drobnú stavbu, alebo stavebnú úpravu môže stavebník uskutočniť len na základe oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietok.

  • Udržiavacie práce môže stavebník vykonať, pokiaľ stavebný úrad do 30 dní odo dňa ich ohlásenia neurčí, že tieto práce podliehajú stavebnému povoleniu.

K žiadosti sa prikladá:

  • Doklad, preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe, ak je pozemok v spoluvlastníctve, aj súhlas ostatných vlastníkov s uskutočnením stavby.

  • Jednoduchý situačný výkres podľa katastra nehnuteľností s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku, vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb vo dvoch vyhotoveniach.

  • Jednoduchý technický popis stavby a výkresy stavebného riešenia stavby vo dvoch vyhotoveniach.

  • Rozhodnutia (stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia) dotknutých orgánov, vyžadované podľa osobitných predpisov.

  • Vyhlásenie kvalifikovanej osoby (stavebný dozor), že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby, uskutočňovanej svojpomocou.

Sadzobník správnych poplatkov , dokument PDF