Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Povolenie zmeny stavby pred dokončením

Stavebný úrad

Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením sa vydáva podľa § 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) po predchádzajúcom správnom konaní primerane v zmysle ustanovení §-ov 60 - 65  stavebného zákona.Vydáva sa na základe žiadosti stavebníka pred uskutočnením zmien na rozostavanej stavbe.

Postup na vybavenie žiadosti:

Žiadateľ adresuje  Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením na:

Mestský úrad

Štefánikovo námestie 1

052 01 Spišská Nová Ves

Žiadosť musí obsahovať:

spolu s prílohami náležitosti, uvedené v § 11 odst. 1 vyhlášky vyhlášky č.  453/2000 Z. z.:

  • projektovú dokumentáciu ( 2, príp. viac vyhotovení), spracovanú v rozsahu, ktorý je uvedený v § 11 odst. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Sadzobník správnych poplatkov , dokument PDF