Stavebné povolenie  sa vydáva podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) po predchádzajúcom správnom konaní v zmysle ustanovení §-ov 60 - 65  stavebného zákona. Vydáva sa na základe žiadosti stavebníka.

Postup na vybavenie žiadosti:

Žiadateľ adresuje Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na:

Mestský úrad

Štefánikovo námestie 1

052 01 Spišská Nová Ves

Žiadosť musí obsahovať:

  • spolu s prílohami náležitosti, uvedené v § 8 vyhlášky č.  453/2000 Z. z.:
  • projektovú dokumentáciu (2, príp. viac vyhotovení), spracovanú v rozsahu, ktorý je uvedený v § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Prílohy k žiadosti:

  • Situácia osadenia stavby do terénu s vyznačením napojenia na komunikácie a   inžinierske siete v mierke 1:200 , 1:500 - 2 x;

  • Projektová dokumentácia stavby 2 x, statický posudok (kontrolovateľný statický výpočet);

  • list vlastníctva (resp. doklad o inom práve k pozemku);
  • kópia z katastrálnej mapy;
  • doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi a s účastníkmi stavebného konania - uviesť aké.


Sadzobník správnych poplatkov , dokument PDF