Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác podľa § 57 Zákona č. 50/76 Zb. - Stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 6 vyhlášky č.   453/2000 Z. z.

Postup na vybavenie žiadosti:

Žiadateľ adresuje písomné    Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác na:

Mestský úrad
Štefánikovo námestie 1
052 01 Spišská Nová Ves

Ohlásenie musí obsahovať:

identifikačné údaje žiadateľa,
identifikačné údaje bytu, nebytového priestoru,
popis požadovaných úprav, špecifikácia a rozsah prác.

Doklady k žiadosti:

Doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe, prípadne čestné vyhlásenie o práve stavebníka k pozemku, ktoré nahradí tento doklad. Ak je stavba v spoluvlastníctve, aj súhlas ostatných vlastníkov s uskutočnením stavebných úprav a prác.

Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravy alebo práce bude uskutočňovať nájomca.

Stanovisko orgánu pamiatkovej starostlivosti, ak sa práce majú vykonávať na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území (zákon č.   49/2002 Z. z. o ochrane pamiatok).

 Sadzobník správnych poplatkov - dokument pdf