Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Stavebné úpravy bytu

Stavebný úrad

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác podľa § 57 Zákona č. 50/76 Zb. - Stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 6 vyhlášky č.  453/2000 Z. z.

Postup na vybavenie žiadosti:

Žiadateľ adresuje písomné  Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác na:

Mestský úrad

Štefánikovo námestie 1

052 01 Spišská Nová Ves

Ohlásenie musí obsahovať:

  • identifikačné údaje žiadateľa,
  • identifikačné údaje bytu, nebytového priestoru,
  • popis požadovaných úprav, špecifikácia a rozsah prác.


Doklady k žiadosti:

  • Doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe, prípadne čestné vyhlásenie o práve stavebníka k pozemku, ktoré nahradí tento doklad. Ak je stavba v spoluvlastníctve, aj súhlas ostatných vlastníkov s uskutočnením stavebných úprav a prác.

  • Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravy alebo práce bude uskutočňovať nájomca.

  • Stanovisko orgánu pamiatkovej starostlivosti, ak sa práce majú vykonávať na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území (zákon č.  49/2002 Z. z. o ochrane pamiatok).

Dôležité dokumenty

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby
Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie jednoduchej stavby
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením
Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
Žiadosť o povolenie odstánenia stavby​​​​​​​

Sadzobník správnych poplatkov , dokument PDF