Agenda územného plánovania

Mesto Spišská Nová Ves je vecne a územne príslušným orgánom územného plánovania pre všetky stavebné a ostatné investičné zámery, realizované v katastrálnom území mesta Spišská Nová Ves v zmysle § 4 odst. 3 písm d) Zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Referát územného plánovania vydáva súhlas, stanovisko, alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti a k umiestneniu prevádzky na území obce.

Doporučujeme pred kúpou a predajom pozemkov, pred započatím projektovej prípravy, pred podaním žiadosti o vydanie územného rozhodnutia, pred podaním žiadosti o vydanie stavebné povolenia, zistiť v akom vzťahu je váš zámer vo vzťahu k aktuálnej územnoplánovacej dokumentácii a možnosti využitia územia.

Postup na vybavenie žiadosti:

Po spracovaní projektových dokumentácií sa vyjadrujeme, pred vydaním rozhodnutí a  povolení stavebným úradom stanoviskom.

Orgán územného plánovania má pre klientov k dispozícii tlačivá pre poskytnutie potrebných informácií:
​​​​​​​ žiadosť o stanovisko mesta
žiadosť o poskytnutie územnoplánovacej informácie

  Po prijatí žiadosti v podateľni MsÚ, kde sa žiadosť zaprotokoluje dňom podania do podacieho denníka, je odstúpená na príslušné oddelenie na vybavenie.

  Lehota vybavenia:

  Vydanie stanoviska do  30 dní, v zložitých prípadoch  do 60 dní.

  Prílohy:

  - kópia z katastrálnej mapy so zakreslením navrhovanej výstavby alebo s vyznačením predmetných parciel,

  - geometrický plán - aktuálny doklad o vzťahu investora k pozemkom,  projektová dokumentácia stavby )

  - Situácia so zakreslením existujúcich inžinierskych sietí a navrhovanej výstavby a s  dokumentovaním vzťahu navrhovanej stavby k susedným nehnuteľnostiam - odstupy domov, uličná čiara, dopravný prístup, napojenie na inž. siete )

  - Stanovisko Pamiatkového úradu Košice (v prípade, že navrhovaný zámer je v pamiatkovej zóne, alebo v ochrannom pásme pamiatkovej zóny).

  - dokumentácia k zámeru,
  - list vlastníctva alebo doklad o inom práve k pozemku,
  - situácia so zakreslením exist. inžinierskych sietí a navrhovanej výstavby.

  Správne poplatky:
  Bez poplatku.