Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby sa vydáva podľa § 88 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) po predchádzajúcom správnom konaní.

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby sa podába na: 

Mestský úrad
Štefánikovo námestie 1
052 01 Spišská Nová Ves

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby musí obsahovať:

- meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) vlastníka stavby;

- druh, účel, miesto a označenie stavby podľa katastra nehnuteľností;

- dôvody odstránenia stavby a predpokladaný termín začatia a skončenia prác;

- názov a sídlo odborne vybavenej právnickej osoby,ktorá odstránenie stavby vykoná; ak vlastník bude odstraňovať stavbu svojpomocou, uvedie meno a adresu oprávnenej osoby, ktorá bude vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstraňovaním stavby;

- údaj, či sa stavba odstráni použitím trhavín;

- údaje o tom, ako sa naloží s vybúraným materiálom a kam sa prebytočný materiál uloží; zoznam účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi;

- informácia o tom, ako sú zabezpečené doterajším nájomcom bytov a nebytových - priestorov náhradné byty, ubytovanie alebo priestory;

- ako bude využitý uvoľnený pozemok,

- návrh na opatrenia na susednom pozemku alebo na stavbe, ak sa majú z týchto nehnuteľností vykonávať búracie práce alebo ak sa majú tieto nehnuteľnosti inak použiť.

Prílohy k žiadosti:

doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo k pozemkom;

technologický opis prác alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku,

v prípade radovej zástavby statické posúdenie, ktorým sa preukazuje zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb a ich bezpečného užívania;

vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstránením stavby;rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,

pri stavbe, v ktorej bolo zabudované jadrové zariadenie, povolenie úradu jadrového dozoru udelené na základe posúdenia dokumentácie o jadrovej bezpečnosti pri vyraďovaní podľa osobitného predpisu. 16)

pri stavbe, v ktorej bolo zabudované jadrové zariadenie, povolenie úradu jadrového dozoru udelené na základe posúdenia dokumentácie o jadrovej bezpečnosti pri vyraďovaní podľa osobitného predpisu. 16);Ak ide o odstránenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, žiadosť musí obsahovať aj fotodokumentáciu, dokumentačné výkresy alebo inú dokumentáciu (napríklad meračskú alebo modelovú)

Sadzobník správnych poplatkov >> , dokument PDF