Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Povolenie odstránenia stavby

Stavebný úrad

Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby sa vydáva podľa § 88 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) po predchádzajúcom správnom konaní.

Postup na vybavenie žiadosti:

Žiadateľ adresuje písomnú  žiadosť o povolenie odstránenia stavby

na:

Mestský úrad
Štefánikovo námestie 1
052 01 Spišská Nová Ves

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby musí obsahovať:

 • meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) vlastníka stavby;

 • druh, účel, miesto a označenie stavby podľa katastra nehnuteľností;

 • dôvody odstránenia stavby a predpokladaný termín začatia a skončenia prác;

 • názov a sídlo odborne vybavenej právnickej osoby,ktorá odstránenie stavby vykoná; ak vlastník bude odstraňovať stavbu svojpomocou, uvedie meno a adresu oprávnenej osoby, ktorá bude vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstraňovaním stavby;

 • údaj, či sa stavba odstráni použitím trhavín;

 • údaje o tom, ako sa naloží s vybúraným materiálom a kam sa prebytočný materiál uloží; zoznam účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi;

 • informácia o tom, ako sú zabezpečené doterajším nájomcom bytov a nebytových priestorov náhradné byty, ubytovanie alebo priestory;

 • ako bude využitý uvoľnený pozemok,

 • návrh na opatrenia na susednom pozemku alebo na stavbe, ak sa majú z týchto nehnuteľností vykonávať búracie práce alebo ak sa majú tieto nehnuteľnosti inak použiť.

Prílohy k žiadosti:

 • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo k pozemkom;

 • technologický opis prác alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku,
 • v prípade radovej zástavby statické posúdenie, ktorým sa preukazuje zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb a ich bezpečného užívania;

 • vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstránením stavby;rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,

 • pri stavbe, v ktorej bolo zabudované jadrové zariadenie, povolenie úradu jadrového dozoru udelené na základe posúdenia dokumentácie o jadrovej bezpečnosti pri vyraďovaní podľa osobitného predpisu. 16);

 • Ak ide o odstránenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, žiadosť musí obsahovať aj fotodokumentáciu, dokumentačné výkresy alebo inú dokumentáciu (napríklad meračskú alebo modelovú). 

Sadzobník správnych poplatkov >> , dokument PDF